Condiții generale

integration

CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE

aplicate de NOVA POSHTA GLOBAL RO S.R.L. la data de 26.04.2023

1. Aplicabilitate

 1. 1
  Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale definesc termenii și condițiile de prestare a serviciilor poștale (denumite în continuare "Servicii Poștale" și definite la Articolul 2.1. de mai jos) furnizate de către NOVA POSHTA GLOBAL RO S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, Sectorul 3 , Strada Burniței nr. 24, Biroul A74, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/18831/2022, având Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/18831/2022 și cod unic de înregistrare RO 46883384 (denumită în continuare "Societatea").
 2. 2
  Societatea oferă și prestează Servicii Poștale, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul serviciilor poștale.

2. Definiții

În cadrul prezentelor Condiții Generale, se vor aplica următoarele definiții: 

 • 1
  Adresă – adresa fizică a locului de livrare (incluzând livrarea la cutia poștală, acolo unde este cazul) a unei Trimiteri Poștale ales de către Expeditor sau adresa fizică a locului de returnare a acestora către Expeditor;
 • 2
  Destinatar - persoana căreia îi este adresată Trimiterea Poștală;
 • 3
  Zile Lucrătoare - zile obișnuite de luni până vineri, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale din România;
 • 4
  Tariful Serviciului Poștal – tariful perceput de Societate pentru prestarea serviciului poștal;
 • 5
  Expeditor - persoana fizică sau juridică ce inițiază Trimiterea Poștală și, personal sau prin intermediul unui terț, o introduce în Rețeaua Poștală;
 • 6
  Integrator – orice persoană fizică sau juridică ce acționează pe bază contractuală ca intermediar între unul sau mai mulți expeditori și Societate, a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în generarea și prelucrarea Trimiterilor Poștale și introducerea acestora în Rețeaua Poștală a Societății, în vederea livrării la Adresa indicată de Expeditor; aceste servicii prestate de Integrator nu sunt Servicii Poștale;
 • 7
  Puncte de Acces - instalațiile fizice, inclusiv cutiile poștale, puse la dispoziția publicului, prin intermediul cărora Trimiterile Poștale pot fi introduse în Rețeaua Poștală;
 • 8
  OUG 13/2013 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 • 9
  Decizia 313/2017 – Decizia președintelui ANCOM nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale;
 • 10
  Serviciul Mandat Poștal pe Suport Hârtie - Serviciu Poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor Expeditorului, transferul și remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, Destinatarului;
 • 11
  Trimitere Poștală – bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuție. Pe lângă trimiterile de corespondență, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poștale care conțin bunuri cu sau fără valoare comercială și mandatele poștale pe suport hârtie. În această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;
 • 12
  Condiții Generale - prezentele condiții generale privind furnizarea Serviciilor Poștale elaborate de către de către Societate, care au conținutul minim prevăzut la pct. 3.14. din Regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cuprins în Anexa nr. 1 a Deciziei 313/2017, și care fac parte integrantă, alături de tarifele serviciilor și, acolo unde este cazul, de denumirile comerciale ale serviciilor, caracteristicile suplimentare etc., din oferta comercială de servicii poștale a furnizorului, reprezentând clauzele generale ale contractului pe care furnizorul îl va încheia cu expeditorul;
 • 13
  Societatea - Nova Poshta Global RO S.R.L., astfel cum este definită la articolul 1.1. de mai sus;
 • 14
  Website – pagina de internet a Societății, prin intermediul căreia Societate va oferi Serviciile Poștale;
 • 15
  Aplicația Mobilă – aplicația mobilă oficială a Societății, astfel cum va fi lansată de către Societate în scopul furnizării Serviciilor Poștale;
 • 16
  Servicii Poștale - servicii care constau în colectarea, sortarea, transportul și livrarea Trimiterilor Poștale;
 • 17
  Rețea Poștală – sistemul de organizare și resursele de orice fel utilizate de Societate, în principal pentru: (a) colectarea Trimiterilor Poștale; (b) transportul și manipularea Trimiterilor Poștale de la Punctele de Acces până la centrele de distribuire; (c) distribuirea Trimiterilor Poștale la Adresele indicate;
 • 18
  Puncte de Contact – ansamblul instalațiilor fizice prin intermediul cărora Trimiterile Poștale pot fi livrate Destinatarilor;
 • 19
  Serviciu de Trimitere Recomandată – Serviciul Poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a Trimiterii Poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării Trimiterii Poștale, a unei dovezi privind depunerea Trimiterii Poștale sau livrarea la Destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;
 • 20
  Serviciu de Trimitere cu Valoare Declarată - Serviciul Poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei Trimiteri Poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către Expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării Trimiterii Poștale, a unei dovezi privind depunerea Trimiterii Poștale sau livrarea la Destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;
 • 21
  Serviciu de Trimitere Contra Ramburs - Serviciul Poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către Destinatar Expeditorului, prin intermediul Rețelei Poștale, a contravalorii bunului care face obiectul Trimiterii Poștale înregistrate;
 • 22
  Serviciu Confirmare de Primire - Serviciul Poștal a cărui particularitate constă în predarea către Expeditor a dovezii privind predarea Trimiterii Poștale înregistrate, confirmată în scris de Destinatar;
 • 23
  Serviciul Schimbare Destinație - Serviciul Poștal având ca obiect Trimiteri Poștale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea Trimiterii, la solicitarea expresă a Expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a Destinatarului sau a Adresei de livrare, precum și în posibilitatea opririi predării Trimiterii Poștale;
 • 24
  Serviciul Livrare Specială - Serviciul Poștal având ca obiect Trimiteri Poștale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea Trimiterii Poștale, personal Destinatarului sau persoanei autorizate să primească Trimiterea Poștală, potrivit indicațiilor Expeditorului privind fie data și ora predării, la Adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor Destinatari;
 • 25
  Serviciul Express – Serviciul Poștal care presupune, în mod cumulativ:
  • 25.1
   eliberarea de către furnizor Expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a Trimiterii în Rețeaua Poștală și care atestă data, ora și minutul depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului;
  • 25.2
   predarea Trimiterii Poștale la adresa Destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală;
  • 25.3
   predarea rapidă a Trimiterii Poștale;
  • 25.4
   răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare prevăzuți in prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale;
 • 26
  Serviciul Publicitate prin Poștă – Serviciul Postal ce are ca obiect un număr de minimum 500 de trimiteri poștale interne sau internaționale depuse la același punct de acces, în același timp, care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și a numărului de identificare ale destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poștă chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit, precum și trimiterile poștale care conțin, în afară de publicitate prin poștă, și alte trimiteri în același ambalaj.
 • 27
  Serviciul Poștal Standard - serviciu ce constă în preluarea de către furnizor a Trimiterii Poștale și predarea acesteia la adresa Destinatarului, într-un anumit termen și în schimbul unui tarif.

3. Serviciile Poștale furnizate de Societate

 1. 1
  Societatea furnizează următoarele tipuri de Servicii Poștale:
  • 1.1
   Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea Trimiterilor Poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate);
  • 1.2
   Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;
  • 1.3
   Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
  • 1.4
   Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
  • 1.5
   Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect Trimiteri Poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate);
  • 1.6
   Serviciul de Trimitere cu Valoare Declarată având ca obiect Trimiteri Poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate) sau colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
  • 1.7
   Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea Trimiterilor Poștale interne și internaționale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondență, imprimate);
  • 1.8
   Servicii de Publicitate prin Poștă având ca obiect Trimiteri Poștale interne și internaționale;
  • 1.9
   Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 kg și 31,5 kg (inclusiv);
  • 1.10
   Servicii constând în colectarea, sortarea și transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 31,5 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
  • 1.11
   Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 20 kg și 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
  • 1.12
   Serviciul contra Ramburs; Serviciul Schimbare Destinație; Serviciul Livrare Specială; Serviciul Confirmare de Primire; Serviciul Express; Serviciul Mandat Poștal intern și internațional pe suport hârtie.
 2. 2
  Toate Serviciile Poștale prevăzute la articolul 3.1. de mai sus pot fi furnizate direct de către Societate și/sau de către unul sau mai mulți subcontractanți autorizați ai Societății. 
 3. 3
  Societatea oferă un serviciu standard care constă în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale în România și la nivel internațional în următoarele variante:
  • 3.1
   la orice recipient (cutia poștală de la Adresa Destinatarului, căsuță poștală, sistem automat de livrare, post-restant etc.) în care Destinatarul este de acord să primească Trimiteri Poștale.
  • 3.2
   La Adresa indicată de Expeditor, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală.
  • 3.3
   La Punctul de Contact deservit de către personal, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea Trimiterii Poștale.
 4. 4
  Pe cale de excepție de la prevederile articolului 3.3., predarea Trimiterii Poștale care face obiectul Serviciului Confirmare de Primire se realizează numai în una dintre următoarele modalități:
  • 4.1
   la Adresa indicată de Expeditor, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală; 
  • 4.2
   la Punctul de Contact deservit de personal, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea Trimiterii Poștale.
 5. 5
  Pe cale de excepție de la prevederile articolului 3.3., predarea Trimiterii Poștale care face obiectul Serviciului contra Ramburs se realizează numai în una dintre următoarele modalități: 
  • 5.1
   la Adresa indicată de Expeditor, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală;
  • 5.2
   la Punctul de Contact deservit de personal, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea Trimiterii Poștale;
  • 5.3
   la orice sistem automat de livrare la care Destinatarul este de acord să primească bunul care face obiectul Serviciului contra Ramburs și care permite achitarea de către Destinatar a contravalorii acestuia.
 6. 6
  Pe cale de excepție de la prevederile articolului 3.3., predarea sumei de bani ce face obiectul Serviciului Mandat Poștal pe Suport Hârtie se realizează numai în una dintre următoarele modalități:
  • 6.1
   la Adresa indicată de Expeditor, personal către Destinatar;
  • 6.2
   personal către Destinatar, la Punctul de Contact deservit de personal, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea Mandatului Poștal;
  • 6.3
   în contul bancar al Destinatarului indicat de către Expeditor pe formularul-tip.
 7. 7
  Predarea Trimiterii Poștale care face obiectul Serviciului Express sau al Serviciului Livrare Specială se realizează la Adresa indicată de Expeditor, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală.

4. Termeni și condiții

 1. 1
  Contractul individual se consideră încheiat între Expeditor sau Integrator și Societate în prezentele Condiții Generale la momentul acceptării Trimiterii Poștale în Rețeaua Poștală, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.
 2. 2
  În cazul Serviciului Poștal contra Ramburs, Serviciului Confirmare de Primire, Schimbare Destinație, Livrare Specială și Serviciului de Trimitere cu Valoare Declarată, Serviciului Express, Societatea va elibera, inclusiv prin mijloace electronice, la momentul acceptării Trimiterii Poștale, un document care să ateste serviciul ales de către Expeditor sau Integrator. 
 3. 3
  Serviciile Poștale sunt furnizate de către Societate direct și/sau prin intermediul unuia sau mai multor subcontractanți autorizați ai Societății.
 4. 4
  Societatea prestează Servicii Poștale în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu. În cazul Trimiterilor Poștale internaționale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părți, dispozițiile legale incidente în domeniul vamal, precum și legislația statelor pe teritoriul cărora se prestează operațiuni componente ale serviciilor poștale și a celor tranzitate de Trimiterea Poștală.

5. Condițiile de acceptare a Trimiterilor Poștale

 1. 1
  Condiții de ambalare și etichetare
  • 1.1
   Expeditorul/Integratorul trebuie să ambaleze corespunzător Trimiterea Poștală, asigurând siguranța Serviciului Poștal și livrarea intactă a conținutului Trimiterii Poștale. 
  • 1.2
   Ambalarea și etichetarea Trimiterilor Poștale trebuie să respecte următoarele reguli:
   • 1.2.1
    ambalajul Trimiterii Poștale trebuie să fie corespunzător și calitativ astfel încât să asigure stabilitatea și integritatea Trimiterii Poștale la colectarea, sortarea, transportul și livrarea acesteia; 
   • 1.2.2
    ambalajul trebuie să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului și să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate adecvate; ambalajul trebuie să fie adecvat pentru prevenirea deteriorării altor Trimiteri Poștale și/sau a cauzarea de accidente sau pagube importante persoanelor care manipulează Trimiterile Poștale, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale; 
   • 1.2.3
    ambalajul nu trebuie să fie transparent;
   • 1.2.4
    Trimiterile Poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, perne de aer, separatoare, folii cu spumă, talaș, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic. În plus, la exterior trebuie să aibă aplicată inscripția „Fragil” și, dacă este cazul, etichete de manipulare (săgeți de orientare). De asemenea, se va ține cont de rezistența și durabilitatea ambalajelor alese în conformitate cu conținutul (de exemplu, obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecție, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuțite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susținere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton cel puțin dublu; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colțurile și capacul trebuie închis etanș etc.). Societatea se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea Trimiterilor Poștale în cauză.
   • 1.2.5
    marcajele plasate pe ambalajul Trimiterii Poștale nu trebuie să acopere Adresa de livrare și nu pot avea un conținut interzis prin lege.
 2. 2
  Condițiile de returnare la Expeditor sau Integrator a Trimiterii Poștale
  • 2.1
   Trimiterea Poștală va fi returnată Expeditorului/Integratorului după expirarea termenelor de păstrare menționate la articolul 5.16. de mai jos în următoarele situații:
   • 2.1.1
    Adresa Destinatarului nu există sau la Adresa indicată nu există nicio construcție sau un recipient la care Trimiterea Poștală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii Trimiterii Poștale;
   • 2.1.2
    Destinatarul sau persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală nu a fost găsit(ă) la Adresa indicată, după expirarea, atunci când e cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;
   • 2.1.3
    Destinatarul sau persoana autorizată să primească Trimiterea Poștală a refuzat, după caz, primirea Trimiterii Poștale sau a sumei de bani care face obiectul Serviciului Mandat Poștal pe Suport Hârtie, semnarea formularului-tip furnizat de Societate, conform prevederilor legale în baza căruia se execută predarea sumei de bani, sau confirmarea în scris a primirii Trimiterii Poștale în cazul Serviciului Confirmare de Primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul Serviciului contra Ramburs.
  • 2.2
   Societatea va returna Trimiterea Poștală pe cheltuiala Expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), ulterior notificării în acest sens a Expeditorului, după caz, la Adresa Expeditorului, sau la Punctul de Acces deservit de personal. Trimiterile Poștale sunt returnat(e) pe baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de către Expeditor, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la expirarea perioadei de păstrare sau de la data încercării de livrare pentru Trimiteri Poștale interne, respectiv în termen de 7 Zile Lucrătoare pentru Trimiteri Poștale internaționale.
  • 2.3
   Termenul de păstrare a Trimiterilor Poștale care nu au putut fi predate nici Destinatarului, nici Expeditorului este de nouă 9 luni de la data depunerii acestora. În cazul în care, în acest termen, nici Expeditorul, nici Destinatarul nu revendică Trimiterea Poștală, aceasta va fi declarată abandonată și va intra în proprietatea Societății.
 3. 3
  Trimiterile Poștale refuzate la colectare
  • 3.1
   Următoarele trimiteri poștale sunt refuzate la colectare de către societate:
   • 3.1.1
    Trimiteri Poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune de parcurs;
   • 3.1.2
    Trimiteri Poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și Trimiterile Poștale care constau în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, în cazul în care acestea sunt depuse neambalate sau în ambalaje transparente;
   • 3.1.3
    Trimiteri Poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
   • 3.1.4
    Trimiteri Poștale ce conțin numerar, inclusiv valută, (exceptând Serviciul Mandat Poștal pe Suport Hârtie), titluri de valoare, carduri de plată și alte mijloace de plată;
   • 3.1.5
    arme de foc, arme pneumatice și piesele acestora, muniție, arme albe, bunuri care imită armele de foc și armele albe, alte bunuri special concepute pentru atac și apărare (pistoale, pistoale cu ace, spray-uri cu efect paralizant lichid, pumnale etc.);
   • 3.1.6
    bijuterii, opere de artă, bunuri de valoare de antichitate și alte bunuri de valoare specială;
   • 3.1.7
    substanțe, cum ar fi: peroxidul de hidrogen, acizii, poluanții cu cifră octanică ridicată care conțin oxigen (compuși chimici adăugați la benzină), precum și lichidele și substanțele din ambalaje care se constată că conțin substanțe periculoase, cum ar fi substanțe inflamabile, substanțe inflamabile și explozive, substanțe radioactive și alte bunuri periculoase cu etichete corespunzătoare ("materiale și substanțe explozive, "gaze", "lichide inflamabile", "substanțe autoaprinse", "substanțe toxice și infecțioase", "substanțe oxidante", "radioactive", "substanțe caustice și corozive", "alte substanțe și produse periculoase"), substanțe cancerigene și orice substanțe care pot pune în pericol viața sau sănătatea oamenilor;
   • 3.1.8
    butelii cu lichid sau gaz, inclusiv toate tipurile de extinctoare (cu excepția buteliilor goale fără supapă); recipientele cu lichid, fără etichete (autocolante) ale producătorului cu informații despre denumirea substanței, proprietățile și condițiile de depozitare, cu semne de deteriorare, semne de scurgere, miros neplăcut;
   • 3.1.9
    dacă lichidul are proprietăți chimice, este necesar un marcaj corespunzător;
   • 3.1.10
    lămpile fluorescente și alte bunuri care conțin mercur sau azbest și bunuri fabricate din acestea (țevi, ardezie etc.);
   • 3.1.11
    baterii uzate, inclusiv cele pentru autoturisme, motociclete, mașini agricole.
   • 3.1.12
    animale, insecte, rămășițe de animale, piei netratate, cenușă sau rămășițe umane, organe umane și animale, țesuturi și fluide corporale și alte obiecte biologic active,
   • 3.1.13
    plante vii;
   • 3.1.14
    tutun, țigări electronice și piesele acestora;
   • 3.1.15
    alimente care necesită condiții speciale de temperatură sau care au un termen de valabilitate de până la 5 zile (data de expirare este indicată pe ambalaj), alimente refrigerate sau congelate, produse lactate, legume și fructe.
   • 3.1.16
    medicamente și bunuri de igienă care necesită condiții speciale de depozitare și transport, alcool etilic, produse imunobiologice veterinare;
   • 3.1.17
    stupefiantele, substanțele narcotice, substanțele de canabis, substanțele psihotrope și psiho-active și substanțele similare, în special, cele care fac obiectul unui control special în conformitate cu legislația în vigoare;
   • 3.1.18
    bunuri care emană arome și mirosuri, care sunt murdare și care pot dăuna altor bunuri sau sănătății umane sau animale (inclusiv alimente gătite, piese puternic contaminate, obiecte în ulei sau alte substanțe corozive, bacterii și virusuri vii, substanțe toxice);
   • 3.1.19
    orice alte bunuri interzise de legislația în vigoare, chiar și pentru o parte a traseului de livrare.
  • 3.2
   Societatea va refuza Trimiterile Poștale menționate la pct. 5.3.1. de mai sus. 
  • 3.3
   Expeditorul are obligația de a nu introduce în rețeaua poștală Trimiteri Poștale care conțin obiecte interzise de dispozițiile legale, chiar și numai pentru o parte a traseului. Expeditorul este responsabil pentru daunele care pot fi cauzate Societății ca urmare a introducerii în rețeaua poștală a unor bunuri (produse, materiale sau valori) interzise de lege sau dintre cele menționate la pct. 5.3.1. de mai sus.
 4. 4
  Limita maximă admisă a rambursului

  În cazul Serviciului de Trimitere contra Ramburs, limita maximă a rambursului admisă de Societate este de 5 000 RON (sau echivalentul în EURO).
 5. 5
  Limita maximă admisă a mandatului poștal

  În cazul Serviciului Mandat Poștal pe Suport Hârtie, limita maximă a mandatului poștal admisă de Societate este de 5 000 RON (sau echivalentul în EURO).
 6. 6
  Limita maximă a valorii declarate

  În cazul Serviciului de Trimitere cu Valoare Declarată, limita maximă a valorii declarate admisă de Societate este de 5 000 RON (sau echivalentul în EURO).
 7. 7
  Serviciul Mandat Poștal pe Suport Hârtie – condiții și moneda admisă

  Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani către destinatari, în cazul Serviciului Mandat Poștal, este RON, EURO sau altă monedă agreată cu expeditorul. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 5 000 RON (sau echivalentul în EURO). Modalitatea de colectare și, respectiv, de achitare a mandatului poștal este în numerar sau prin virament în cont bancar.
 8. 8
  Serviciul contra Ramburs – condiții și moneda admisă

  Moneda admisă în care se face colectarea de la destinatari, respectiv achitarea sumelor de bani către expeditori, în cazul Serviciului Contra Ramburs, este RON, EURO sau altă monedă agreată cu expeditorul. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 5000 RON (sau echivalentul în EURO). Modalitatea de colectare și, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii Trimiterilor Poștale către Expeditor (sumele colectate de la Destinatar) este de 3 zile lucrătoare de la livrare în cazul Trimiterilor Poștale interne și de 5 zile lucrătoare în cazul Trimiterilor Poștale internaționale.
 9. 9
  Felul Trimiterilor Poștale

  Obiectul tuturor Serviciilor Poștale furnizate de către Societate menționate la articolul 3 de mai sus poate consta atât din Trimiteri Poștale interne, cât și din Trimiteri Poștale internaționale, cu excepția Serviciului Confirmare de Primire, în cazul căreia obiectul Serviciilor Poștale furnizate de către Societate constă doar din Trimiteri Poștale interne.
 10. 10
  Dimensiunea și greutatea Trimiterilor Poștale

  Dimensiunile și greutatea maxime acceptate de către Societate în ceea ce privește Trimiterile Poștale sunt următoarele:
  1. 10.1
   dimensiunile maxime ale Trimiterilor Poștale nu trebuie să depășească 2 metri pentru cea mai mare dimensiune sau 3 metri pentru lungimea, înălțimea și lățimea, însumate
  2. 10.2
   greutatea maximă a Trimiterilor Poștale nu trebuie să depășească 31.5 kilograme.

   Prin excepție de la pct.Trimiterile Poștale care urmează să fie colectate de către Societate de la Adresa indicată de Expeditor nu pot depăși lungimea maximă de 120 cm, iar suma dimensiunilor nu trebuie să depășească 150 cm.

   Prin excepție de la pct. (i) și (ii),În cazul Trimiterilor Poștale colectate prin intermediul sistemelor automate de colectare, greutatea maximă admisă a Trimiterilor Poștale este de 30 kg, iar dimensiunile acestora nu pot depăși de 40*30*60 cm.
 11. 11
  Depunerea Trimiterilor Poștale
  • 11.1
   Trimiterile Poștale pot fi depuse la Punctele de Acces ale Furnizorului sau pot fi colectate de către Societate de la Adresa Expeditorului.
  • 11.2
   În cazul Serviciului Mandat Poștal pe Suport Hârtie, depunerea sumei de bani se va face în baza formularului (pus la dispoziție de către Societate) completat, în mod corespunzător, de către Expeditor și pe baza căruia Societatea va executa, conform indicațiilor Expeditorului, transmiterea și remiterea sumei de bani, fără nicio deducere, Destinatarului.
 12. 12
  Completarea datelor de identificare și a adresei Expeditorului sau Destinatarului
  • 12.1
   În vederea furnizării Serviciilor Poștale, la comandarea acestora Expeditorul va comunica Societății datele de identificare ale Expeditorului (nume și prenume / denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv Adresa completă de colectare/livrare (acolo unde este cazul), numărul de telefon mobil de contact, adresa de e-mail).
  • 12.2
   În vederea furnizării Serviciilor Poștale, la comandarea acestora Expeditorul va comunica Societății datele de identificare ale Destinatarului (nume și prenume / denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv Adresa completă de colectare/livrare (acolo unde este cazul), care vor trebui de asemenea plasate în mod clar pe ambalajul Trimiterii Poștale.
 13. 13
  Numărul de Trimiteri Poștale

  Societatea nu impune un număr minim sau maxim de Trimiteri Poștale care pot face obiectul Serviciului Poștal, cu excepția Serviciului de Publicitate prin Poștă, care poate avea ca obiect un număr minimum 500 de Trimiteri Poștale interne sau internaționale depuse in același timp la un Punct de Acces deservit de personal.
 14. 14
  Dovada identității/calității de reprezentant al Expeditorului a persoanei care depune Trimiterea Poștală la Punctul de Acces deservit de personal

  Identitatea și calitatea de reprezentant al Expeditorului a persoanei care depune Trimiterea Poștală la Punctul de Acces deservit de personal se va efectua prin prezentarea actului de identitate a persoanei în cauză, în cazul persoanelor fizice, respectiv a actului de identitate și a delegării/procurii emise de către Expeditorul persoană juridică respectivei persoane în vederea depunerii Trimiterii Poștale.
 15. 15
  Modalitățile de plată a tarifului Serviciului Poștal

  Tarifele Serviciilor Poștale se pot achita:
  • 15.1
   în numerar;
  • 15.2
   cu cardul bancar.
 16. 16
  Perioada de păstrare a Trimiterilor Poștale
  • 16.1
   Cu excepția Serviciilor Poștale Express și Livrare Specială, în cazul în care Trimiterea Poștală nu poate fi predată Destinatarului, acesta va fi avizat despre sosirea Trimiterii Poștale, iar termenul de păstrare (depozitare) la Punctul de Contact deservit de personal a Trimiterii Poștale de către Societate în vederea predării acesteia către Destinatar este de 5 (cinci) de zile de la data avizării Destinatarului.
  • 16.2
   Termenul de păstrare a Trimiterilor Poștale care nu au putut fi predate nici Destinatarului, nici Expeditorului este de nouă 9 luni de la data depunerii acestora. În cazul în care, în acest termen, nici Expeditorul, nici Destinatarul nu revendică Trimiterea Poștală, aceasta va fi declarată abandonată și va intra în proprietatea Societății.
 17. 17
  Metode de colectare a Trimiterilor Poștale
  • 17.1
   Colectarea Trimiterilor Poștale se realizează numai prin intermediul Punctelor de Acces nedeservite de personal (cutie poștală, sistem automat de colectare etc.) ori prin personalul Societății, la Punctele de Acces deservite de personal sau de la Adresa indicată de Expeditor.
  • 17.2
   Societatea va colecta Trimiterea Poștală, înregistrată sau neînregistrată, chiar dacă aceasta nu are indicat numele/denumirea sau adresa Expeditorului.
  • 17.3
   Prin excepție de la prevederile articolului 5.17.2. de mai sus, în cazul Trimiterii Poștale care face obiectul Serviciului Mandat Poștal pe Suport Hârtie ori a Serviciului Contra Ramburs, Societatea are obligația de a colecta Trimiterea Poștală numai în condițiile în care Expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele de identificare.
 18. 18
  Condițiile detaliate privind colectarea Trimiterilor Poștale prin intermediul Punctelor de Acces deservite de personal

  În cazul în care Expeditorul este, de asemenea, plătitorul Serviciilor Poștale, iar forma de plată aleasă de Expeditor este în numerar, Expeditorul trebuie să se încadreze în programul de lucru al Punctului de Acces deservit de personal în vederea predării Trimiterii Poștale la Punctul de Acces. În situația Serviciilor Poștale comandate altfel decât în cadrul Punctelor de Acces deservite de personal, plata tarifului Serviciilor Poștale va trebui efectuată în avans, prin card bancar, cu excepția situației în care Destinatarul este plătitorul Serviciilor Poștale, în care va putea achita Tariful în numerar la livrarea Trimiterii Poștale.
 19. 19
  Condițiile detaliate privind colectarea Trimiterilor Poștale de la Adresă
  • 19.1
   În cazul solicitării colectării Trimiterii Poștale de către Societate de la Adresa indicată de Expeditor tariful serviciul trebuie achitat în avans sau, în situația în care Destinatarul este plătitorul Serviciilor Poștale, se poate achita de către acesta la livrarea Trimiterii Poștale.
  • 19.2
   Condițiile detaliate de livrare a Trimiterilor Poștale la un Punct de Contact deservit de personal Destinatarul, respectiv persoană autorizată să primească Trimiterea Poștală trebuie să își confirme identitatea în fața reprezentantului Societății prin prezentarea unui document de identitate valabil și, acolo unde este cazul, dovada faptului că are calitatea de persoană autorizata. În mod suplimentar, în vederea livrării Trimiterii Poștale prin intermediul unui Punct de Contact deservit de personal, Destinatarul indică numărul Trimiterii Poștale (dacă este cazul) sau numărul telefonului mobil la care a fost trimisă notificarea prin SMS cu privire la posibilitatea primirii/preluării Trimiterii Poștale.
 20. 20
   Reguli detaliate de livrare a Trimiterilor Poștale la Adresa Destinatarului
  • 20.1
   În cazul livrării Trimiterii Poștale la adresa Destinatarului, Destinatarul va primi un mesaj SMS pe numărul de telefon specificat de Expeditor cu privire la data programată pentru livrarea Trimiterii Poștale.
  • 20.2
   În cazul în care s-a optat pentru livrarea la Adresa Destinatarului, în absența Destinatarului sau a unei persoane autorizate să primească Trimiterea Poștală (de ex. un membru major al familiei), Destinatarul va fi avizat, iar Trimiterea Poștală va fi păstrată de către Societate la Punctul de Contact deservit de personal, de unde poate fi ridicată de către Destinatar sau persoana autorizată, în termen de 5 zile de la data avizării Destinatarului cu privire la sosirea Trimiterii Poștale. În măsura în care în această perioadă destinatarul nu ridica trimiterea poștală, această se returnează Expeditorului, conform termenelor și condițiilor menționate anterior.
  • 20.3
   Livrarea Trimiterii Poștale se efectuează la Adresa Destinatarului indicată de către Expeditor.
  • 20.4
   Societatea nu se obligă să verifice identitatea persoanei care primește Trimiterea Poștală la Adresa Destinatarului. Se consideră că persoana care primește Trimiterea Poștală la Adresa Destinatarului are dreptul de a o primi, societatea asumându-și în integralitatea responsabilitatea cu privire la faptul că trimiterea poștală a fost livrată destinatarului sau, acolo unde este cazul, persoanei autorizate să primească trimiterea poștală. Sarcina probei revine furnizorului.
  • 20.5
   În cazul Serviciului confirmare de primire, refuzul de a confirma, în scris, primirea Trimiterii Poștale de către destinatar sau persoană autorizată prin intermediul formularului pus la dispoziție de către Societate, va fi considerat ca un refuz de acceptare a Trimiterii Poștale.
 21. 21
  Condițiile detaliate ale colectărilor și livrărilor prin intermediul sistemelor automate de colectare
  • 21.1
   Predarea Trimiterilor Poștale prin sistemele automate de colectare este posibilă numai în baza unei note de trimitere a Trimiterilor Poștale, prin intermediul Aplicației Mobile a Societății.
  • 21.2
   Lista locațiilor în care va fi disponibil Serviciul de livrare a Trimiterilor Poștale prin intermediul sistemelor automate de colectare va fi disponibilă pe Website-ul Societății.
 22. 22
  Taxe Vamale
  • 22.1
   Coletele importante în România care au o valoare declarată mai mare de 45 euro vor fi supuse declarării vamale.
  • 22.2
   Taxele vamale de import se aplică bunurilor vândute, importate pe piața UE și, prin urmare, și celor importate din afara UE.
  • 22.3
   Taxele vamale de import sunt suportate și achitate de destinatar la recepționarea coletului, mărfurilor la adresă.
  • 22.4
   În lipsa unor documente în procesul de declarare vamală, destinatarul va fi contactat după caz, pentru a prezenta acte adiționale inspectorilor vamali.

6. Condiții de calitate

Timpii de livrare

 1. 1
  În cazul tuturor Serviciilor Poștale listate la articolul 3 de mai sus având ca obiect Trimiteri Poștale interne (cu excepția serviciului Express și a serviciului Livrare specială), termenele de livrare nu vor depăși 3 (trei) zile lucrătoare de la colectare.
 2. 2
  În cazul tuturor Serviciilor Poștale listate la articolul 3 de mai sus având ca obiect Trimiteri Poștale internaționale (cu excepția serviciilor Express și Livrare specială, precum și a Serviciului Confirmare de Primire, în cazul căruia obiectul Serviciilor Poștale furnizate de către Societate poate consta doar din Trimiteri Poștale interne), termenele de livrare nu vor depăși 5 (cinci) zile lucrătoare de la colectare.
 3. 3
  Termenul de returnare către Expeditor sau Integrator a contravalorii bunurilor care fac obiectul Trimiterilor Poștale în cazul Serviciului Contra Ramburs este de 3 (trei) zile lucrătoare de la livrare, în cazul Trimiterilor Poștale interne, respectiv de 5 (cinci) zile lucrătoare de la livrare, în cazul Trimiterilor Poștale internaționale.
 4. 4
  Termenul de returnare către Expeditor sau Integrator a dovezilor confirmate în scris de către Destinatar sau de persoana autorizată, privind predarea Trimiterii Poștale interne ce face obiectul Serviciului Confirmare de Primire este de 3 zile lucrătoare de la livrarea trimiterii poștale. Societatea nu furnizează Serviciul Confirmare de Primire având ca obiect Trimiteri Poștale internaționale.
 5. 5
  Termenul în care poate fi solicitată de către Expeditor sau Integrator dovada privind depunerea sau livrarea la destinatar a Trimiterii Poștale (indiferent că este internă sau internațională) care face obiectul Serviciului de Trimitere Recomandată este de 9 luni de la data colectării de către Societate a respectivei Trimeri Poștale. Dovada solicitată este furnizată Expeditorului/Integratorului în termen de 3 Zile Lucrătoare de la solicitare, prin intermediul mijloacelor de comunicare convenite de Societate și Expeditor (precum e-mail, adresă pe suport hârtie etc.), care nu vor implica costuri în sarcina expeditorului.
 6. 6
  Termenul în care poate fi solicitată de către Expeditor sau Integrator dovada privind depunerea sau livrarea la destinatar a Trimiterii Poștale (indiferent că este internă sau internațională) care face obiectul Serviciului de Trimitere cu Valoare Declarată este de 9 luni de la data colectării de către Societate a respectivei Trimeri Poștale. Dovada solicitată este furnizată Expeditorului/Integratorului în termen de 3 Zile Lucrătoare de la solicitare, prin intermediul mijloacelor de comunicare convenite de Societate și Expeditor (precum e-mail, adresă pe suport hârtie etc.), care nu vor implica costuri în sarcina expeditorului.
 7. 7
  În cazul Serviciilor Poștale Express, Societatea va respecta următoarele termene de livrare, așa cum sunt stabilite de legislația aplicabilă:
  • 7.1
   în cazul Trimiterilor Poștale interne în cadrul aceleiași localități din România, timpii de livrare nu vor depăși 12 ore;
  • 7.2
   în cazul Trimiterilor Poștale între două localități din același județ al României (intrajudețean) și al Trimiterilor Poștale între reședințele de județ, timpii de livrare nu vor depăși 24 de ore;
  • 7.3
   în cazul Trimiterilor Poștale între oricare alte două localități de pe teritoriul României, timpii de livrare nu vor depăși 36 de ore;
  • 7.4
   în cazul Trimiterilor Poștale internaționale colectate de pe teritoriul României, perioadele de timp în care Trimiterile Poștale se află pe teritoriul României nu vor depăși timpii menționați la punctele (i), (ii) sau (iii) de mai sus, după caz;
  • 7.5
   în cazul Trimiterilor Poștale internaționale colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui Destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, timpii garantați aferenți perioadei în care Trimiterea Poștală se află în afara teritoriului României nu va depăși 168 de ore;
  • 7.6
   În cazul Trimiterilor Poștale internaționale colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui destinatar aflat într-un stat din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, timpul cât trimiterea poștală se află în afara teritoriului României este de maxim 240 de ore.
 8. 8
  Societatea are obligația respectării timpilor de livrare stabiliți în conformitate cu prevederile articolului 6.1.7. de mai sus.
 9. 9
  În cazul în care Societatea depășește timpii de livrare menționați la articolul 6.1.7. de mai sus, Societatea va rambursa diferența dintre prețul aplicat și prețul care ar fi fost aplicat pentru serviciile poștale standard, precum și un procent suplimentar de 0,5% din preț pentru fiecare 12 ore de întârziere.

7. Răspunderea Societății. Despăgubiri. Executarea necorespunzătoare sau neexecutarea Serviciilor Poștale

 1. 1
  Răspunderea Societății pentru Serviciile poștale în caz de furt, pierdere, deteriorare și distrugere este reglementată de legislația română aplicabilă. Răspunderea Societății pentru Serviciile Poștale este următoarea: 
  • 1.1
   În caz de pierdere, furt sau distrugere totală, Societatea este răspunzătoare după cum urmează:
   • 1.1.1
    cu întreaga valoare declarată, pentru o Trimitere Poștală care face obiectul unui Serviciu de Trimitere cu Valoare Declarată, inclusiv dacă respectiva Trimitere Poștală face sau nu face obiectul unui Serviciu Contra Ramburs;
   • 1.1.2
    cu valoarea rambursului, pentru o Trimitere Poștală care face obiectul unui Serviciu contra Ramburs fără valoare declarată;
   • 1.1.3
    cu suma reprezentând de 5 ori tariful Serviciului, pentru Trimiterile Poștale care nu fac obiectul unui Serviciu de Trimitere cu Valoare Declarată sau unui Serviciu contra Ramburs.
  • 1.2
   În caz de pierdere, ori distrugere parțială sau deteriorare, Societatea este răspunzătoare după cum urmează:
   • 1.2.1
    cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru Trimiterile Poștale care fac obiectul unui Serviciu de Trimitere cu Valoare Declarată;
   • 1.2.2
    cu suma reprezentând de 5 ori tariful Serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a Trimiterilor Poștale care nu fac obiectul unui Serviciu de Trimitere cu Valoare Declarată.
  • 1.3
   În cazul unei Trimiteri care face obiectul unui Serviciu contra Ramburs, Societatea răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit Expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la Destinatar.
  • 1.4
   La sumele prevăzute la articolele 7.1.1. și 7.1.2. de mai sus, se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
  • 1.5
   În plus față de sumele prevăzute la articolul 7.1.1., se restituie și tarifele încasate la depunerea Trimiterii Poștale.
  • 1.6
   În cazul Serviciilor de Mandat Poștal pe Suport de Hârtie, Societatea este răspunzătoare pentru întreaga sumă depusă la Punctul de Acces.
  • 1.7
   Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea Trimiterii Poștale.
  • 1.8
   În situația în care Expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
  • 1.9
   În cazul pierderii dovezii privind predarea Trimiterii Poștale înregistrate, confirmată în scris de către Destinatar, Societatea are obligația întocmirii și punerii la dispoziția Expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare. Societatea nu este răspunzătoare pentru daune circumstanțiale.
  • 1.10
   Societatea nu este responsabilă pentru eventualele alterări ale Trimiterii Poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.)
 2. 2
  Societatea este exonerată de răspundere în următoarele situații:
  • 2.1
   paguba s-a produs ca urmare a faptei Expeditorului sau Destinatarului;
  • 2.2
   utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii Trimiterilor Poștale (de exemplu, registratură);
  • 2.3
   Trimiterea Poștală a fost primită fără obiecții de către Destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului Trimiterii Poștale;
  • 2.4
   paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz, Expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.
 3. 3
  Expeditorul poate renunța la dreptul său la despăgubire în favoarea Destinatarului.
 4. 4
  În cazul în care Societatea depășește timpii de livrare menționați la articolul 6.1.7. de mai sus, Societatea va rambursa diferența dintre prețul aplicat și prețul care ar fi fost aplicat pentru serviciile poștale standard, precum și un procent suplimentar de 0,5% din preț pentru fiecare 12 ore de întârziere.
 5. 5
  Societatea răspunde pentru Trimiterile Poștale internaționale in conformitate cu prevederile referitoare la răspunderea aplicabilă Trimiterilor Poștale interne, menționată la pct.7.1.

8. Reclamații

 1. 1
  În cazul pierderii, furtului, distrugerii parțiale ori totale sau deteriorării Trimiterii Poștale, precum și în caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a Serviciilor Poștale, atât Expeditorul, cât și Destinatarul pot formula o reclamație.
 2. 2
  Expeditorul sau Destinatarul (denumit în continuare în prezentul capitol „Reclamantul”) poate depune o reclamație (denumită în continuare „Reclamația”) în unul dintre următoarele moduri: pe cale electronică la următoarea adresă de e-mail info@novaposhta.md, la oricare dintre Punctele de Acces deservite de personal ale Societății, telefonic la numărul de telefon + +40 373 785 207, în secțiunea dedicată de pe Website sau prin intermediul Aplicației Mobile.
 3. 3
  Reclamațiile pot fi formulate în termen de cel mult 6 luni de la data la care Trimiterea Poștală a fost colectată de către Societății de la Expeditor.
 4. 4
  Odată primită o Reclamație, Societatea confirmă primirea acesteia Reclamantului după cum urmează: 
  • 4.1
   în cazul reclamațiilor depuse la Punctele de Acces deservite de personal, prin înmânarea notei de înregistrare a reclamației cu numărul acesteia la momentul depunerii Reclamației;
  • 4.2
   în cazul reclamațiilor transmise prin e-mail, telefonic, secțiunea dedicată de pe Website sau prin intermediul Aplicației Mobile, prin e-mail/poștă la adresa de e-mail/adresa comunicată de Reclamant, conform solicitării petentului menționată în e-mail ori telefonic, respectiv conform solicitării petentului astfel bifată în secțiunea dedicată de pe Website sau în Aplicația Mobilă, în termen de 3 Zile Lucrătoare de la primirea Reclamației.
 5. 5
  Reclamația trebuie să conțină:
  • 5.1
   numele și prenumele Reclamantului;
  • 5.2
   obiectul plângerii;
  • 5.3
   adresa la care trebuia livrată Trimiterea Poștală;
  • 5.4
   numărul documentului de transport aferent Trimiterii Poștale, dacă este cunoscut;
  • 5.5
   detaliile relevante cu privire la Reclamație, după caz;
  • 5.6
   adresa de e-mail la care Reclamantul dorește să primească confirmarea primirii Reclamației, dacă Reclamantul optează pentru această metodă de confirmare;
  • 5.7
   adresa poștală la care Reclamantul dorește să primească confirmarea primirii Reclamației, dacă Reclamantul optează pentru această metodă de confirmare;
  • 5.8
   contul bancar la care Reclamantul dorește să primească despăgubirea în cazul soluționării favorabile a Reclamației, dacă Reclamantul dorește plata despăgubirii prin această metodă;
  • 5.9
   adresa poștală ori punctul de acces/contact fix deservit de personal la care Reclamantul dorește să primească despăgubirea în cazul soluționării favorabile a Reclamației, dacă Reclamantul dorește plata despăgubirii în numerar semnătura
  • 5.10
   Reclamantului -în cazul în care reclamația este depusă în scris;
  • 5.11
   data Reclamației - în cazul în care reclamația este depusă în scris;
  • 5.12
   dovezi referitoare la obiectul Reclamației (de exemplu, documentul care confirmă expedierea Trimiterii Poștale, dacă un astfel de document este emis de Societate, copie a facturii sau dovada plății Serviciilor Poștale, chitanță/ordin de plată, raport de daune, ambalaj, conținut, dacă este cazul, dovezi considerate relevante de către petent etc.)
 6. 6
  În cazul în care Reclamația nu respectă cerințele stabilite în prezentele Condiții Generale sau dacă se consideră că sunt necesare dovezi/informații suplimentare, Societatea notifică Reclamantul pentru a remedia deficiențele Reclamației în termen de 30 de zile de la data notificării
 7. 7
  Societatea analizează imediat Reclamația și răspunde la Reclamație în termen de cel mult 3 luni de la data primirii acesteia, inclusiv în cazul în care se aplică scenariul prevăzut la articolul 8.6. de mai sus.
 8. 8
  În cazul în care Reclamația este considerată întemeiată plata despăgubirilor se va efectua, conform solicitării petentului, respectiv prin virament in contul bancar ori, în numerar, la adresa poștală indicată sau Punctul de Acces/Contact fix deservit de personal indicat de Reclamant. În orice caz, în cazul unor Reclamații întemeiate, Societatea va acorda despăgubirea fără nicio solicitare expresă din partea Reclamantului.
 9. 9
  În cazul în care Reclamația este considerată întemeiată, Societatea va acorda despăgubirea în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data finalizării favorabile a analizei Reclamației, fără a depăși termenul de 3 (trei) luni prevăzut la articolul 8.7. de mai sus, prin transferarea acesteia în contul bancar indicat sau prin plata în numerar conform datelor indicate de Reclamant.
 10. 10
  În cazul în care Reclamația este considerată întemeiată, despăgubirea se acordă în conformitate cu sumele menționate la articolul 7 de mai sus, după caz.
 11. 11
  În cazul în care Reclamantul nu este mulțumit de soluția furnizată de Companie, acesta are dreptul de a notifica ANCOM sau de a iniția o procedură legală în conformitate cu legislația română. În conformitate cu prevederile prevăzute de OUG 13/2013, termenul de depunere a unei cereri de chemare în judecată este de un an de la data la care Trimiterea Poștală a fost predată Societății/recepționat(ă) de către Societate.

9. Forța majoră

 1. 1
  În caz de circumstanțe extraordinare de forță majoră, în special dezastre naturale (precum incendii, inundații, cutremure, erupții vulcanice), epidemii, restricții de stat (inclusiv introducerea stării de urgență), acțiuni militare, război, revolte, blocaje sau orice alte circumstanțe care nu pot fi prevăzute și care nu pot fi controlate de Societate, Societatea are dreptul de a suspenda Serviciile Poștale pe perioada acestor circumstanțe.
 2. 2
  Suspendarea sau restricționarea furnizării de Servicii Poștale poate interveni doar în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este reglementată de statul pe teritoriul căruia survine.
 3. 3
  Suspendarea sau restricționarea furnizării Serviciilor Poștale în caz de forță forță majoră, astfel cum aceasta este reglementată de statul pe teritoriul căruia survine, exclude răspunderea Societății

10. Dispoziții suplimentare și finale

 1. 1
  Societatea va notifica modificările aduse prezentelor Condiții Generale privind furnizarea serviciilor poștale (inclusiv către ANCOM), în termen de 15 Zile Lucrătoare de la data modificării.
 2. 2
  În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentelor Condiții Generale se dovedește a fi caducă sau incompatibilă cu legislația aplicabilă, celelalte dispoziții ale prezentelor condiții generale rămân în vigoare.
 3. 3
  Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a Societății, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între Expeditor și Societate, la momentul acceptării Trimiterii Poștale în Rețeaua Poștală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către Expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.