Privaatsuspoliitika

integration

NOVA POST ESTONIA OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA

I. ÜLDTEAVE

 1. 1
  Käesolev privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitika on NOVA POST ESTONIA OÜ isikuandmete töötlemise ja küpsiste kogumise reeglite kogum (edaspidi: Eeskirjad), mille asukoht on Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139e /2-8, 11317, kantud EESTI VABARIIGI JURIIDILISTE ISIKUTE REGISTRISSE, numbriga 11761802 (edaspidi: "NOVA POST ESTONIA OÜ" või "Haldaja või Ettevõte"), sh. veebilehel www.novapost.com (edaspidi: "Teenus"), määratleb, milliseid tarbijate andmeid me kogume, meie teenuseid kasutavate ja teiste isikute kohta, kelle isikuandmeid me oma tegevuse raames töötleme, sealhulgas tööle kandideerijate kohta. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ka isikuandmete töötlemisele ja suhtlusele Ettevõtte sotsiaalmeedia kontodel (nt Facebook, Linkedin), telefoni, e-posti või kirja teel, kuidas me seda kasutame ja kellega seda jagame. See teave kirjeldab ka meetmeid, mida me Teie isikuandmete kaitsmiseks võtame.
 2. 2
  Kasutajad saavad võtta ühendust Haldajaga järgmisel viisil:
  • 2.1
   kirjaga järgmisele aadressile: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139e/2-8, 11317;
  • 2.2
 3. 3
  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Seda tüüpi andmete ulatus hõlmab muu hulgas nime, perekonnanime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Teavet, mida ei saa seostada tuvastatud või tuvastatava isikuga (näiteks statistilised andmed), ei loeta isikuandmeteks.
 4. 4
  Enne Teenuse ja Ettevõtte teenuste kasutamise alustamist peaks Kasutaja tutvuma käesoleva privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitikaga. Dokumendi eesmärk on muuhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 27. aprilli 2016. aasta määruse 2016/679 artiklites 13 p. 1 ja 2 ning ka 14 p. 1 nimetatud kohustuse täitmine, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks Direktiivi 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus), (edaspidi: "GDPR").

II. KOHALDATAVAD SEADUSED ISIKUANDMETE KAITSE JA KONFIDENTSIAALSUSE KOHUSTUSE KOHTA

 1. 1
  NOVA POST ESTONIA OÜ-le kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 27. aprilli 2016. aasta määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja isikute vaba liikumise kohta sätteid, ning tunnistada kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ ning muud asjakohased siseriiklikud andmekaitsealased õigusaktid.
 2. 2
  NOVA POST ESTONIA OÜ osutab postiteenuseid, mistõttu on ta kohustatud järgima kirjavahetuse konfidentsiaalsust ja tagama saadetiste turvalisuse, vastavalt Eesti Vabariigi postiseaduses sätestatule.

III. TEABE KAITSE

 1. 1
  Rakendades kõik füüsilised ja tehnilised jõupingutused, NOVA POST ESTONIA OÜ teostab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid et kaitsta isikuandmeid kaotsimineku, kahjustamise, volitamata isikule avaldamise, muutmise või ebaõige kasutamise eest.
 2. 2
  Kõik isikuandmete kaitset puudutavad teated registreeritakse ja neid selgitatakse üksikasjalikult ning analüüsitakse vastavalt kehtivale seadusele.

IV. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Andmesubjektil on õigus:

 • 1
  saada teavet ja pääseda ligi teda puudutavatele andmetele (andmesubjekti juurdepääsuõigus GDPR artikli 15 alusel);
 • 2
  parandada oma isikuandmed, mis on ebaõiged, ja uuendada oma andmeid (õigus andmete parandamisele, GDPR artikkel 16);
 • 3
  taotleda oma isikuandmete kustutamist (GDPR artikli 17 alusel õigus kustutada andmeid);
 • 4
  taotlused töötlemise peatamiseks (õigus töötlemist piirata GDPR artikli 18 alusel);
 • 5
  taotleda andmete üleandmist teisele Haldajale (õigus andmete edastamiseks GDPR artikli 20 alusel);
 • 6
  esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele (õigus esitada vastuväiteid vastavalt GDPR artikli 21 alusel).

V. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE JA NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMISE MEHHANISM

 1. 1
  Juhul kui andmetöötluse aluseks on andmesubjekti nõusolek, teavitame Teid, et sellel isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmise deklaratsioon esitatakse Haldajale sellekohase avalduse esitamisega vastavalt esitatud andmetele e-posti või posti teel.
 2. 2
  Sellise deklaratsiooni saamine ei mõjuta eelneva isikuandmete töötlemise seaduslikkust.
 3. 3
  Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine on ebaefektiivne ulatuses, mis on vajalik teenuste nõuetekohaseks osutamiseks või käimasoleva lepingu sätete täitmiseks, sealhulgas kaebuste menetlemiseks. Sel juhul jõustub ülalnimetatud nõusoleku tagasivõtmine teenusest loobumisel, lepingu lõpetamisel või kaebuse esitamise protsessil.
 4. 4
  Hoolimata andmete töötlemiseks antud nõusoleku tegelikust tühistamisest on Haldajal õigus neid töödelda vajalikus ulatuses:
  • 4.1
   sõlmitud lepinguga seotud nõuete esitamine;
  • 4.2
   Haldajale pandud juriidilise kohustuse täitmine;
  • 4.3
   avalikes huvides või Haldajale antud avaliku võimu teostamisel täidetava ülesande täitmine;
  • 4.4
   eesmärgid, mis tulenevad Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvidest, välja arvatud juhul, kui need huvid on ülemäärased andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja vabaduste suhtes.

VI. GDPR-ist TULENEVATE ÕIGUSTE RAKENDAMINE

Seoses esitatud andmetöötluse nõusoleku tagasivõtmise deklaratsiooniga on NOVA POST ESTONIA OÜ-l õigus deklaratsiooni esitaja tuvastamise eesmärgil ja andmetele volitamata juurdepääsu eest kaitsmiseks saada täiendavat kinnitust sellise deklaratsiooni esitanud isikisikusamasuse kohta.

VII. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD. NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

 1. 1
  Teenuste osutamiseks ja oma Klientidega (saatjatega, adressaatidega) Lepingu täitmiseks [vastavalt GDPR artiklile 6 p. 1b] NOVA POST ESTONIA OÜ töötleb Haldaja vajalikke andmeid, nagu:
  • 1.1
   Kliendi andmed (registreerimisandmed, kliendipoolsete kontaktisikute andmed, nimi, perekonnanimi, ametikoht, telefoninumber, allkiri, e-posti aadress, töökoht);
  • 1.2
   Saatja andmed (saatmise aadress ja vajalikud kontaktandmed, allkiri, makseinfo ja muud saatja poolt tellitud teenuse teostamiseks vajalikud andmed);
  • 1.3
   Adressaadi andmed (ees- ja perekonnanimi, allkiri, aadress, postiindeks, linn, riik ja valikuliselt muud realiseerimiseks vajalikud andmed, mis on saadetise saatja poolt andmehaldajale edastatud või tema enda poolt adressaadi andmetele märgitud, nt. e-posti aadress, telefoninumber).
 2. 2
  Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik NOVA POST ESTONIA OÜ poolt pakutavate teenuste osutamiseks. Kui saatja esitab adressaadi kohta täiendavaid isikuandmeid, vastutab saatja seoses ühe lisateenuse valikuga nende andmete korrektse kogumise eest, eelkõige selle eest, et tal oleks adressaadi nõusolek nende edastamiseks NOVA POST ESTONIA OÜ-le.
 3. 3
  Teatud juhtudel töödeldakse andmeid ka:
  • 3.1
   adressaadi nõusoleku alusel [vastavalt GDPR artiklile 6 p. 1 a ja artiklile 7] – eelkõige turunduseesmärkidel või seoses andmetega, mille adressaat on saadetise kättetoimetamisega seoses vabatahtlikult esitanud.
  • 3.2
   Haldaja õigustatud huvides [vastavalt GDPR artiklile 6 p. 1 f] - eelkõige sellistes nagu: maksevõime kontroll, programmide või sanktsioonide vastavus, osutatavate teenuste rahulolu-uuringud (samuti selle uuringu raames täidetud küsitluste tulemuste analüüsimiseks ja vastuse andnud isikuga tagasiside võtmise võimaluseks).
 4. 4
  NOVA POST ESTONIA OÜ kui registreeritud postiettevõtja töötleb isikuandmeid ka oma juriidiliste kohustuste täitmiseks [vastavalt GDPR artiklile 6 p. 1c], mis tulenevad eelkõige Eesti Vabariigi postiseadusest ja raamatupidamise seadusest (näiteks: osutatava teenuse nõuetekohane lahendamine, kaebuste läbivaatamine).
 5. 5
  NOVA POST ESTONIA OÜ veebilehe kasutamine võib hõlmata isikuandmete töötlemist järgmistel eesmärkidel:
  • 5.1
   Tellimuse vastuvõtmine ja selle elluviimisele suunatud tegevused.
  • 5.2
   Saadetiste jälgimine [vastavalt GDPR artikli 6 p. 1b] - paki number on vajalik teabe edastamiseks saadetise oleku kohta.
  • 5.3
   Võtke ühendust kontaktvormi kaudu [vastavalt GDPR artiklile 6 p. 1f] – päringu töötlemiseks ja sellele vastamiseks on vajalikud kontaktivormi kaudu saadetud andmeid, näiteks: ees- ja perekonnanimi, aadress, postiindeks, linn, e-posti aadress; [vastavalt GDPR artiklile 6 p. 1a] nõusolek selliste andmete töötlemiseks nagu: kommertspakkumise esitamiseks kontakteerumiseks vajalikud e-posti aadress, telefoninumber.
  • 5.4
   Kontakt nõustajaga vestluse kaudu [vastavalt GDPR artikli 6 p. 1f)] - nõustajaga vestluse käigus saadetud andmeid, nagu e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, aadress, postiindeks, linn, töödeldakse selleks, et kontrollida esitatud küsimust ja vastata küsimusele.
  • 5.5
   Paki ümbersuunamine [vastavalt GDPR artikli 6 p. 1b] - NOVA POST ESTONIA OÜ veebilehe kaudu on adressaadil võimalus muuta kättetoimetamise aadressi, kui ta ei saa paki järele tulla isiklikult. Selleks kogume järgmisi isikuandmeid:
   • 5.5.1
    adressaadi ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi;
   • 5.5.2
    tänava/maja number;
   • 5.5.3
    postiindeks / elukoht;
   • 5.5.4
    e-posti aadress ja soovitud asukoha kirjeldus. 
 6. 6
  Otseturundus ja müügiedendus. Kampaaniatest ja uutest kaupade ja teenuste pakkumistest teavitamiseks töötleb Haldaja Teie andmeid veebisaidil / rakenduses registreerumisel esitatud viisil. Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvi, mis seisneb Haldaja toodete ja teenuste otseturustuses (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)
  • 6.1
   Kaubandus- ja turundusteabe saatmine elektrooniliste sidevahendite ja tõukesõnumite abil. Haldaja ja partnerite ühisest kaupade ja teenuste pakkumisest, soodustustest ja uutest toodetest teavitamiseks, kasutades elektroonilisi sidevahendeid (SMS, e-post, tõukesõnumid), töötleb Haldaja Teie andmeid, milleks olete vabatahtlikult andnud nõusoleku nende kasutamiseks, nagu eespool öeldud. Andmetöötluse õiguslik alus on Haldaja saadud nõusolek (GDPR artikli 6 1. osa kiri). Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi kutsuda, nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust.
 7. 7
  Kandidaatide valik. Värbamisprotsessi käigus töödeldakse Teie andmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatel eesmärkidel ja seaduslikul alusel.
  • 7.1
   Võimaluse korral põhiandmed (nimi, sünniaeg);
  • 7.2
   Kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), kui need on kättesaadavad;
  • 7.3
   Kandideerimise üksikasjad (CV, kaaskiri, tunnistused, viited, intervjuu märkmed ja kõik andmed, mille te meile esitate või soovite intervjuu käigus esitada);
  • 7.4
   Foto, video, kui võimalik;
  • 7.5
   Kodakondsus ja tööluba, kui see on olemas;
  • 7.6
   Töötervishoiualane teave, kui see on olemas;
  • 7.7
   Andmed, mida olete esitanud ametialaseks kasutamiseks kasutatavate avalike platvormide kaudu vastavalt platvormi haldamise eest vastutava ettevõtte kehtivatele tingimustele;
  • 7.8
   Side ja sidevahendid (näiteks Teie avalduse kinnitus või võimalusel teave telefoni-/videointervjuu kohta).

   Lisaks nendele andmekategooriatele vajame iga töökuulutuse hindamiseks andmeid, mis ütlevad meile, kui hästi Teie sobite kõnealusele ametikohale.

   Meie ja Teie vaheliste suhete haldamiseks, sealhulgas
   • 7.8.1
    Teie tööalase sobivuse hindamiseks (eesmärgid), töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine;
   • 7.8.2
    (video) intervjuude korraldamiseks ja läbiviimiseks (eesmärk), töötlemise õiguslik alus lepingu täitmine;
   • 7.8.3
    kontrollida Teie andmete vastavust kohaldatavatele sanktsioonide loeteludele ja seadustele (eesmärk), töötlemise seaduslik alus on a. juriidiline kohustus ja b. õigustatud huvi.

    Me kogume andmeid otse Teilt, kui esitate oma andmed meie värbamisele suunatud veebisaidil või muude suhtluskanalite kaudu. Kui kasutate mõnda muud kanalit, näiteks ametialaseks otstarbeks kasutatavaid avalikke platvorme, nagu LinkedIn, töötleme Teie andmeid vastavalt selle platvormi kehtivatele tingimustele. Kui me töötame koos värbamisagentuuridega, saame Teie andmeid kaudselt. Sellisel juhul vastutavad need asutused andmete õigsuse tagamise eest ja nende edastamise eest meile vastavalt kohaldatavale õigusele.
 8. 8
  Videokaamerad ja videovalve. Me jälgime ja töötleme teie isikuandmeid, kui külastate meie filiaale, nii Teie isikliku ohutuse kui ka meie töötajate, klientide ja vara ohutuse tagamiseks. Videovalve toimub ilma tuvastamiseta, järgides rangeid turva- ja konfidentsiaalsusnõudeid, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja seadmeid. Videovalve salvestusi säilitatakse meie süsteemides kuni 30 kalendripäeva.
 9. 9
  Telefonivestluste registreerimine ja salvestamine. Isikuandmed ja andmesubjektide kategooriad registris.
  Registreeritud on järgmised telefonikõne identifitseerimisandmed:
  • 9.1
   Kõne algus- ja lõpuaeg
  • 9.2
   Tellija number
  • 9.3
   Helistatud teenindusnumber
  • 9.4
   Ametniku nimi ja telefoninumber.

Kõik telefonikõned teenindusnumbritele salvestatakse. Sissekanded tehakse etteantud viisil. Salvestamine algab, kui kõnele vastatakse, ja lõpeb lõpusignaaliga.

Järgmised vestluse ja vestlusroboti seansi üksikasjad on salvestatud:

 • 1
  Seansi aeg
 • 2
  Konsultandi ja kliendi nimi vestluses

Vestlusseansid salvestavad kliendi ja nõustaja vahelise kõne sisu, samas kui vestlusroboti seansid salvestavad automatiseeritud vestlusroboti ja kliendi vahelise seansi sisu.

Vestlusroboti vastuste sisu kogutakse peamiselt veebisaidilt ja muudest kõigile kättesaadavatest avalikest allikatest. Seansi alguses antakse klientidele kasutusjuhised.

Kliendile ei esitata isiklikke küsimusi ja klient ei saa vestlusroboti kaudu lahendada isiklikke küsimusi. Kui klient annab vestlusroboti teenusele digitaalseid identifitseerimisandmeid, näiteks telefoninumbri, kustutatakse need andmed automaatselt ühe tunni pärast.

Kui me saadame SMS-päringu kliendile, kes võttis meie teenindusnumbriga telefoni teel ühendust, salvestatakse järgmised andmed:

 • 1
  Kontakti aeg
 • 2
  Kliendi telefoninumber
 • 3
  Kliendi kirjalikud vastused päringule

Järgmised andmed on registreeritud nende klientide tuvastamiseks, kes saavad teavet tegelike kasusaajate kohta:

 1. 1
  Isiku nimi ja isikukood

VIII. ANDMETE JAGAMINE

 1. 1
  NOVA POST ESTONIA OÜ võib esitada isikuandmeid:
  • 1.1
   NOVA POST ESTONIA OÜ tütarettevõtetele ja alltöövõtjatele (nt transpordipartnerid, pakkide kogumispunktide või pakiautomaatide käitajad) Euroopa Liidus või väljaspool seda eesmärgiga toimetada pakke saatjalt adressaadile [vastavalt GDPR artikli 49 p. 1b, kooskõlas c];
  • 1.2
   üksustele, kes on sõlminud teenuste osutamise lepingu NOVA POST ESTONIA OÜ või NOVA POST ESTONIA OÜ nimel (töötlejad), eelkõige IT-teenuste pakkujad;
  • 1.3
   muud isikud või organisatsioonid kohaldatava õiguse alusel;
  • 1.4
   pankadele ja makseoperaatoritele, et teostada tehinguid (sealhulgas koodide abil tehtud makseid);
  • 1.5
   õiguskaitseametnikele ja ametivõimudele riigi julgeolekunõuete täitmiseks või vara kaitsmise õigusliku protsessi osana või NOVA POST ESTONIA OÜ printsiipide ja põhimõtete rikkumise puhul, NOVA POST ESTONIA OÜ seadmete loata juurdepääsu või kasutamise ning muu ebaseaduslikku tegevuse juhul.
 2. 2
  Ainult saatjal ja adressaadil on õigus saada teavet saadetise kohta. NOVA POST ESTONIA OÜ võib anda sellist teavet teistele üksustele ainult asjakohastes õigusnormides, eelkõige postiteenuste seaduses sätestatud olukordades.

IX. SÄILITAMISPERIOOD JA ANDMETE KUSTUTAMINE

 1. 1
  NOVA POST ESTONIA OÜ töötleb isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgi saavutamiseks. Andmete säilitamise aeg määratakse kindlaks järgmiste nõuete alusel:
  • 1.1
   tegevusnõuded: ajavahemik, mille jooksul teave on vajalik osutatavate teenuste osutamiseks.
  • 1.2
   õiguslikud nõuded: ajavahemik, mille jooksul NOVA POST ESTONIA OÜ on kohustatud säilitama andmeid kindlaksmääratud ja seadusega sätestatud aja jooksul.
  • 1.3
   NOVA POST ESTONIA OÜ õigustatud huvid perioodil, mil andmeid töödeldakse nende rakendamise eesmärgil, eelkõige selleks, et luua ja esitada võimalikke nõudeid seoses osutatavate teenustega.
 2. 2
  Millist teavet me Teie kohta kogume ja kuidas me seda kasutame?
 • Milliseid andmeid me kogume/töötleme?

  Pakkide kogumine ja kättetoimetamine Pakkide saatja ja saaja perekonna- ja eesnimi, kättetoimetamise koha aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud saatja poolt meile esitatud andmed, samuti paki saaja allkiri (esitatakse kättesaamisel saatjalt).
  Meie poolt loodud andmed: paki number, kättetoimetamise kinnitus, saadetise kättesaamise ja kättetoimetamise koha GPS-andmed
  Lepingute täitmine (pakkumine) Isikute puhul, kes nõustuvad lepinguga: perekonnanimi, eesnimi, isanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress.
  Juriidiliste isikute esindajate puhul, kelle nimel leping sõlmitakse (näiteks ettevõtte töötajad): perekonnanimi, eesnimi, isanimi, ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress, allkiri ja sõlmitav leping
  Tolliametkond Perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, e-posti aadress, paki number, saadetud sõnumid, toote sisu ja väärtus
  Maksete tegemine ja raamatupidamisarvestuse pidamine Raamatupidamisdokumentides sisalduvad andmed: perekonnanimi, eesnimi, isanimi, sotsiaalkindlustusnumber, kontaktandmed, pangakonto number, makseandmed, osutatud teenused ja muud andmed vastavalt raamatupidamiseeskirjadele
  Otseturundus (teavitamine meie teenustest ja küsitluste läbiviimine meie teenuste kvaliteedi hindamiseks)

  Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber
  Meie sotsiaalmeedia kontode haldamine Eesnimi, perekonnanimi, konto nimi, sugu, kontaktandmed (kui annate need meile), riik, foto, kommentaarid meie postituste kohta, meie postituste levitamine, vastukaja meie postitustele, jäetud arvustused ja hinnangud, teave selle kohta, millal hakkasite meie sotsiaalvõrgustiku kontot jälgima või meeldima, meile saadetud sõnumid koos manustega, teie sõnumite ajalugu meiega (sõnumite sisu ja millal need saadi/saadeti)
  Päringute, kaebuste ja taotluste menetlemine (Ettevõte sisemine haldus) Nimi, perekonnanimi, kontaktandmed ja mis tahes muu teave või dokumendid, mida Te meile esitate
  Vestluste salvestamine telefoniteenuste ja teabe kvaliteedi tagamiseks, töötajate ja huvitatud isikute õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, nende õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, tõendite kogumiseks, kaebuste läbivaatamiseks Kogutakse audioandmeid (telefonikõne salvestus), klienditeenindaja nime, abonendi telefoninumbrit, kõne kuupäeva, algus- ja lõpuaega
  Postkontorites hoitavate pakkide ja ettevõtte varade turvalisuse tagamine (videovalve) Videoandmed (videosalvestus), kogumise kuupäev ja kellaaeg
  Kasutajakogemuse ja kvaliteedi analüüsimine meie teenuste parandamiseks Meie veebisaidi külastajatelt kogutakse ja töödeldakse järgmisi andmeid: IP-aadress, operatsioonisüsteem, kasutajatunnus ja muud andmed külastaja tegevuse kohta meie veebilehel ja teistel veebilehtedel. Seda teavet kogutakse ja salvestatakse logikirjete osana või küpsiste kaudu

 • Õiguslikud alused

  Pakkide kogumine ja kättetoimetamine Saatja puhul:
  (1) lepingu täitmine ja sõlmimine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b); ja
  (2) GDPR artikli 6 lõike 1 punkti c kohase juriidilise kohustuse täitmine
  Kui tegemist on paki vastuvõtjaga, siis
  (1) juriidilise kohustuse täitmine vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile c; ja
  (2) meie õigustatud huvi paki kättetoimetamiseks õigele saajale (tuvastus vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile f)
  Lepingute täitmine (pakkumine) Lepingu täitmine ja selle sõlmimine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b)
  Meie õigustatud huvi sõlmida ja täita leping teise lepingupoolega tema esindaja kaudu (dokumentide sõlmimise, täitmise, edastamise, tuvastamise, allkirjastamise jms eesmärgil) (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)
  Tolliametkond Juriidilise kohustuse täitmine vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile c
  Maksete tegemine ja raamatupidamisarvestuse pidamine Nõuetekohase raamatupidamisarvestuse pidamise juriidilise kohustuse täitmine vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile c (Raamatupidamise seadus, Käibemaksuseadus)
  Otseturundus (teavitamine meie teenustest ja küsitluste läbiviimine meie teenuste kvaliteedi hindamiseks)

  Me teavitame Teid meie teenustest:
  (1) kui olete meie teenuseid kasutanud, töötleme Teie andmeid Eesti Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 81 lõike 2 alusel;
  (2) kui Te meie teenuseid ei kasutanud (ei olnud meie klient), töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul (Eesti Vabariigi Elektroonilise side seaduse artikli 81 lõike 1 ja GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a alusel).
  Korraldame uuringuid, mis põhinevad meie õigustatud huvil parandada oma teenuste kvaliteeti vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f
  Meie sotsiaalmeedia kontode haldamine Teie nõusolek (vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a)
  Päringute, kaebuste ja taotluste menetlemine (Ettevõte sisemine haldus) Meie õigustatud huvi GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt saadud kaebuste, päringute ja taotluste nõuetekohaseks ja kiireks käsitlemiseks
  Vestluste salvestamine telefoniteenuste ja teabe kvaliteedi tagamiseks, töötajate ja huvitatud isikute õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, nende õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, tõendite kogumiseks, kaebuste läbivaatamiseks Teie tegelik nõusolek (kui otsustate vestlust jätkata) (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a alusel)
  Postkontorites hoitavate pakkide ja ettevõtte varade turvalisuse tagamine (videovalve) Meie õigustatud huvi tagada postkontorites hoitavate pakkide turvalisus ja ettevõtte varade turvalisus (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)
  Kasutajakogemuse ja kvaliteedi analüüsimine meie teenuste parandamiseks Küpsiste kaudu saadud andmeid kogutakse Teie nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a). Saadud andmeid töödeldakse meie õigustatud huvi alusel meie veebisaidi toimimise parandamiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)

 • Säilitamise periood

  Pakkide kogumine ja kättetoimetamine Elektroonilisi andmekogusid, infosüsteeme ja andmebaase säilitatakse neli aastat alates kättesaamise kuupäevast.
  Kauba kogumisega seotud dokumente (saatelehed ja saatedokumendid) säilitatakse 12 kuud.
  Saatedokumente (elektroonilisi ja paberkandjaid) säilitatakse neli aastat
  Lepingute täitmine (pakkumine) 3 aastat alates lepingu lõpetamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja säilitada kauem, näiteks õiguslike nõuete kaitsmiseks
  Tolliametkond Kuus kuud aktiivses baasis. Pärast seda perioodi edastame andmed kolmeks aastaks arhiivi
  Maksete tegemine ja raamatupidamisarvestuse pidamine Kümme (10) aastat, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja säilitada kauem, näiteks õiguslike nõuete kaitsmiseks
  Otseturundus (teavitamine meie teenustest ja küsitluste läbiviimine meie teenuste kvaliteedi hindamiseks)

  andmeid töödeldakse lepingu kehtivuse ajal.
  Kui meil on Teie nõusolek otseturunduseks, töötleme Teie andmeid viis aastat alates nõusoleku saamise kuupäevast.
  Uuringute läbiviimiseks kasutatavaid andmeid töödeldakse kolme kuu jooksul alates teenuse osutamise kuupäevast  Meie sotsiaalmeedia kontode haldamine Kolme aasta jooksul
  Päringute, kaebuste ja taotluste menetlemine (Ettevõte sisemine haldus) Andmeid säilitatakse kolm aastat pärast probleemi lahendamist. Isikuandmeid võib säilitada pikema aja jooksul, kui see on vajalik ettevõtte kaitsmiseks tema vastu esitatud nõuete, nõudmiste või kohtuprotsesside puhul
  Vestluste salvestamine telefoniteenuste ja teabe kvaliteedi tagamiseks, töötajate ja huvitatud isikute õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, nende õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, tõendite kogumiseks, kaebuste läbivaatamiseks Mitte kauem kui kuus kuud, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja säilitada kauem, näiteks õiguslike nõuete kaitsmiseks
  Postkontorites hoitavate pakkide ja ettevõtte varade turvalisuse tagamine (videovalve) Mitte rohkem kui 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui on põhjust arvata, et:
  (1) on salvestatud haldusrikkumine, kriminaalkuritegu või muu õigusrikkumine või töödistsipliini ja/või kutse-eetika rikkumine;
  (2) videoandmed on vajalikud kohtueelseks või kohtumenetluseks või
  (3) videoandmetele juurdepääsu taotlus saadakse enne andmete säilitamisperioodi lõppu.
  Sellisel juhul tuleb pildiandmeid säilitada nii kaua, kui see on nende eesmärkide saavutamiseks vajalik, ja hävitada niipea, kui neid enam ei vajata  Kasutajakogemuse ja kvaliteedi analüüsimine meie teenuste parandamiseks

 • 1
  Arhiveeritud andmed on kättesaadavad ainult volitatud töötajatele. Pärast andmete säilitamist lubava ajavahemiku lõppemist kustutatakse need lõplikult.

X. ISIKUANDMETE EDASTAMINE RIIKIDELE, MIS EI OLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA LIIKMED

 1. 1
  Kõigile ettevõtetele, mis on otseselt ja/või kaudselt samade tegelike omanike omanduses või kontrolli all nagu NOVA POST ESTONIA OÜ, samuti alltöövõtjatele (näiteks transpordipartnerid, pakkide vastuvõtupunktid või pakiautomaadid) Ukrainas ja Euroopa Liidus või väljaspool neid pakkide toimetamiseks saatjalt adressaadile [vastavalt GDPR artikli 49 lõike 1b, c];
 2. 2
  NOVA POST ESTONIA OÜ ei edasta isikuandmeid rahvusvahelistele organisatsioonidele.
 3. 3
  NOVA POST ESTONIA OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, kui see on võimatu või oleks vastuolus üldkohalduva õigusega.
 4. 4
  Isikuandmete kaitse tase väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ("EMP") ei ole sama, mis Euroopa õigusaktidega ette nähtud tase. Seetõttu edastab NOVA POST ESTONIA OÜ isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ainult siis, kui see on vajalik, tagades samas piisava andmekaitse taseme, peamiselt:
  • 4.1
   koostöö üksustega, kes töötlevad isikuandmeid riikides, mille kohta on tehtud Euroopa Komisjoni asjakohane otsus isikuandmete kaitse piisava taseme tagamise kohta;
  • 4.2
   kasutada Euroopa Komisjoni väljaantud standardseid lepingutingimusi, tingimusel et on tagatud isikuandmete kaitse piisav tase;
 5. 5
  Juhul kui on põhjendatud kavatsus edastada isikuandmeid väljapoole EMPd, välja arvatud eespool osutatud juhul, teavitab NOVA POST ESTONIA OÜ sellest asjaolust andmetöötluse asjakohases etapis vastavalt kohaldatavale õigusele.

XI. TEAVE NOVA POST ESTONIA OÜ VEEBILEHE KAUDU KOGUTUD ANDMETE KOHTA

 1. 1
  Sündmuste logi ja küpsised. Iga kord, kui kasutaja siseneb NOVA POST ESTONIA OÜ veebisaidile, salvestatakse andmed logifaili. Ajutiselt salvestatud andmete hulka kuuluvad:
  • 1.1
   selle arvuti IP-number, millelt päring saadi;
  • 1.2
   domeeninimi;
  • 1.3
   juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg;
  • 1.4
   http-vastuse kood;
  • 1.5
   külastatud leheküljed;
  • 1.6
   operatsioonisüsteemi nimetus ja versioon;
  • 1.7
   brauseri nimetus ja versioon;
  • 1.8
   ekraani resolutsioon.
 2. 2
  NOVA POST ESTONIA OÜ veebisaitide kasutamine võib olla seotud küpsiste kasutamisega NOVA POST ESTONIA OÜ serverite poolt. Neid faile kasutavad saidi administraatorid. Iga kasutaja saab konfigureerida oma brauseri seaded nii, et see ei aktsepteeriks küpsiseid. Sellisel juhul ei salvestata külastaja arvutisse mingeid andmeid. Küpsistesse salvestatud teavet ei saadeta NOVA POST ESTONIA OÜ-le.

XII. KÜPSISED

 1. 1
  Küpsised on internetiandmed, eelkõige tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja lõppseadmesse (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti). Kõigepealt sisaldavad need nende päritolu veebisaidi nime, nende unikaalset numbrit ja salvestamise aega lõppseadmes. Küpsiseid kasutatakse selleks, et anda Haldajale statistilist teavet kasutajate külastuste, kasutajate aktiivsuse ja teenuse kasutamise viisi kohta. Need võimaldavad kohandada sisu ja teenuseid vastavalt kasutaja eelistustele.
 2. 2
  Seoses küpsiste kasutamisega anname kõige olulisemat teavet nende kasutamise kohta:
  • 2.1
   Küpsiste mehhanismi ei kasutata selleks, et saada teavet kasutajate kohta, välja arvatud teave nende käitumise kohta teenuse lehekülgedel.
  • 2.2
   Administraator salvestab küpsised kasutajate arvutitesse, et toimiks:
   • 2.2.1
    teenuse nõuetekohane kohandamine kasutajate vajadustele ja veebisaitide kasutamise optimeerimine;
   • 2.2.2
    kasutaja eelistuste ja individuaalsete seadete meelespidamine, kasutaja seadme äratundmine ja veebilehe nõuetekohane kuvamine vastavalt kasutaja vajadustele (veebilehe täisversioon, mobiiliversioon);
   • 2.2.3
    veebilehe külastuste statistika loomine, mis aitab mõista, kuidas kasutajad kasutavad veebilehti, mis võimaldab parandada nende struktuuri ja sisu;
   • 2.2.4
    kasutaja seansi toetamine (pärast sisselogimist), nii et kasutaja ei pea igal veebisaidi alamleheküljel uuesti sisestama sisselogimist ja parooli;
   • 2.2.5
    ostukorvi andmete salvestamine veebipoes, et need ei läheks pärast teenuse uuesti külastamist kaduma.
 3. 3
  Veebisait kasutab kahte peamist küpsiste tüüpi: seansiküpsised ja püsiküpsised. Seansiküpsised on ajutised failid, mida säilitatakse veebisaidi kasutaja lõppseadmes seni, kuni kasutaja logib välja, lahkub veebisaidilt või sulgeb tarkvara (veebilehitseja). Püsiküpsiseid säilitatakse veebilehe kasutaja lõppseadmes küpsise seadetes määratud aja jooksul või kuni veebilehe kasutaja kustutab need.
 4. 4
  Teenus kasutab kahte peamist küpsiste tüüpi:
  • 4.1
   "Vajalikud" küpsised, mis võimaldavad veebisaidil kättesaadavate teenuste kasutamist, näiteks autentimisküpsised, mida kasutatakse veebisaidil autentimist nõudvate teenuste puhul, ning küpsised, mida kasutatakse turvalisuse tagamiseks, näiteks autentimispettuste avastamiseks veebisaidil;
  • 4.2
   "Funktsionaalsed ja analüütilised" küpsised, mis võimaldavad "meeles pidada" kasutaja valitud seadeid ja personaliseerida kasutajaliidest, näiteks kasutaja valitud keele või piirkonna, kirjasuuruse, veebilehe välimuse kohta, ning võimaldavad koguda teavet veebilehe kasutamise kohta jne;
  • 4.3
   "Reklaamiküpsised", mis võimaldavad veebisaidi kasutajatele pakkuda nende huvidele asjakohasemat reklaamisisu.
 5. 5
  Kui külastate veebilehte esimest korda, näidatakse teile teavet küpsiste kasutamise kohta. Veebisaidi kasutamine eeldab "vajalike" küpsiste töötlemist. Muude küpsiste töötlemine on võimalik pärast nõusoleku andmist küpsiste kasutamiseks vastavalt käesoleva poliitika sätetele. Saate oma nõusoleku alati tagasi võtta, muutes oma brauseris küpsiste seadeid. Neid seadeid saab muuta eelkõige nii, et blokeerida küpsiste automaatne töötlemine veebilehitseja seadetes või teavitada iga kord, kui need paigutatakse veebilehe kasutaja lõppseadmesse. Üksikasjalik teave küpsiste töötlemise võimaluste ja meetodite kohta on saadaval tarkvara (veebilehitseja) seadetes.
  Veebisaidi kasutaja lõppseadmesse paigutatud "Reklaamiküpsised" ja "Analüütilised küpsised" võivad pärineda ka Haldaja partneritelt ning neid võidakse kasutada analüütilistel ja turunduslikel eesmärkidel. Üksikasjalikku teavet selle kohta leiate selle partneri privaatsuspoliitikast. Administraator kasutab järgmisi partnerite pakutavaid analüüsi- ja turundusvahendeid:

XIII. KÜPSISTE TEGEVUSE BLOKEERIMINE

 1. 1
  Paljudel juhtudel lubavad veebibrauserid vaikimisi küpsiste salvestamist kasutaja lõppseadmesse. Veebisaidi kasutajad saavad igal ajal muuta küpsiste seadeid, näiteks nii, et blokeerida küpsiste automaatne käitlemine või teavitada igast küpsiste saatmisest veebilehe kasutaja seadmesse. Üksikasjalik teave küpsiste käitlemise võimaluste ja meetodite kohta on saadaval brauseri seadetes või järgmistel veebisaitidel:
  • 1.1
   Internet Exploreri brauseris;
  • 1.2
   Mozilla Firefoxi brauseris;
  • 1.3
   Chrome'i brauseris;
  • 1.4
   Safari brauseris;
  • 1.5
   Opera brauseris;
 2. 2
  Haldaja teatab siiski, et küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada mõningaid veebilehe lehekülgedel kättesaadavaid funktsioone.

XIX. KAEBUSED

 1. 1
  Kui Teil on kaebus selle kohta, kuidas NOVA POST ESTONIA OÜ on Teie andmeid käsitlenud, esitage see palun kirjalikult ja võimalikult üksikasjalikult, kasutades käesoleva poliitika punktis I toodud kontaktandmeid. NOVA POST ESTONIA OÜ teeb Teiega koostööd, et lahendada kõik probleemid viivitamatult.
 2. 2
  Kui te arvate, et Teie üldisest andmekaitsemäärusest tulenevaid õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus NOVA POST ESTONIA OÜ järelevalveasutusele. Eesti Vabariigis on asjaomane asutus Eesti Andmekaitse Inspektsioon - teave ja kontaktandmed on leitavad Andmekaitse Inspektsiooni veebisaidilt (http://www.aki.ee/).

XX. KÄESOLEVA POLIITIKA MUUDATUSED

Kõik muudatused, mida NOVA POST ESTONIA OÜ võib tulevikus käesolevasse privaatsuspoliitikasse teha, avaldatakse veebilehel www.novapost.com. Uued tingimused võidakse kuvada ekraanil ja Teil võidakse nõuda nende lugemist ja aktsepteerimist, et jätkata NOVA POST ESTONIA OÜ teenuste kasutamist.