Adatvédelmi szabályzat
integration

A NOVA POST HU KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. 1
  A jelen adatvédelmi szabályzat és a sütik használatára vonatkozó szabályzat a Nova Post HU KFT. (a cégnyilvántartásban 01-09-408112. cégjegyzékszámon bejegyzett, a továbbiakban: "Nova Post HU KFT" vagy "Adatkezelő vagy Társaság", székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 8.fdsz. 3a) által végzett személyes adatok kezelésére és a sütik gyűjtésére vonatkozó előírásokat tartalmazza (a továbbiakban: Szabályzat), ideértve a www.novapost.com weboldalon végzett gyűjtést és adatkezelést is (a továbbiakban: "Szolgáltatás") és meghatározza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a szolgáltatásainkat igénybe vevő fogyasztókról, valamint az állásjelentkezőket is beleértve más olyan személyekről, akiknek személyes adatait tevékenységünk keretében kezeljük. A jelen adatvédelmi szabályzat a Társaság közösségi média felületein (pl. Facebook, LinkedIn), telefonon, e-mailben vagy levélben történő személyes adatok feldolgozására és kommunikációjára is vonatkozik, valamint arra, hogy azokat hogyan használjuk fel, és kikkel osztjuk meg. A jelen tájékoztató azokat az intézkedéseket is tartalmazza, amelyeket az Ön személyes adatainak védelme érdekében teszünk.
 2. 2
  A felhasználók a következő módokon léphetnek kapcsolatba az Adatkezelővel:

  A.   postai úton a következő címen: 1066 Budapest, Teréz körút 8.fdsz. 3a;
       
  B.  Külső adatvédelmi tisztviselő
  Privacy GmbH
  Hamburg, Németország,
  Neuer Wall 50, 20354
  Email: dpo@novapost.com
 3. 3
  Személyes adat minden olyan információ, amely alapján egy természetes személy már azonosított vagy azonosítható. Ilyen jellegű adat többek között a vezetéknév, keresztnév, cím, a telefonszám és az e-mail cím. Az azonosított vagy azonosítható személyre vissza nem vezethető információ (például statisztikai adat) nem minősül személyes adatnak.
 4. 4
  A Szolgáltatás és a Társaság szolgáltatásainak használata előtt a Felhasználónak el kell olvasnia a jelen adatkezelési és sütihasználati szabályzatot. A dokumentum célja többek között az, hogy eleget tegyen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: "GDPR") 13. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek.

II. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE ÉS A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

 1. 1
  A Nova Post HU KFT. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679.sz. 2016. április 27-i rendelete, valamint az egyéb vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.
 2. 2
  A Nova Post HU KFT. postai szolgáltatásokat nyújt, ezért a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései alapján köteles betartani a levelezés bizalmasságát és gondoskodni a küldemények biztonságáról.

III. INFORMÁCIÓVÉDELEM

 1. 1
  A Nova Post HU KFT. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával minden fizikai és technikai erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje azok elvesztése, károsodása, jogosulatlan személyeknek történő átadása, megváltoztatása vagy azokkal való visszaélés ellen.
 2. 2
  A személyes adatok védelmével kapcsolatos minden értesítést nyilvántartásba veszünk, részletesen kifejtjük, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elemzünk.

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. 1
  Az érintett jogosult:

       A.   tájékoztatást kapni és hozzáférni a rá vonatkozó adatokhoz (az érintettnek a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési joga);

       B.   helyesbíteni a hibás személyes adatait, és frissíteni adatait (adathelyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk);

       C.   kérni a személyes adatainak törlését (az adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke szerint);

       D.   az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelemre (a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog);

       E.   kérni az adatok továbbítását egy másik adatkezelő részére (a GDPR 20. cikke szerinti adattovábbítási jog);

       F.   tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen (a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozási jog).

V. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA ÉS A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJA

 1. 1
  Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, tájékoztatjuk, hogy az érintettnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatot úgy kell megtenni, hogy a megadott adatoknak megfelelően e-mailben vagy postai úton az Adatkezelőnek megküldik az erre vonatkozó nyilatkozatot.
 2. 2
  Az ilyen nyilatkozat kézhezvétele nem érinti a személyes adatok előzetes feldolgozásának jogszerűségét.
 3. 3
  A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása érvénytelen, amennyiben az a szolgáltatások megfelelő nyújtásához vagy egy folyamatban lévő szerződés rendelkezéseihez szükséges, beleértve a panaszkezelési eljárást is. Ebben az esetben a fent említett hozzájárulás visszavonása a szolgáltatástól való elállással, a szerződés megszűnésével vagy a panaszkezelési eljárással válik hatályossá.
 4. 4
  Az adatkezeléshez való hozzájárulás tényleges visszavonása ellenére a következő esetekben az Adatkezelő jogosult az adatokat a szükséges mértékben feldolgozni:

       A.   a megkötött szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése;

       B.   az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése;

       C.   közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladat végrehajtása;

       D.   az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeiből eredő célok, kivéve, ha ezeket az érdekeket az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülírják.

VI. AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETBŐL EREDŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 1. 1
  A Nova Post HU KFT. a benyújtott, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozattal összefüggésben jogosult a nyilatkozatot benyújtó személy személyazonosságáról további megerősítést kérni, a nyilatkozatot benyújtó személy azonosítása és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében.

VII. SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI. A FELDOLGOZÁS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

C. 1   A Szolgáltatások nyújtása és az Ügyfelekkel (Feladókkal, Címzettekkel) kötött Szerződés teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján] a Nova Post HU KFT Adatkezelői minőségben kezeli a szükséges adatokat, mint pl.:

     А.   Az ügyfél adatai (regisztrációs adatok, kapcsolattartók adatai az ügyfél részéről, vezetéknév, keresztnév, beosztás, telefonszám, aláírás, e-mail cím, munkakör);

     B.   A feladó adatai (a feladó címe és a szükséges elérhetőségek, aláírás, fizetési információk és a feladó által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges egyéb adatok);

     C.   a Címzett adatai (vezeték- és keresztnév, aláírás, cím, irányítószám, város, ország, valamint opcionálisan a küldemény feladója által az Adatkezelőnek megadott vagy a Címzett által megadott egyéb, a teljesítéshez szükséges adatok, mint például e-mail cím, telefonszám).

2   A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a Nova Post HU KFT. által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez. Amennyiben a Feladó a Kiegészítő szolgáltatások valamelyikének kiválasztásával kapcsolatban a Címzett további személyes adatait is megadja, a Feladó vállalja a felelősséget ezen adatok megfelelő gyűjtéséért, különösen azért, hogy a Címzett hozzájárulását adja azok Nova Post Hu HU KFT. részére történő továbbításához.

3   Az adatok feldolgozása az alábbi esetekben is megvalósul:

     А.   hozzájárulás alapján [a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a 7. cikk alapján] - különösen marketing célokra vagy a címzett által a csomag kézbesítésével kapcsolatban önkéntesen megadott adatokkal kapcsolatban, valamint

     B.   az Adatkezelő jogos érdekei alapján [a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján] – különösen, mint például: fizetőképesség-ellenőrzés, megfelelőségi programok vagy szankciók, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi felmérések (valamint a jelen kérdőív részeként kitöltött felmérések eredményeinek és a választ adó személlyel való kapcsolatfelvétel lehetősége).

4   A Nova Post HU KFT. mint bejegyzett postai szolgáltató, személyes adatokat is kezel Magyarország Postai szolgáltatásokról szóló törvényéből és a számviteli törvényből eredő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében [a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján] (például: a nyújtott szolgáltatás megfelelő elszámolása, panaszkezelés).

5   A Nova Post HU KFT. weboldal használata személyes adatok feldolgozásával járhat az alábbi célokból:

     А.   Megrendelés leadása és annak teljesítését célzó tevékenységek.

    B.   Küldemények nyomon követése [a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján] - a csomagszám megadása szükséges a csomag állapotáról való tájékoztatáshoz.

     C.   Kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül [a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján] – a megkeresés feldolgozásához és megválaszolásához szükségesek a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok: vezeték- és keresztnév, cím, irányítószám, város, e-mail cím; továbbá [a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján] hozzájárulása olyan adatok kezeléséhez, mint: e-mail cím, telefonszám, hogy kereskedelmi ajánlattételi célból felvehessük Önnel a kapcsolatot.

     D.   Kapcsolatfelvétel valamely tanácsadóval chat-en keresztül [a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján] - a tanácsadóval folytatott beszélgetés során megosztott adatok, mint például e-mail cím, vezeték- és keresztnév, cím, irányítószám, város, a feltett kérdés ellenőrzése és a kérdés megválaszolása érdekében kerülnek feldolgozásra.

     E.   Csomag átirányítása [a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján] - a Nova Post HU KFT. weboldalán keresztül a Címzettnek lehetősége van a szállítási cím megváltoztatására, ha nem tudja személyesen átvenni a csomagot. Ebből a célból az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

          1.а.   a címzett vezeték- és utóneve vagy cégneve;

          1.b.   utca / házszám;

          1.c.   irányítószám / lakóhely;

          1.d.   a kívánt helyszín e-mail címe és leírása.

7   Direkt marketing és értékesítésösztönzés. A promóciókról, valamint az új áru- és szolgáltatásajánlatokról való tájékoztatás érdekében az Adatkezelő az Ön adatait a honlapon/regisztrációkor/ jelentkezéskor megadottak szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen értékesítése (GDPR 6. cikk (1) bek.f) pont)

     A.   Kereskedelmi és marketing célú információk küldése elektronikus kommunikációs eszközök és push üzenetek segítségével. Annak érdekében, hogy elektronikus kommunikációs eszközök (SMS, e-mail, push-üzenetek) segítségével tájékoztassa Önt az Adatkezelő és a Partnerek közös áru- és szolgáltatáskínálatából származó promóciókról és új termékekről, az Adatkezelő kezeli az Ön adatait, amelyek felhasználásához Ön a fentiek alapján önkéntesen hozzájárult. Az adatfeldolgozás jogalapja az adatkezelő részére adott hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását, ami nem érinti a hozzájárulás alapján, de még a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

8   A jelentkezők kiválasztása. A munkaerő-toborzási folyamat során az Ön adatait az alábbi célból kezeljük, törvényes alapon.

     ■     Alapadatok (név, születési dátum), lehetőség szerint;

     ■     Elérhetőségek (cím, telefonszám, e-mail cím stb.), ha rendelkezésre állnak;

     ■     A jelentkezés részletei (önéletrajz, kísérőlevél, bizonyítványok, referenciák, interjún készített jegyzetek és minden olyan adat, amelyet Ön megad nekünk, vagy szeretne megadni az interjú során);

     ■     Fotó, videó, lehetőség szerint;

          Állampolgárság és munkavállalási engedély, ha van;

          A munkavégzéshez szükséges egészségügyi információk, ha rendelkezésre állnak;

Az Ön által szakmai célokra használt nyilvános platformokon keresztül, a platform kezeléséért felelős vállalat vonatkozó feltételei szerint megadott adatok;
Kommunikáció és kommunikációs eszközök (például a jelentkezés visszaigazolása vagy információ a telefonos/videós interjúról, lehetőség szerint).
A fenti kategóriák mellett az egyes álláspályázatok értékeléséhez olyan adatokra is szükségünk van, amelyekből kiderül, hogy Ön mennyire alkalmas az adott pozíció betöltésére.

Az Önnel való kapcsolattartásunk kezelésére, beleértve

          a munkára (célokra) való alkalmasság felmérését, az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése;

          (videó)interjúk szervezését és lefolytatását (cél), az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése;

          adatainak a vonatkozó szankciós listáknak és jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzését (cél), az adatkezelés jogalapja a.) jogi kötelezettség és b.) jogos érdek.

Az adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, amikor megadja adatait az álláskeresési oldalunkon vagy más kommunikációs csatornákon keresztül. Ha Ön más csatornát használ és szakmai célokra használt nyilvános platformon, például a LinkedIn-en keresztül jelentkezik, akkor az Ön adatait az adott platform vonatkozó feltételeinek megfelelően kezeljük. Amikor munkaerő-közvetítő ügynökségekkel dolgozunk együtt, az Ön adatait közvetve kapjuk meg. Ebben az esetben ezek a közvetítők felelősek az adatok pontosságának biztosításáért és a hatályos jogszabályoknak megfelelően történő továbbításáért.

9   Videokamerák használata és videómegfigyelés. Az Ön személyes biztonsága, valamint munkatársaink, ügyfeleink és ingatlanunk biztonsága érdekében ellenőrizzük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait, amikor kirendeltségeinket meglátogatja. A videófelügyeletet azonosítás nélkül, szigorú biztonsági és titoktartási szabályok betartásával, modern technológiák és berendezések alkalmazásával történik. A videofelvételeket legfeljebb 30 naptári napig tároljuk rendszereinkben.

10   Telefonbeszélgetések nyilvántartása és rögzítése. Személyes adatok és az érintettek kategóriái a nyilvántartásban

     ■     A következő telefonhívás-azonosító adatok szerepelnek a nyilvántartásban:

          Hívás idejének kezdete és vége

          Az előfizető telefonszáma

          Ügyfélszolgálat hívása

          Az ügyintéző személy neve és telefonszáma.

A szolgáltatói számokra érkező valamennyi hívást rögzítik. A bejegyzések előre meghatározott módon jönnek létre. A felvétel akkor kezdődik, amikor a hívást fogadják, és a hívás befejezésének hangjelzésekor ér véget.
A következő chat- és chatbot-munkamenet részleteit rögzítjük:

          A munkamenet időtartama

          A tanácsadó és az ügyfél neve a chatben

A chat az ügyfél és a tanácsadó közötti munkamenet tartalmát tárolja, míg a chatbot munkamenet az automatizált chatbot és az ügyfél közötti munkamenet tartalmát tárolja.
A chatbot válaszainak tartalmát főként a weboldalról és más nyilvános, bárki számára elérhető forrásokból gyűjtik össze. A munkamenet kezdetén az ügyfelek használati utasítást kapnak.
Az ügyfélnek nem tesznek fel személyes kérdéseket, és az ügyfelek nem tudnak egyedi kérdéseket megoldani a chatbot szolgáltatáson keresztül. Ha egy ügyfél digitális azonosító adatokat, például telefonszámot ad meg a chatbot-szolgáltatásnak, az adatok egy óra elteltével automatikusan törlődnek.
Ha sms-visszajelzést küldünk egy olyan ügyfélnek, aki telefonon vette fel veünk a kapcsolatot az ügyfélszolgálati telefonszámunkon, a következő adatokat rögzítjük:

          Megkeresés időpontja

          Ügyfél telefonszáma

          Az ügyfél kérdésre írásbeli válasza

Az alábbi adatok az ügyfelek azonosítása céljából kerülnek rögzítésre, akik információt kapnak a tényleges tulajdonosoktól:

          ІA személy neve és azonosító kódja

VIII. ADATMEGOSZTÁS

 1. 1
  A Nova Post HU KFT. személyes adatokat jogosult megosztani:

       A.   a Nova Post HU KFT. Európai Unión belüli vagy kívüli leányvállalataival és alvállalkozóival (pl. szállítmányozási partnerek, csomaggyűjtő pontokat vagy csomagmegőrzőket üzemeltetők), a feladótól a címzettnek történő csomagkézbesítés céljából [a GDPR 49. cikk (1) bek. b) illetve c) pontja alapján];
       
       B.   olyan szervezetekkel, amelyekre a Nova Post HU KFT. számára vagy a Nova Post HU KFT. nevében történő szolgáltatásnyújtási szerződés vonatkozik (Adatfeldolgozók), különösen informatikai szolgáltatók;

       C.   más személyekkel vagy szervezetekkel a hatályos jogszabályok szerint;

       D.   bankokkal és fizetési szolgáltatókkal a tranzakció végrehajtása érdekében (beleértve a kódok használatával történő fizetéseket is);

       E.   a rendvédelmi szervekkel és hatóságokkal a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében vagy a tulajdon védelmét szolgáló jogi eljárás részeként, illetve a Nova Post HU KFT. alapelveinek és szabályzatainak megsértése, a Nova Post HU KFT. eszközelinek jogosulatlan hozzáférése vagy használata, vagy bármely más illegális tevékenység kivizsgálása érdekében.
 2. 2
  A küldeményre vonatkozó információk átvételére csak a Feladó és a Címzett jogosult. A Nova Post HU KFT. kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, különösen a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben meghatározott esetekben jogosult átadni ilyen információkat más szervezeteknek.

IX. TÁROLÁS IDŐTARTAMA ÉS AZ ADATOK TÖRLÉSE

1   A Nova Post HU KFT. a személyes adatokat csak a gyűjtésük céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli. Az adattárolás időtartama a következő követelmények alapján kerül meghatározásra:

     A.   üzemeltetési követelmények: az időszak, amelyben az információ a nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

     B.   jogszabályi követelmények: az időtartam, amely alatt a Nova Post HU KFT. a jogszabályoknak való megfelelés érdekében köteles az adatokat meghatározott ideig tárolni.

     C.   a Nova Post HU KFT. jogos érdekei abban az időszakban, amikor az adatok kezelése azok megvalósítása céljából történik, különösen a nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges követelések megállapítása és érvényesítése érdekében.

2   Milyen információkat gyűjtünk Önről, és hogyan használjuk fel azokat?

 • Milyen adatokat gyűjtünk/kezelünk?

  A csomagok átvétele és kézbesítése

  A csomag feladójának és címzettjének vezeték- és keresztneve, a kézbesítés helyének címe, telefonszám, e-mail cím és a feladó által megadott egyéb adatok, valamint a csomag címzettjének aláírása (az átvételkor).
  Az általunk generált adatok: csomagszám, kézbesítési visszaigazolás, a csomag átvételének és kézbesítésének helyére vonatkozó GPS-adatok.

  Szerződések teljesítése (ajánlat)

  A szerződést elfogadó magánszemélyek esetében: vezetéknév, keresztnév, utónév, cím, telefonszám, e-mail cím.
  Amikor egy jogi személy nevében a képviselője (például a társaság alkalmazottja) köt szerződést: vezetéknév, keresztnév, születési név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, aláírás és a megkötendő szerződés.

  Vámkezelés

  Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, csomagszám, elküldött üzenetek, a termék tartalma és ára.

  Kifizetések teljesítése és számviteli nyilvántartások vezetése

  A számviteli dokumentumokban szereplő adatok: vezetéknév, keresztnév, születési név, társadalombiztosítási szám, elérhetőségi adatok, bankszámlaszám, fizetési adatok, nyújtott szolgáltatások és egyéb, a számviteli szabályoknak megfelelő adatok.

  Közvetlen marketing (tájékoztatás szolgáltatásainkról és felmérések készítése szolgáltatásaink minőségének értékelése céljából)

  Név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám

  Közösségi média fiókjaink kezelése

  Keresztnév, vezetéknév, felhasználói fiók neve, nem, elérhetőség (ha megadta nekünk), ország, fénykép, hozzászólások a bejegyzéseinkhez, a bejegyzéseink megosztása, a bejegyzéseinkre adott reakciók, a hagyott vélemények és értékelések, információk arról, hogy mikor kezdte el követni vagy kedvelni a közösségi hálózati fiókunkat, nekünk küldött üzenetek és azok mellékletei, a velünk váltott üzenetek előzményei (üzenet tartalma és mikor érkeztek/lettek küldve)

  Megkeresések, panaszok és kérelmek feldolgozása (belső adminisztráció)

  Név, vezetéknév, elérhetőségek és bármely más információ vagy dokumentum, amelyet Ön a rendelkezésünkre bocsát

  Beszélgetés rögzítése a telefonos szolgáltatások és tájékoztatás minőségének biztosítása, a munkavállalók és az érdekeltek jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, jogaik és érdekeik védelme, bizonyítékok gyűjtése, panaszok elbírálása

  Hangadatok (telefonhívás rögzítése), az ügyfélszolgálati operátor neve, az előfizető telefonszáma, a hívás dátuma, kezdete és vége

  A postahivatalokban tárolt csomagok és a vállalati eszközök biztonságának szavatolása (videómegfigyelés)

  Videóadatok (videofelvétel), a felvétel dátuma és időpontja

  A felhasználói élmény és a minőség elemzése szolgáltatásaink javítása érdekében

  A weboldalunk látogatóitól érkező alábbi adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel: IP-cím, operációs rendszer, felhasználói azonosító és egyéb információk weboldalunkon és más weboldalakon végzett tevékenységéről. Ezeket az információkat a log bejegyzések részeként vagy cookie-kon keresztül gyűjtjük és tároljuk.

 • Jogszabályi háttér

  A csomagok átvétele és kézbesítése

  A feladó esetében:
  (1) a szerződés teljesítése és megkötése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont); és
  (2) jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján
  A csomag címzettje esetében
  (1) a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése; és
  (2) jogos érdekünk, hogy a csomagot a megfelelő címzettnek kézbesítsük (a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti azonosítás)

  Szerződések teljesítése (ajánlat)

  A szerződés teljesítése és megkötése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
  Jogos érdekünk a szerződés megkötése és teljesítése a másik szerződő féllel annak képviselőjén keresztül (szerződéskötés, teljesítés, kommunikáció, azonosítás, dokumentumok aláírása stb. céljából) (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

  Vámkezelés

  A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés

  Kifizetések teljesítése és számviteli nyilvántartások vezetése

  Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti megfelelő számviteli nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, Az általános forgalmi adóról
  szóló 2007. évi CXXVII. törvény)

  Közvetlen marketing (tájékoztatás szolgáltatásainkról és felmérések készítése szolgáltatásaink minőségének értékelése céljából)

  Tájékoztatjuk Önt szolgáltatásainkról:
  (1) ha Ön igénybe vette szolgáltatásainkat, az Ön adatait az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 81. § (2) bekezdése alapján kezeljük;
  (2) ha Ön nem vette igénybe szolgáltatásainkat (nem volt ügyfelünk), akkor adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).
  A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban a szolgáltatásaink minőségének javításához fűződő jogos érdekünk alapján felméréseket végzünk.

  Közösségi média fiókjaink kezelése

  Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).)

  Megkeresések, panaszok és kérelmek feldolgozása (belső adminisztráció)

  A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti panaszok, megkeresések és kérések megfelelő és gyors kezeléséhez kapcsolódó jogos érdekünk

  Beszélgetés rögzítése a telefonos szolgáltatások és tájékoztatás minőségének biztosítása, a munkavállalók és az érdekeltek jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, jogaik és érdekeik védelme, bizonyítékok gyűjtése, panaszok elbírálása

  Az Ön tényleges hozzájárulása (amikor úgy dönt, hogy folytatja a beszélgetést) (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

  A postahivatalokban tárolt csomagok és a vállalati eszközök biztonságának szavatolása (videómegfigyelés)

  A postahivatalokban tárolt csomagok biztonságának és a Társaság vagyonának biztonságához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

  A felhasználói élmény és a minőség elemzése szolgáltatásaink javítása érdekében

  A sütiken keresztül érkező adatok gyűjtése az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A kapott adatok feldolgozása a weboldalunk működésének javításához fűződő jogos érdekünk alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

 • Tárolás időtartama

  A csomagok átvétele és kézbesítése

  Az elektronikus adattárak, információs rendszerek és adatbázisok tárolási ideje a kézhezvételtől számított négy év.
  A szállítmányok összeállításával kapcsolatos dokumentumokat (fuvarlevelek és kísérő dokumentumok) 12 hónapig kell megőrizni.
  A szállítási dokumentumokat (elektronikus és papíralapú) négy évig kell megőrizni.

  Szerződések teljesítése (ajánlat)

  a szerződés megszűnésétől számított 3 év, kivéve, ha az adatokat hosszabb ideig kell tárolni, például jogi követelés érvényesítésének érdekében

  Vámkezelés

  Hat hónap az aktív bázisban. Ezt követően az adatokat három évre átadjuk az archívumnak.

  Kifizetések teljesítése és számviteli nyilvántartások vezetése

  Tíz (10) év, kivéve, ha az adatokat hosszabb ideig kell megőrizni, például jogi követelések védelme érdekében.

  Közvetlen marketing (tájékoztatás szolgáltatásainkról és felmérések készítése szolgáltatásaink minőségének értékelése céljából)

  az adatok feldolgozása a szerződés hatálya alatt történik.
  Ha a közvetlen marketinghez megkaptuk az Ön hozzájárulását, akkor az Ön adatait a hozzájárulás kézhezvételétől számított öt évig kezeljük.
  A felmérések végzéséhez használt adatok feldolgozása a szolgáltatásnyújtástól számított három hónapon belül megtörténik.

  Közösségi média fiókjaink kezelése

  Három év

  Megkeresések, panaszok és kérelmek feldolgozása (belső adminisztráció)

  Az adatokat a probléma megoldását követően három évig tárolják. A személyes adatok hosszabb ideig is tárolhatók, ha szükséges ahhoz, hogy a Társaság megvédje magát az ellene benyújtott igényekkel, követelésekkel vagy perekkel szemben.

  Beszélgetés rögzítése a telefonos szolgáltatások és tájékoztatás minőségének biztosítása, a munkavállalók és az érdekeltek jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, jogaik és érdekeik védelme, bizonyítékok gyűjtése, panaszok elbírálása

  Legfeljebb hat hónap, kivéve, ha az adatokat hosszabb ideig kell megőrizni, például jogi követelések védelme érdekében. need to store data for a longer period, for example, to defend legal claims.

  A postahivatalokban tárolt csomagok és a vállalati eszközök biztonságának szavatolása (videómegfigyelés)

  Legfeljebb 30 naptári nap, kivéve, ha indokoltan feltételezhető, hogy:
  (1) a videofelvétel közigazgatási szabálysértést, bűncselekményt vagy bármely más jogszabálysértést rögzít, illetve a munkafegyelem és/vagy szakmai etikai szabályok megsértését;
  (2) bírósági eljáráshoz, vagy annak előkészítéshez van szükség videoadatokra; vagy
  (3) a videoadatokhoz való hozzáférés iránti kérelem az adattárolási időszak lejárta előtt megérkezik.
  Ilyen esetekben a képi adatokat csak addig kell megőrizni, amíg az adott célból szükséges, és meg kell semmisíteni, amint már nincs rájuk szükség

  A felhasználói élmény és a minőség elemzése szolgáltatásaink javítása érdekében

3   Az archivált adatok csak az arra jogosult alkalmazottak számára hozzáférhetők. Az adattárolásra feljogosító időszak lejárta után az adatok véglegesen törlődnek.

X. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLI ORSZÁGOKBA

 1. 1
  Minden olyan vállalat részére, amely közvetlenül és/vagy közvetve ugyanazon végső tényleges tulajdonos tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll, mint a Nova Post HU KFT, valamint alvállalkozók részére (például szállítási partnerek, csomagátvevő pontokat vagy csomagtároló kamrákat működtető vállalatok) Ukrajnán és az Európai Unión belül vagy azokon kívül, a feladó és a címzett közötti csomagkézbesítés céljából [a GDPR 49. cikk (1) bek. b) illetve c) pontja szerint];
 2. 2
  A Nova Post HU KFT. nem továbbít személyes adatokat nemzetközi szervezetek részére.
 3. 3
  A Nova Post HU KFT. nem továbbít személyes adatokat harmadik országokba, ha ez lehetetlen vagy az általánosan alkalmazandó joggal összeegyeztethetetlen lenne.
 4. 4
  Az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban "EGT") kívül a személyes adatok védelmének szintje nem azonos az európai jog által biztosított mértékkel. Ezért a Nova Post HU KFT. csak akkor továbbít személyes adatokat az EGT-n kívülre, ha ez szükséges, miközben biztosítja a megfelelő szintű adatvédelmet, elsősorban az alábbi módokon:

       A.   együttműködés olyan országokban személyes adatokat feldolgozó szervezetekkel, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság megfelelő határozatot hozott a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosításáról;
       
       B.   az Európai Bizottság által kiadott Általános Szerződési Feltételek alkalmazásával, amennyiben a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított;
 5. 5
  Amennyiben a személyes adatokat EGT-n kívülre, a fentiektől eltérő, indokolt okból szándékozzuk továbbítani, a Nova Post HU KFT. erről a tényről az adatkezelés megfelelő szakaszában, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatást ad.

XI. A WEBHELYEN KERESZTÜL GYŰJTÖTT ADATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 1. 1
  Eseménynapló és sütik. Minden egyes alkalommal, amikor egy felhasználó belép a Nova Post HU KFT. weboldalára, az adatokat egy log fájlban tároljuk. Az ideiglenesen tárolt adatok körébe tartoznak:

       A.   annak a számítógépnek az IP-címe, amelyről a lekérdezés érkezett;

       B.   domain név;

       C.   a hozzáférés dátuma és időpontja;

       D.   http válaszkód;

       E.   megtekintett oldalak;

       F.   az operációs rendszer neve és verziója;

       G.   böngésző neve és verziója;

       H.   képernyőfelbontás.
 2. 2
  A Nova Post HU KFT. weboldalainak használata magával vonhatja a Nova Post HU KFT. szerverei által használt sütik használatát. Ezeket a fájlokat a webhely adminisztrátorai használják. Minden felhasználó módosíthatja úgy a böngészője beállításait, hogy az ne fogadja el a sütiket. Ebben az esetben semmilyen adat nem kerül mentésre a látogató számítógépén. A sütikben tárolt információk nem kerülnek elküldésre a Nova Post HU KFT. számára.

XII. SÜTIK

 1. 1
  A sütik olyan internetes adatok, elsősorban szöveges fájlok, amelyek a Felhasználó eszközén (számítógép, mobiltelefon, táblagép) tárolódnak. Először is tartalmazzák a származási weboldal nevét, az egyedi számukat és a tárolás idejét az eszközön. A sütiket arra használják, hogy a Rendszergazda statisztikai információkat kapjon a Felhasználók által történt látogatásokról, a Felhasználók (Látogatók) aktivitásáról és a Szolgáltatás használatának módjáról. Ezek lehetővé teszik a tartalom és a szolgáltatások a Felhasználó preferenciáinak megfelelő testreszabását.
 2. 2
  Megadjuk a legfontosabb információkat a sütik használatával kapcsolatban:

       А.   A cookie-k alkalmazása nem a Látogatókról szóló információszerzésre szolgál, csak annyira, hogy megismerjük mik a szokásaik, amikor a Szolgáltatás oldalaira látogatnak.

       B.   Az Adatkezelő cookie-kat tárol a felhasználók számítógépén:

            1.а.   a Szolgáltatásnak a Látogatók igényeihez való igazítása és a weboldalak használatának optimalizálása céljából;

            1.b.   a Látogató preferenciáinak és egyéni beállításainak megjegyzése, a Felhasználó eszközének felismerése és a weboldal igényeinek megfelelő megjelenítése (a weboldal teljes verziója, mobil verziója) céljából;

            1. c.   statisztikák készítése céljából a honlapok látogatásáról, amelyek segítenek megérteni, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapokat, ami lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának javítását;

            1.d.   a Látogató munkamenetének támogatása céljából (a bejelentkezés után), hogy a Felhasználónak ne kelljen a Weboldal minden egyes aloldalán újra megadni a felhasználó nevet és a jelszót;

            1.e.   a kosár adatainak elmentése céljából a webáruházban, hogy a Szolgáltatás újbóli meglátogatásakor ne vesszenek el.
 3. 3
  A weboldal két fő sütitípust használ: munkamenet sütiket (session sütik) és állandó sütiket. A session sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a weboldal felhasználójának eszközén tárolódnak, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt, vagy be nem zárja a szoftvert (webböngészőt).  Az állandó sütik a Felhasználó eszközén a süti beállítások közt meghatározott ideig vagy a Felhasználó általi törlésükig tárolódnak.
 4. 4
  A szolgáltatás két fő sütitípust használ:
  • 4.1
   "Szükséges" sütik a Weboldalon elérhető szolgáltatások használatának lehetővé tételéhez, például a Weboldalon hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használt hitelesítési sütik, a biztonság garantálására használt sütik, például a Weboldalon történő hitelesítési csalások felderítésére használt sütik;
  • 4.2
   "Funkcionális és analitikai" sütik, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó által kiválasztott beállítások "megjegyzését" és a felhasználói felület személyre szabását, a weboldal megjelenése tekintetében például a Felhasználó által kiválasztott nyelv vagy régió, betűméret, valamint lehetővé teszik a weboldal aloldalainak használatára vonatkozó információk gyűjtését stb;
  • 4.3
   "Hirdetési" sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy a Weboldal látogatói részére az érdeklődési körüknek megfelelőbb reklámtartalmat nyújtsunk.
 5. 5
  Amikor először látogat el a weboldalra, tájékoztatást kap a sütik használatáról. A weboldal használatához elengedhetetlen a "szükséges" sütik feldolgozása. Egyéb sütik feldolgozása a sütik használatához való hozzájárulás megadása után lehetséges a jelen Szabályzat rendelkezései szerint. Böngészője cookie-beállításainak módosításával bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ezek a beállítások úgy módosíthatók, hogy a böngésző beállításaiban blokkolja a cookie-k automatikus feldolgozását vagy tájékoztatást kér minden alkalommal, amikor azok a Weboldal látogatójának eszközére kerülnek. A sütik feldolgozásának lehetőségeiről és módszereiről részletes információ a szoftver (webböngésző) beállításaiban található.
  A Weboldal Felhasználójának eszközén elhelyezett "reklám" és "analitikai" sütik az Adatkezelő partnereitől is származhatnak, és analitikai és marketing célokra használhatók. Részletes tájékoztatást a partner adatvédelmi szabályzatában találhat. Az Adatkezelő a következő, partnerek által biztosított elemzési és marketingeszközöket használja:

       a.   Google Ads - a Google által használt fájlok, amelyeket a Google a szolgáltatásaiban lévő hirdetések konfigurálásához használ, például a keresőben vagy az interneten történő reklámok megjelenítéséhez, további információk: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

       b.   Facebook pixel - fájlok, amelyeket arra használnak, hogy a Facebook szolgáltatásaiban megjelenő hirdetéseket a címzett egyéni preferenciáihoz igazítsák, további információ: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

       c.   Google Analytics – файли, що використовуються для аналізу використання вебсайту користувачами, створення статистики та звітів, докладніше: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

XIII. A SÜTIK MŰKÖDÉSÉNEK BLOKKOLÁSA

 1. 1
  Sok esetben a webböngészők alapértelmezés szerint lehetővé teszik a sütik tárolását a Felhasználó eszközén. A Weboldal Látogatói bármikor megváltoztathatják a sütibeállításokat, például úgy, hogy blokkolják a sütik automatikus kezelését, vagy tájékoztatást kérnek minden egyes süti megjelenéséről a Weboldal Felhasználójának eszközén. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módjairól részletes információkat a böngésző beállításaiban vagy a következő weboldalakon talál:

       A.   az Internet Explorer böngészőjében;

       B.   a Mozilla Firefox böngészőjében;

       C.   a Chrome böngészőjében;

       D.   a Safari böngészőjében;

       E.   az Opera böngészőjében;
 2. 2
  Az Adatkezelő azonban tájékoztatja Önt, hogy a sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldal oldalain elérhető egyes funkciókat.

XIX. PANASZKEZELÉS

 1. 1
  Ha panaszt szeretne benyújtani azzal kapcsolatban, ahogyan a Nova Post HU KFT az Ön adatait kezelte, kérjük, hogy azt írásban, a lehető legrészletesebben és a jelen szabályzat I. részében megadott elérhetőségeken nyújtsa be. A Nova Post HU KFT. együttműködik Önnel az esetleges problémák késedelem nélküli megoldása érdekében.
 2. 2
  Ha úgy véli, hogy az Általános Adatvédelmi Szabályzat szerinti jogait megsértették, joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - információk és elérhetőségek a hatóság honlapján (http://www.naih.hu/) találhatók.

XX. A JELEN SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

 1. 1
  1. A Nova Post HU KFT. a jövőben az adatvédelmi szabályzatban bekövetkező bármilyen változást a www.novapost.com weboldalon tesz közzé. Az új feltételek a képernyőn jeleníthetők meg, és a Nova Post HU KFT. szolgáltatásainak további használatához szükséges lehet, hogy elolvassa és elfogadja azokat.