Privātuma politika

integration

SIA “NOVA POST LATVIA” PRIVĀTUMA POLITIKA

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 1. 1
  Šī privātuma un sīkdatņu izmantošanas politika ir noteikumu kopums personas datu apstrādei un sīkdatņu apkopošanai (turpmāk tekstā: Politika), ko veic SIA “NOVA POST Latvia”, kura juridiskā adrese ir: Rīga, Audēju iela 15 - 4, LV-1050, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 40203470862 (turpmāk tekstā: "SIA “NOVA POST Latvia”" vai "Pārvaldnieks”, vai “Sabiedrība”), tajā skaitā vietnē www.novapost.com (turpmāk tekstā: “Pakalpojums”), nosaka, kādus datus mēs apkopojam par patērētājiem, kas izmanto mūsu pakalpojumus, un citām privātpersonām, kuru personas datus mēs apstrādājam mūsu darbību ietvaros, tajā skaitā amata pretendentiem. Šī Privātuma politika attiecas arī uz personas datu apstrādi un saziņu Sabiedrības sociālo tīklu kontos (piem., Facebook, LinkedIn), pa telefonu, e-pastu vai vēstulēm, to, kā mēs tos izmantojam un ar ko mēs tos kopīgojam. Šī informācija arī raksturo pasākumus, kādus mēs veicam jūsu personas datu aizsardzībai.
 2. 2
  Lietotāji ar Pārvaldnieku var sazināties šādā veidā:
  • 2.1
   sūtot vēstuli uz šādu adresi: Rīga, Audēju iela 15 - 4, LV-1050;
  • 2.2
   pa e-pastu: dataprotecion_lv@novapost.com.
 3. 3
  Personas dati ir jebkura informācija, kas saistīta ar identificēto vai identificējamo fizisku personu. Šāda veida dati ietver, citu starpā, vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi. Informācija, pēc kuras nevar izsekot identificēto vai identificējamo personu (piemēram, statistikas dati), netiek uzskatīta par personas datiem.
 4. 4
  Pirms jūs sākat izmantot Pakalpojumu un Sabiedrības pakalpojumus, Lietotājam ir jāizlasa šī privātuma un sīkdatņu izmantošanas politika. Dokumenta mērķis, citu starpā, ir informēšanas pienākuma izpilde, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (turpmāk tekstā “VDAR”), 13. panta 1. un 2. punktā un arī 14.panta 1. un 2. punktā.

II. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU UN KONFIDENCIALITĀTES PIENĀKUMU

 1. 1
  Uz SIA "NOVA POST Latvia" attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, noteikumi, kā arī citi attiecīgie nacionālie datu aizsardzības tiesību akti.
 2. 2
  SIA “NOVA POST Latvia” sniedz pasta pakalpojumus, un tieši tādēļ tai ir pienākums ievērot korespondences konfidencialitāti un nodrošināt piegāžu drošību saskaņā ar Latvijas Republikas noteikumiem par pastu un telekomunikācijām.

III. INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

 1. 1
  SIA “NOVA POST Latvia”, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, pielieto visas savas fiziskās un tehniskās pūles, lai pasargātu personas datus no zaudējumiem, bojājumiem, atklāšanu nepilnvarotam personālam, izmaiņām vai neatbilstošas izmantošanas.
 2. 2
  Visi paziņojumi attiecībā uz personas datu aizsardzību tiek reģistrēti un detalizēti izskaidroti, kā arī analizēti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

IV. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Datu subjektam ir tiesības:

 • 1
  saņemt informāciju un gūt piekļuvi saviem datiem (datu subjekta piekļuves tiesības saskaņā ar VDAR 15. pantu);
 • 2
  rediģēt savus datus, kas nav pareizi, un atjaunot savus datus (tiesības veikt datu rediģēšanu saskaņā ar VDAR 16. pantu);
 • 3
  pieprasīt dzēst savus personas datus (tiesības uz datu dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. pantu);
 • 4
  pieprasīt apstrādes pārtraukšanu (tiesības ierobežot apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu);
 • 5
  pieprasīt nodot datus citam pārvaldniekam (tiesības uz datu nodošanu saskaņā ar VDAR 20. pantu);
 • 6
  iebilst pret savu datu apstrādi (tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu).

V. PIEKRIŠANAS PERSONAS DATU APSTRĀDEI ATSAUKŠANA UN PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANAS MEHĀNISMS

 1. 1
  Gadījumā, ja datu apstrādes pamats ir datu subjekta piekrišana, informējam, ka šai personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Paziņošana par piekrišanas atsaukšanu tiek veikta, nosūtot Pārvaldniekam attiecīgu paziņojumu pa e-pastu vai ar pasta starpniecību, saskaņā ar sniegtajiem datiem.
 2. 2
  Šāda paziņojuma saņemšana neietekmē iepriekš apstrādāto personas datu likumību.
 3. 3
  Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei ir neefektīva, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu pareizu pakalpojumu sniegšanu vai spēkā esoša līguma nosacījumu izpildi, tostarp sūdzību izskatīšanu. Šajā gadījumā iepriekš minētās piekrišanas atsaukšana stājas spēkā ar atteikšanās no pakalpojuma, līguma izbeigšanas vai sūdzības iesniegšanas brīdi.
 4. 4
  Neskatoties uz faktisko piekrišanas datu apstrādei atsaukšanu, Pārvaldnieks ir tiesīgs tos apstrādāt tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai:
  • 4.1
   celtu prasību saistībā ar noslēgto līgumu;
  • 4.2
   izpildītu Pārvaldniekam uzlikto tiesisko pienākumu;
  • 4.3
   izpildītu sabiedrības interesēs noteikto vai Pārvaldniekam piešķirto valsts pilnvaru īstenošanas uzdevumu;
  • 4.4
   īstenotu mērķus, kas izriet no Pārvaldnieka vai trešās personas īstenotām likumīgām interesēm, izņemot gadījumus, kad šīs intereses ir svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un brīvībām.

VI. NO VDAR IZRIETOŠO TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Saistībā ar iesniegto paziņojumu par piekrišanas datu apstrādei atsaukšanu, lai identificētu paziņojuma iesniedzēju un lai aizsargātos pret nesankcionētu piekļuvi datiem, SIA “NOVA POST Latvia” ir tiesīgs saņemt papildu apstiprinājumu par tās personas identitāti, kura šādu paziņojumu iesniedz.

VII. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, TO APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATOJUMS

 1. 1
  Lai sniegtu Pakalpojumus un izpildītu Vienošanos ar saviem Klientiem (Sūtītājiem, Saņēmējiem) [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu], SIA “NOVA POST Latvia” kā Pārvaldnieks apstrādā šādus nepieciešamos datus:
  • 1.1
   Klienta datus (reģistrācijas dati, pasūtītāja kontaktpersonu dati, vārds, uzvārds, amats, telefona numurs, paraksts, e-pasta adrese, darba amats);
  • 1.2
   Sūtītāja datus (nosūtīšanas dati un nepieciešamā kontaktinformācija, paraksts, apmaksas informācija un citi dati, kas nepieciešami, lai sniegtu nosūtītāja pasūtīto pakalpojumu);
  • 1.3
   Saņēmēja datus (vārds un uzvārds, paraksts, adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, un pēc izvēles citi īstenošanai nepieciešamie dati, kurus Sūtītājs ir sniedzis Pārvaldniekam vai kurus Saņēmējs ir norādījis pats, piemēram, e-pasta adrese, telefona numurs).
 2. 2
  Personas datu iesniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama SIA “NOVA POST Latvia” nodrošināto Pakalpojumu sniegšanai. Ja saistībā ar kāda Papildpakalpojuma izvēli Sūtītājs sniedz Saņēmēja papildu personas datus, Sūtītājs ir atbildīgs par šo datu pareizu apkopošanu, jo īpaši par to, lai būtu Saņēmēja piekrišana to nodošanai SIA “NOVA POST”. Latvija”
 3. 3
  Dažos gadījumos dati tiek arī apstrādāti:
  • 3.1
   pamatojoties uz piekrišanu [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7. pantu] – it īpaši mārketinga nolūkos vai saistībā ar datiem, kurus Saņēmējs ir sniedzis brīvprātīgi saistībā ar sūtījuma piegādi.
  • 3.2
   Pārvaldnieka likumīgajās interesēs [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu] – jo īpaši, piemēram: maksātspējas kontrole, atbilstības programmas vai sankcijas, aptaujas par apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem (kā arī šīs aptaujas ietvaros veikto aptauju rezultātu analīze un iespēja sazināties ar personu, kas sniedz atbildi).
 4. 4
  SIA “NOVA POST Latvia” ir reģistrēts pasta pakalpojumu operators, kas arī apstrādā personas datus, lai izpildītu savus likumā noteiktos pienākumus [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu], kas it īpaši izriet no Latvijas Republikas Likuma par pastu un telekomunikācijām un Grāmatvedības likuma (piemēram: sniegtā Pakalpojuma pienācīga nokārtošana, sūdzību izskatīšana).
 5. 5
  SIA “NOVA POST Latvia” mājaslapas izmantošana var būt saistīta ar personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:
  • 5.1
   pasūtījuma noformēšana un darbības, kas saistītas ar tā izpildi;
  • 5.2
   piegādes izsekošana [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu] – lai sniegtu informāciju par sūtījuma statusu, ir nepieciešams Sūtījuma numurs;
  • 5.3
   saziņa, izmantojot Saziņas veidlapu [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu] – ir jāapstrādā dati, kas nosūtīti, izmantojot saziņas veidlapu, piemēram: vārds un uzvārds, adrese, pasta indekss, pilsēta, e-pasta adrese, kā arī tie ir nepieciešami, lai aizpildītu aptauju; [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu] piekrišana šādu datu apstrādei: e-pasta adrese, telefona numurs, ir nepieciešama, lai sazinātos komerciāla piedāvājuma nosūtīšanai;
  • 5.4
   saziņa ar konsultantu, izmantojot tērzēšanu [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu] – dati, kas nosūtīti sarunas laikā ar konsultantu, piemēram, e-pasta adrese, vārds un uzvārds, adrese, pasta indekss, pilsēta, tiek apstrādāti, lai verificētu uzdoto jautājumu un uz to atbildētu;
  • 5.5
   sūtījuma pārvirzīšana [Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu] – izmantojot SIA “NOVA POST Latvia” mājaslapu, ja Saņēmējam nav iespējas paņemt sūtījumu personīgi, tam ir iespēja mainīt piegādes adresi. Šim nolūkam mēs apkopojam šāduspersonas datus:
   • 5.5.1
    Saņēmēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;
   • 5.5.2
    iela / mājas numurs;
   • 5.5.3
    pasta indekss / dzīvesvieta;
   • 5.5.4
    e-pasta adrese un vēlamās vietas apraksts.
 6. 6
  Tiešais mārketings un pārdošanas veicināšana. Lai informētu par akcijām un jauniem preču un pakalpojumu piedāvājumiem, Pārvaldnieks apstrādās jūsu datus, kas norādīti reģistrācijas laikā Vietnē /aplikācijā. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārvaldnieka leģitīmās intereses, kas sastāv no Pārvaldnieka preču un pakalpojumu tiešā mārketinga (6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
  • 6.1
   Komerciālās un mārketinga informācijas sūtīšana, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un pašpiegādes paziņojumus. Lai informētu par akcijām un jaunumiem Pārvaldnieka un Partneru kopīgajā preču un pakalpojumu piedāvājumā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (SMS, e-pasts, pašpiegādes paziņojumi), Pārvaldnieks apstrādās jūsu datus, kuru izmantošanai jūs esat devis brīvprātīgu piekrišanu, kā tas ir noteikts iepriekš. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārvaldnieka saņemtā piekrišana (VDAR 6. panta 1. daļas a) apakšpunkts). Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, likumību.
 7. 7
  Kandidātu izvēle. Personāla atlases procesa laikā, pamatojoties uz likumīgo pamatu, tiks apstrādātas šādas jūsu datu kategorijas:
  • 7.1
   Pamatinformācija (vārds, dzimšanas datums), ja iespējams;
  • 7.2
   Kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese u.c.), ja pieejama;
  • 7.3
   Pieteikuma informācija (CV, pieteikuma vēstule, apliecības, atsauksmes, intervijas piezīmes un jebkuri dati, kurus jūs mums sniedzat vai vēlaties sniegt intervijas laikā);
  • 7.4
   Fotogrāfijas, video, ja iespējams;
  • 7.5
   Pilsonība un darba atļauja, ja tāda ir;
  • 7.6
   Uz darbu attiecināmā veselības informācija, ja pieejama;
  • 7.7
   Dati, kurus jūs esat sniedzis, izmantojot profesionālajiem mērķiem paredzētas publiskās platformas, saskaņā ar uzņēmuma, kas ir atbildīgs par platformas pārvaldīšanu, piemērojamajiem noteikumiem;
  • 7.8
   Saziņa un saziņas līdzekļi (piemēram, apstiprinājums jūsu pieteikumam vai informācija par telefona/video interviju, ja iespējams).

   Papildus šīm datu kategorijām, lai izvērtētu katru darba pieteikumu, mums ir nepieciešami arī dati, kas parāda, cik labi jūs atbilstat attiecīgajam amatam.

   Lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums, tostarp
   • 7.8.1
    lai izvērtētu jūsu atbilstību darbam (mērķiem), apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde;
   • 7.8.2
    lai noorganizētu un novadītu (mērķis) intervijas (video), apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde;
   • 7.8.3
    lai pārbaudītu jūsu datu atbilstību piemērojamajiem sankciju sarakstiem un tiesību aktiem (mērķis), tiesiskais apstrādes pamats ir a.) likumā noteiktais pienākums un b.) leģitīmās intereses.

    Mēs ievācam datus tieši no jums, kad jūs sniedzat savu informāciju mūsu karjeras vietnē vai izmantojot citus saziņas kanālus. Kad izmantojat citu kanālu, piemēram, publiskas platformas, kas tiek izmantotas profesionāliem mērķiem, piemēram, LinkedIn, mēs apstrādāsim jūsu datus saskaņā ar piemērojamajiem šīs platformas noteikumiem. Strādājot ar personāla atlases aģentūrām, mēs jūsu datus saņemam netiešā veidā. Šajā gadījumā šīs institūcijas ir atbildīgas par datu pareizības nodrošināšanu un nodošanu mums saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 8. 8
  Video kameras un video novērošana. Mēs uzraugām un apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs apmeklējat mūsu filiāles, gan jūsu personīgās drošības, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Video novērošana tiek veikta bez identifikācijas, saskaņā ar stingriem drošības un konfidencialitātes noteikumiem, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un aprīkojumu. Video novērošanas ieraksti tiek uzglabāti mūsu sistēmās līdz pat 30 kalendārajām dienām.
 9. 9
  Telefona sarunu reģistrācija un ierakstīšana. Personas dati un datu subjektu kategorijas reģistrā.
  Tiek reģistrēti šādi telefona zvana identifikācijas dati:
  • 9.1
   Zvana sākuma un beigu laiks
  • 9.2
   Abonenta numurs
  • 9.3
   Servisa numurs, uz kuru zvanīts
  • 9.4
   Darbinieka vārds un telefona numurs

Visi zvani uz servisa numuriem tiek ierakstīti. Ieraksti tiek veikti iepriekš noteiktā veidā. Ieraksts tiek uzsākts, kad uz zvanu tiek atbildēts, un tiek izbeigts ar beigu signālu.

Tiek ierakstīta sekojoša tērzēšanas un čatbota informācija:

 • 1
  Sesijas laiks
 • 2
  Konsultanta un tērzēšanas klienta vārds

Tērzēšanas sesijas saglabā sesijas saturu starp klientu un konsultantu, turpretī čatbota sesijas saglabā sesijas saturu starp automātisko čatbotu un klientu.

Čatbota atbilžu saturs galvenokārt tiek iegūts no mājaslapas un ikvienam pieejamiem citiem publiskiem avotiem. Sesijas sākumā klientiem tiek sniegti lietošanas norādījumi.

Izmantojot čatbota pakalpojumus, klientam netiek uzdoti nekādi personiski jautājumi, un klients nevar atrisināt nekādus personiskus jautājumus, izmantojot šo pakalpojumu. Ja klients čatbota servisam sniedz digitālās identifikācijas datus, piemēram, telefona numuru, dati pēc vienas stundas tiek automātiski dzēsti.

Ja mēs klientam, kurš ir sazinājies ar mūsu servisa numuru, nosūtam SMS pieprasījumu, tiek ierakstīti šādi dati:

 • 1
  Pieprasījuma laiks
 • 2
  Klienta telefona numurs
 • 3
  Klienta rakstiskas atbildes uz pieprasījumu

Lai identificētu klientus, kas saņem informāciju par faktiskajiem labuma guvējiem, tiek reģistrēti šādi dati:

 • 1
  Personas vārds un identifikācijas kods

VIII. DATU KOPLIETOŠANA

 1. 1
  SIA “NOVA POST Latvia” var uzrādīt personas datus:
  • 1.1
   SIA “NOVA POST Latvia” meitas uzņēmumiem un apakšuzņēmumiem (piem., transporta sadarbības partneri, kas darbojas paku pieņemšanas vietās vai paku skapjos) Eiropas Savienības ietvaros vai ārpus tās, ja tas ir nepieciešams, lai piegādātu Sūtītāja sūtījumus Saņēmējam [Saskaņā ar VDAR 49. panta attiecīgi 1. punkta b) vai c) apakšpunktu];
  • 1.2
   iestādēm, ar kurām ir noslēgts līgums SIA “NOVA POST Latvia” pakalpojumu nodrošināšanai vai SIA “NOVA POST Latvia” vārdā (Procesori), it īpaši IT pakalpojumu sniedzējiem;
  • 1.3
   citām personām vai organizācijām, pamatojoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem;
  • 1.4
   bankām un maksājumu operatoriem, lai veiktu pārskaitījumus (tajā skaitā maksājumus, kas veikti, izmantojot kodus);
  • 1.5
   tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un institūcijām, lai ievērotu nacionālās drošības prasības vai tiesiskā procesa ietvaros, lai aizsargātu īpašumu, vai veiktu SIA “NOVA POST Latvia” principu un politikas pārkāpumu, SIA “NOVA POST” aprīkojuma neatļautas piekļuves vai lietošanas, vai jebkuru citu nelikumīgu darbību izmeklēšanu.
 2. 2
  Tiesības saņemt informāciju par sūtījumu ir tikai Sūtītājam un Saņēmējam. SIA “NOVA POST Latvia” var sniegt šādu informāciju citām iestādēm tikai situācijās, kas ir noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, it īpaši Latvijas Republikas likumos par pastu un telekomunikācijām.

IX. UZGLABĀŠANAS PERIODS UN DATU DZĒŠANA

 1. 1
  SIA “NOVA POST Latvia” apstrādā personas datus tikai laiku, kas ir nepieciešams mērķa, kādam tie tika apkopoti, sasniegšanai. Uzglabāšanas periods tiek noteikts, pamatojoties uz šādām prasībām:
  • 1.1
   darbības prasības: periods, kurā informācija ir nepieciešama, lai izpildītu sniegtos Pakalpojumus;
  • 1.2
   juridiskās prasības: periods, kurā SIA “NOVA POST Latvia” ir nepieciešams uzglabāt datus noteiktu laika periodu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • 1.3
   SIA “NOVA POST Latvia” leģitīmajās interesēs periods, kurā dati tiek apstrādāti ar mērķi to ieviešanai, it īpaši, lai izvirzītu un iesniegtu iespējamās prasības saistībā ar sniegtajiem Pakalpojumiem.
 2. 2
  Kādu informāciju par jums mēs apkopojam un kā mēs to izmantojam?
 • Kādus datus mēs apkopojam/apstrādājam?

  Sūtījumu savākšana un piegāde Sūtījuma nosūtītāja un saņēmēja vārds un uzvārds, piegādes adrese, telefona numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kuru nosūtītājs mums ir sniedzis, kā arī sūtījuma saņēmēja paraksts (sniegts saņemšanas brīdī).
  Mūsu izveidotie dati: sūtījuma numurs, piegādes apstiprinājums, sūtījuma piegādes un saņemšanas vietas GPS dati
  Līgumu izpilde (piedāvājums) Privātpersonām, kas pieņem līgumu: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.
  Juridisko personu, kuru vārdā līgums tiek noslēgts, pārstāvjiem (piemēram, uzņēmuma darbiniekiem): vārds, uzvārds, amats, telefona numurs, e-pasta adrese, paraksts un noslēgtais līgums
  Muitas pārvalde Uzvārds, vārds, telefona numurs, e-pasta adrese, sūtījuma numurs, nosūtītie ziņojumi, produkta saturs un cena
  Maksājumu veikšana un grāmatvedības uzskaites veikšana Dati, kas ir iekļauti grāmatvedības dokumentos: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bankas konta informācija, sniegtie pakalpojumi un cita informācija saskaņā ar grāmatvedības normām
  Tiešais mārketings (informēšana par mūsu pakalpojumiem un pētījumu veikšana, lai izvērtētu mūsu pakalpojumu kvalitāti)

  Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
  Mūsu sociālo mediju kontu pārvaldīšana Vārds, uzvārds, konta nosaukums, dzimums, kontaktinformācija (ja jūs mums to sniedzat), valsts, fotogrāfija, komentāri par mūsu ierakstiem, mūsu ierakstu izplatīšana, reakcijas uz mūsu ierakstiem, atstātās atsauksmes un vērtējumi, informācija par to, kad jūs sākāt sekot mūsu sociālo tīklu kontam vai atzīmējāt to ar “Patīk”, mums nosūtītie ziņojumi ar pielikumiem, mums nosūtīto jūsu ziņojumu vēsture (ziņojuma saturs un kad tie tika saņemti/nosūtīti)
  PIesniegumu, sūdzību un prasību (iekšējā administrācija) apstrāde Vārds, uzvārds, kontaktinformācija un jebkura cita informācija vai dokumenti, kuru jūs mums sniedzat
  Sarunu ierakstīšana ar mērķi nodrošināt telefona pakalpojumu kvalitāti un informācijas ierakstīšana, kas aizstāv darbinieku un ieinteresēto pušu tiesības un likumīgās intereses iegūt pierādījumus un aizstāvēties pret pretenzijām Tiek apkopoti audio dati (telefona zvanu ieraksti), klientu apkalpošanas operatora vārds, abonenta telefona numurs, zvana datums, sākuma un beigu laiks
  Sūtījumi, kas tiek uzglabāti pasta iestādēs un Sabiedrības īpašumos, drošības nodrošināšana (videonovērošana) Video dati (video ieraksts), iegūšanas datums un laiks
  Lietotāja pieredzes un kvalitātes analīze, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus Par mūsu mājaslapas apmeklētājiem tiek apkopoti un apstrādāti sekojoši dati: IP adrese, operētājsistēma, lietotāja ID un cita informācija par apmeklētāja darbību mūsu mājaslapā un citās mājaslapās. Šī informācija tiek apkopota un uzglabāta kā daļa no žurnāla ierakstiem vai izmantojot sīkdatnes

 • Tiesiskais pamatojums

  Sūtījumu savākšana un piegāde Nosūtītāja gadījumā:
  (1) līguma izpilde un noslēgšana (VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts); un
  (2) likumā noteiktā pienākuma izpilde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu.
  Sūtījuma saņēmēja gadījumā:
  (1) likumā noteiktā pienākuma izpilde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu; un
  (2) mūsu leģitīmās intereses sūtījuma nodošanai pareizajam saņēmējam (identifikācija saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu)
  Līgumu izpilde (piedāvājums) Līguma izpilde un tā noslēgšana (VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts)
  Mūsu leģitīmās intereses līguma noslēgšanai un izpildei ar citu līgumslēdzēja pusi, ko pārstāv tā likumīgais pārstāvis (ar mērķi noslēgt, izpildīt, apspriest, identificēt, parakstīt dokumentus, u.c.) (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts)
  Muitas pārvalde Likumā noteiktā pienākuma ievērošana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu
  Maksājumu veikšana un grāmatvedības uzskaites veikšana Likumā noteikto pienākumu izpilde, lai pienācīgi veiktu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu (Grāmatvedības likums, Pievienotās vērtības nodokļa likums)
  Tiešais mārketings (informēšana par mūsu pakalpojumiem un pētījumu veikšana, lai izvērtētu mūsu pakalpojumu kvalitāti)

  Mēs jūs informējam par mūsu pakalpojumiem:
  (1) ja jūs esat izmantojis mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likuma 81(2).punktu;
  (2) ja neesat izmantojis mūsu pakalpojumus (neesat mūsu klients), mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likuma 81(1).punktu un VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu.
  Mēs veicam pētījumus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu
  Mūsu sociālo mediju kontu pārvaldīšana Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunkts)
  PIesniegumu, sūdzību un prasību (iekšējā administrācija) apstrāde Mūsu leģitīmās intereses pareizi un ātri izskatīt sūdzības, jautājumus un pieprasījumus, kas saņemti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu
  Sarunu ierakstīšana ar mērķi nodrošināt telefona pakalpojumu kvalitāti un informācijas ierakstīšana, kas aizstāv darbinieku un ieinteresēto pušu tiesības un likumīgās intereses iegūt pierādījumus un aizstāvēties pret pretenzijām Jūsu faktiskā piekrišana (kad jūs izlemjat turpināt sarunu) (VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunkts)
  Sūtījumi, kas tiek uzglabāti pasta iestādēs un Sabiedrības īpašumos, drošības nodrošināšana (videonovērošana) Mūsu leģitīmās intereses, lai nodrošinātu pasta iestādēs un Sabiedrības īpašumos uzglabāto sūtījumu drošību (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts)
  Lietotāja pieredzes un kvalitātes analīze, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus Dati, kas iegūti, izmantojot sīkdatnes, tiek apkopoti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunkts). Saņemtie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai uzlabotu mūsu mājaslapas funkcionalitāti (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts)

 • Uzglabāšanas periods

  Sūtījumu savākšana un piegāde Elektroniskie datu masīvi, informācijas sistēmas un datu bāzes tiek glabātas četrus gadus no to saņemšanas dienas.
  Ar sūtījuma savākšanu saistītie dokumenti (pavadzīmes un pavaddokumenti) tiek glabāti 12 mēnešus.
  Piegādes dokumenti (elektroniskā un papīra formātā) tiek glabāti četrus gadus
  Līgumu izpilde (piedāvājums) 3 gadus no līguma izbeigšanas brīža, ja vien nav nepieciešamības uzglabāt datus ilgāk, piemēram, aizstāvībai pret juridiskajām prasībām
  Muitas pārvalde Sešus mēnešus aktīvajā bāzē. Pēc šī perioda mēs nododam datus arhīvā, kur tie tiek uzglabāti trīs gadus
  Maksājumu veikšana un grāmatvedības uzskaites veikšana Desmit (10) gadi, izņemot gadījumus, kad datu uzglabāšana ir nepieciešama ilgāku laika periodu, piemēram, lai aizstāvētos pret juridiskajām prasībām
  Tiešais mārketings (informēšana par mūsu pakalpojumiem un pētījumu veikšana, lai izvērtētu mūsu pakalpojumu kvalitāti)

  Dati tiek apstrādāti, kad līgums ir spēkā.
  Ja mums ir jūsu piekrišana tiešajam mārketingam, mēs apstrādāsim jūsu datus piecus gadus no jūsu piekrišanas saņemšanas brīža.
  Dati, kas izmantoti pētījumu veikšanai, tiek apstrādāti trīs mēnešus no pakalpojumu sniegšanas brīža


  Mūsu sociālo mediju kontu pārvaldīšana Trīs gadi
  PIesniegumu, sūdzību un prasību (iekšējā administrācija) apstrāde Dati tiek uzglabāti trīs gadus no brīža, kad jautājums ir atrisināts. Personas dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku, ja tas ir nepieciešams Sabiedrības aizstāvībai pret prasībām, pretenzijām un tiesvedībām, kas pret to ir ierosinātas
  Sarunu ierakstīšana ar mērķi nodrošināt telefona pakalpojumu kvalitāti un informācijas ierakstīšana, kas aizstāv darbinieku un ieinteresēto pušu tiesības un likumīgās intereses iegūt pierādījumus un aizstāvēties pret pretenzijām Ne ilgāk kā sešus mēnešus, izņemot gadījumus, kad datus ir nepieciešams uzglabāt ilgāk, piemēram, aizstāvībai pret juridiskajām prasībām
  Sūtījumi, kas tiek uzglabāti pasta iestādēs un Sabiedrības īpašumos, drošības nodrošināšana (videonovērošana) Ne vairāk kā 30 kalendārās dienas, izņemot gadījumus, kad ir pamats uzskatīt, ka:
  (1) video ieraksts ir administratīvā pārkāpuma, noziedzīga nodarījuma vai cita likumpārkāpuma vai darba disciplīnas un/vai profesionālās ētikas pārkāpuma ieraksts;
  (2) video dati ir nepieciešami pirmstiesas vai tiesiskajiem procesiem; vai
  (3) pirms datu uzglabāšanas perioda beigām ir saņemts pieprasījums piekļuvei video datiem.
  Šādos gadījumos attēlu dati ir jāuzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai, un tie ir jāiznīcina, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami


  Lietotāja pieredzes un kvalitātes analīze, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus

 • 1
  Arhivētie dati ir pieejami tikai pilnvarotajiem darbiniekiem. Pēc perioda, kad ir atļauts uzglabāt datus, beigām tie tiek neatgriezeniski dzēsti.

X. PERSONAS DATU NODOŠANA VALSTĪM, KAS NAV EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS DALĪBNIECES

 1. 1
  Visiem uzņēmumiem, kuri tieši un/vai netieši pieder vai kurus kontrolē to patiesie labuma guvēji, kā SIA “NOVA POST Latvia”, kā arī apakšuzņēmējiem (piemēram, transporta partneriem, kas apkalpo paku pieņemšanas punktus vai paku uzglabāšanas kameras) Ukrainā un Eiropas Savienībā vai ārpus tām, lai piegādātu sūtījumus no sūtītāja adresātam [Saskaņā ar VDAR 49.panta attiecīgi 1.punkta b) vai c) apakšpunktu].
 2. 2
  SIA “NOVA POST Latvia” nenodod personas datus starptautiskām organizācijām.
 3. 3
  SIA “NOVA POST Latvia” nenodod personas datus trešajām valstīm, ja tas nav iespējams vai nav saskaņā ar vispārīgi piemērojamajiem tiesību aktiem.
 4. 4
  Personas datu aizsardzības līmenis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) nav tāds pats, kā līmenis, kuru nodrošina Eiropas tiesību akti. Tādēļ SIA “NOVA POST Latvia” nodod personas datus ārpus EEZ tikai tad, kad tas ir nepieciešams, tajā pašā laikā nodrošinot pienācīgu datu aizsardzības līmeni galvenokārt ar šādiem līdzekļiem:
  • 4.1
   sadarbojoties ar iestādēm, kas apstrādā personas datus valstīs, par kurām ir izdots atbilstošs Eiropas Komisijas lēmums par atbilstoša personas datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu;
  • 4.2
   izmantojot Eiropas Komisijas izdotās standarta līgumu klauzulas, apliecinot, ka tiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis;
 5. 5
  Gadījumā, ja ir pamatots nolūks nodot personas datus ārpus EEZ, izņemot iepriekš norādīto, SIA “NOVA POST Latvia” informēs par šo faktu attiecīgajā datu apstrādes stadijā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

XI. INFORMĀCIJA PAR DATIEM, KAS APKOPOTI, IZMANTOJOT SIA “NOVA POST LATVIA” MĀJASLAPU

 1. 1
  Notikumu reģistrs un sīkdatnes. Katru reizi, kad lietotājs piekļūst SIA “NOVA POST Latvia” mājaslapai, dati tiek saglabāti reģistrācijas failā. Īslaicīgi uzglabātie dati ietver šādus:
  • 1.1
   datora, no kura tika saņemts pieprasījums, IP adrese;
  • 1.2
   domēna nosaukums;
  • 1.3
   piekļuves datums un laiks;
  • 1.4
   http atbildes kods;
  • 1.5
   apmeklētās lapas;
  • 1.6
   operētājsistēmas nosaukums un versija;
  • 1.7
   pārlūkprogrammas nosaukums un versija;
  • 1.8
   ekrāna izšķirtspēja.
 2. 2
  SIA “NOVA POST Latvia” mājaslapu izmantošana var būt saistīta ar sīkdatnēm, ko izmanto SIA “NOVA POST Latvia” serveri. Šos failus izmanto vietnes pārvaldnieki. Katrs lietotājs var konfigurēt savas pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai tā nepieņemtu sīkdatnes. Šādā gadījumā apmeklētāja datorā netiks saglabāti nekādi dati. Sīkdatnēs uzglabātā informācija netiks nosūtīta SIA “NOVA POST Latvia”.

XII. SĪKDATNES

 1. 1
  Sīkdatnes ir interneta dati, konkrēti teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja gala ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetdatorā). Pirmkārt, tajos ir norādīts to izcelsmes vietnes nosaukums, unikālais numurs un glabāšanas laiks gala ierīcē. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai sniegtu Pārvaldniekam statistisku informāciju par Lietotāju apmeklējumiem, Lietotāju aktivitātēm un Pakalpojuma lietošanas veidu. Tās ļauj pielāgot saturu un pakalpojumus atbilstoši Lietotāja vēlmēm.
 2. 2
  Mēs sniedzam svarīgāko informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes:
  • 2.1
   Sīkdatņu mehānisms netiek izmantots, lai iegūtu jebkādu informāciju par Lietotājiem, izņemot informāciju par to uzvedību Pakalpojumu lapās.
  • 2.2
   Pārvaldnieks saglabā sīkdatnes Lietotāju datoros, lai:
   • 2.2.1
    pienācīgi pielāgotu Pakalpojumu Lietotāju vajadzībām un vietņu izmantošanas optimizācijai;
   • 2.2.2
    atcerētos Lietotāja preferences un individuālos iestatījumus, atpazītu Lietotāja ierīci un pienācīgi attēlotu mājaslapu atbilstoši tā vajadzībām (mājaslapas pilnā versija, mobilā versija);
   • 2.2.3
    izveidotu mājaslapas apmeklējumu statistiku, kas palīdz izprast, kā Lietotāji izmanto mājaslapu, tādējādi ļaujot uzlabot tās struktūru un saturu;
   • 2.2.4
    atbalstītu Lietotāja sesiju (pēc pierakstīšanās), tādējādi Lietotājam nav nepieciešams atkārtoti ievadīt lietotājvārdu un paroli katrā Vietnes apakšlapā;
   • 2.2.5
    saglabātu iepirkuma groza informāciju tiešsaistes veikalā tā, lai tā netiktu pazaudēta, kad Pakalpojums tiek apmeklēts vēlreiz.
 3. 3
  Vietne izmanto divus galvenos sīkdatņu veidus: sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes ir īslaicīgi faili, kas tiek saglabāti mājaslapas lietotāja gala ierīcē līdz brīdim, kad tas izrakstās, iziet no mājaslapas vai aizver programmu (interneta pārlūkprogrammu). Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Vietnes Lietotāja gala ierīcē uz laiku, kas ir norādīts sīkdatņu iestatījumos, vai līdz brīdim, kad Mājaslapas Lietotājs tās izdzēš.
 4. 4
  Pakalpojums izmanto divus galvenos sīkdatņu veidus:
  • 4.1
   "Nepieciešamās" sīkdatnes, kas ļauj izmantot Vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, autentifikācijas sīkdatnes, kas tiek izmantotas pakalpojumiem, kuriem Vietnē ir nepieciešama autentifikācija, sīkdatnes, ko izmanto, lai nodrošinātu aizsardzību, piemēram, lai atklātu autentifikācijas viltošanu Vietnē;
  • 4.2
   "Funkcionālās un analītiskās" sīkdatnes, kas ļauj “atcerēties” Lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizēt Lietotāja interfeisu, piemēram, attiecībā uz Lietotāja izvēlēto valodu vai reģionu, fonta izmēru, mājaslapas izskatu, un ļautu apkopot informāciju par to, kā izmantot Vietnes lapas, u.c.;
  • 4.3
   "Reklāmas" sīkdatnes, kas ļauj Vietnes Lietotājiem nodrošināt reklāmas saturu, kas vairāk atbilst to interesēm.
 5. 5
  Pirmoreiz apmeklējot vietni, jums tiks parādīta informācija par sīkdatņu izmantošanu. Lai izmantotu vietni, ir jāapstrādā "nepieciešamās" sīkdatnes. Citu sīkdatņu apstrāde ir iespējama tikai pēc piekrišanas došanas sīkdatņu lietošanai saskaņā ar šīs Politikas noteikumiem. Jūs vienmēr varat atsaukt savu piekrišanu, mainot sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Šos iestatījumus var mainīt, jo īpaši tā, lai bloķētu sīkdatņu automātisko apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu katru reizi, kad tās tiek ievietotas Vietnes lietotāja gala ierīcē. Detalizēta informācija par sīkdatņu apstrādes iespējām un metodēm ir pieejama programmas (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.
  "Reklāmas" un "analītiskās" sīkdatnes, kas izvietotas Vietnes Lietotāja gala ierīcē, var arī tikt nosūtītas no Pārvaldnieka partneriem, un tās tiek izmantotas analītiskos un mārketinga nolūkos. Detalizētu informāciju par to jūs varat atrast šī partnera privātuma politikā. Pārvaldnieks izmanto šādus partneru nodrošinātus analītiskos un mārketinga rīkus:

XIII. SĪKDATŅU DARBĪBAS BLOĶĒŠANA

 1. 1
  Daudzos gadījumos interneta pārlūkprogrammas pēc noklusējuma ļauj uzglabāt sīkdatnes Lietotāja gala ierīcē. Vietnes Lietotāji jebkurā laikā var mainīt sīkdatņu iestatījumus, piem., tā, lai bloķētu sīkdatņu automātisku izmantošanu vai informētu par katru to publicēšanu Vietnes Lietotāja ierīcē. Detalizēta informācija par iespējām un metodēm, kā pārvaldīt sīkdatnes, ir pieejama pārlūkprogrammas iestatījumos vai šādās vietnēs:
  • 1.1
   Internet Explorer pārlūkprogrammā;
  • 1.2
   Mozilla Firefox pārlūkprogrammā;
  • 1.3
   Chrome pārlūkprogrammā;
  • 1.4
   Safari pārlūkprogrammā;
  • 1.5
   Opera pārlūkprogrammā;
 2. 2
  Pārvaldnieks informē, ka sīkdatņu izmantošanas ierobežošana tomēr var ietekmēt vietnēs pieejamo funkcionalitāti.

XIX. PRETENZIJAS

 1. 1
  Ja jums ir kādas pretenzijas par veidu, kā SIA “NOVA POST Latvia” ir apstrādājis jūsu datus, lūdzu, iesniedziet tās rakstveidā, norādot pēc iespējas vairāk informācijas, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs privātuma politikas I. nodaļā. SIA “NOVA POST Latvia” ar jums sadarbosies, lai bez kavēšanās atrisinātu jebkādus jautājumus.
 2. 2
  Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, jums ir tiesības iesniegt pretenziju SIA “NOVA POST Latvia” uzraudzības iestādei. Latvijas Republikā attiecīgā iestāde ir Datu valsts inspekcija – informācija un kontaktinformācija ir atrodama tās mājaslapā (https://www.dvi.gov.lv/).

XX. ŠĪS POLITIKAS IZMAIŅAS

Jebkādas izmaiņas, kuras SIA “NOVA POST Latvia” nākotnē var veikt šajā privātuma politikā, tiks publicētas vietnē www.novapost.com. Jaunie noteikumi var tikt attēloti uz ekrāna, un jums var būt nepieciešams tos izlasīt un pieņemt, lai izmantotu jebkurus/visus SIA “NOVA POST Latvia” pakalpojumus.