Privatumo politika

integration

PRIVATUMO POLITIKA NOVA POST LITHUANIA UABI.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 1
  Ši privatumo ir slapukų politika yra NOVA POST LITHUANIA UAB, kurios registruota buveinė yra Lietuvoje, Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilniuje, asmens duomenų tvarkymo ir slapukų kaupimo taisyklių sąvadas (toliau – „Politika“), eDelivery pašto dėžutė: 306183981, LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE įregistruota bendrovė, kurios registracijos numeris 306183981 (toliau – NOVA POST LITHUANIA UAB arba „Administratorius“, arba „Bendrovė“), įskaitant interneto svetaines www.novapost.lt ir www.novapost.com (toliau – „Svetainė“), kuri apibrėžia, kokius duomenis renkame apie naudotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis, taip pat apie kitus asmenis, kurių asmens duomenis tvarkome vykdydami savo veiklą, įskaitant kandidatus į darbo vietas. Ši privatumo politika taip pat taikoma asmens duomenų tvarkymui ir bendravimui Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose (pvz., „Facebook“, „LinkedIn“), telefonu, el. paštu ar laiškais. Ji apima ir tai, kaip mes juos naudojame ir su kuo jais dalijamės. Šioje politikoje taip pat aprašomos priemonės, kurių imamės jūsų asmens duomenims apsaugoti.
 2. 2
  Naudotojai gali susisiekti su Administratoriumi šiais būdais:
  • 2.1
   paštu šiuo adresu: Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius, Lietuva;
  • 2.2
   el. paštu: dpo@novapost.com;
  • 2.3
   telefonu: +37067689207
 3. 3
  Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Tokio pobūdžio duomenys apima, be kita ko, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Informacija, kurios negalima susieti su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta (pvz., statistiniai duomenys), nelaikoma asmens duomenimis.
 4. 4
  Šio dokumento tikslas - visų pirma įvykdyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytą informavimo pareigą.

II. GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ

 1. 1
  NOVA POST LITHUANIA UAB taikomos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, taip pat kitų atitinkamų nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatos.
 2. 2
  NOVA POST LITHUANIA UAB teikia pašto paslaugas, todėl privalo laikytis korespondencijos konfidencialumo ir užtikrinti siuntų saugumą pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymo nuostatas.

III. DUOMENŲ APSAUGA

 1. 1
  NOVA POST LITHUANIA UAB, naudodamasi tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, deda visas fizines ir technines pastangas, kad apsaugotų asmens duomenis nuo jų praradimo, pažeidimo, atskleidimo neįgaliotiems asmenims, pakeitimo ar netinkamo naudojimo.
 2. 2
  Visi pranešimai apie asmens duomenų apsaugą registruojami, išsamiai išaiškinami ir nagrinėjami pagal galiojančius teisės aktus.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. 1
  Duomenų subjektas turi teisę:
  • 1.1
   gauti informaciją ir susipažinti su savo duomenimis (duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį);
  • 1.2
   ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis ir atnaujinti savo duomenis (teisė į duomenų ištaisymą, BDAR 16 straipsnis);
  • 1.3
   reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė į duomenų ištrynimą pagal BDAR 17 straipsnį);
  • 1.4
   reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą (teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį);
  • 1.5
   reikalauti perduoti duomenis kitam duomenų administratoriui (teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį);
  • 1.6
   nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu (teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį).

V. SUTIKIMO TVARKYTI ASMENS DUOMENIS ATŠAUKIMAS IR SUTIKIMO ATŠAUKIMO TVARKA

 1. 1
  Jei duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas, informuojame, kad duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą. Prašymas atšaukti sutikimą pateikiamas elektroniniu paštu arba paštu Administratoriui siunčiant prašymą pagal nurodytus duomenis.
 2. 2
  Tokio prašymo gavimas neturi įtakos ankstesnio asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.
 3. 3
  Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas negalioja tokia tvarka, kokia būtina tinkamam paslaugų teikimui arba galiojančios sutarties nuostatoms, įskaitant skundų nagrinėjimą. Šiuo atveju minėto sutikimo atšaukimas įsigalioja atsisakius teikti paslaugas, nutraukus sutartį arba išnagrinėjus skundą.
 4. 4
  Nepaisant faktinio sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo, Administratorius turi teisę tvarkyti duomenis tiek, kiek yra būtina, kai:
  • 4.1
   pateikiamas su sutartimi susijęs skundas;
  • 4.2
   Administratoriui nustatomas teisinės atsakomybės vykdymas;
  • 4.3
   atliekama užduotis, susijusi su viešuoju interesu arba Administratoriui suteiktomis valstybės teisėmis;
  • 4.4
   Administratorius arba trečioji šalis siekia teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai šie interesai yra viršesni už duomenų subjekto interesus ar pagrindines teises ir laisves.

VI. NAUDOJIMASIS BDAR TEISĖMIS

 1. 1
  Dėl pateikto prašymo atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, siekdama identifikuoti prašymą pateikusį asmenį ir apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie duomenų, NOVA POST LITHUANIA UAB turi teisę gauti papildomą patvirtinimą apie tokį prašymą pateikusį asmenį.

VII. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS. JŲ TVARKYMO TIKSLAI IR JURIDINIS PAGRINDAS

 1. 1
  Siekdama teikti Paslaugas ir vykdyti Sutartį su savo Klientais (Siuntėjais, Gavėjais) ((pagal BDAR 6 straipsnio 1b dalį)), NOVA POST LITHUANIA UAB, kaip Administratorius, tvarko šiuos būtinus duomenis:
  • 1.1
   Kliento duomenys (registracijos duomenys, kliento kontaktinių asmenų duomenys, t. y. vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, parašas, el. pašto adresas);
  • 1.2
   Siuntėjo duomenys (siuntimo adresas ir būtini kontaktiniai duomenys, parašas, mokėjimo informacija ir kiti duomenys, reikalingi siuntėjo užsakytai paslaugai vykdyti);
  • 1.3
   Gavėjo duomenys (vardas ir pavardė, parašas, adresas, pašto kodas, miestas, šalis ir, jei reikia, kiti būtini duomenys, kuriuos duomenų Administratoriui pateikia siuntos siuntėjas arba kuriuos jis nurodo kaip gavėją, pvz., el. pašto adresas, telefono numeris).
 2. 2
  Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas NOVA POST LITHUANIA UAB teikiamoms paslaugoms atlikti. Jei Siuntėjas pateikia papildomus Gavėjo asmens duomenis, susijusius su vienos iš papildomų Paslaugų pasirinkimu, Siuntėjas yra atsakingas už teisingą šių duomenų surinkimą, ypač už tai, kad gautų Gavėjo sutikimą juos perduoti NOVA POST LITHUANIA UAB.
 3. 3
  Kai kuriais atvejais duomenys taip pat tvarkomi: 
  • 3.1
   sutikimo pagrindu (pagal BDAR 1 straipsnio a punktą ir 7 straipsnį) – visų pirma rinkodaros tikslais arba duomenis, kuriuos Gavėjas savanoriškai pateikė norėdamas išsiųsti siuntą.
  • 3.2
   dėl teisėtų Administratoriaus interesų (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą) – visų pirma dėl: mokumo kontrolės, atitikties programų ar sankcijų, apklausų apie pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis (taip pat dėl šioje apklausoje atliktų apklausų rezultatų analizės ir grįžtamojo ryšio su atsakymą pateikusiu asmeniu suteikimo galimybės).
 4. 4
  NOVA POST LITHUANIA UAB, kaip registruotas pašto paslaugų teikėjas, taip pat tvarko asmens duomenis, siekdamas įvykdyti savo teisines prievoles (pagal BDAR 6 straipsnio 1c dalį), kurios visų pirma kyla iš Lietuvos Respublikos pašto įstatymo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo (pvz., tinkamai atsiskaityti už suteiktą paslaugą, nagrinėti skundus).
 5. 5
  Naudojantis NOVA POST LITHUANIA UAB interneto svetaine asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:
  • 5.1
   Užsakymo pateikimui ir priemonėms, kuriomis siekiama jį įvykdyti.
  • 5.2
   Siuntinio sekimui (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą) – siuntinio numeris reikalingas informacijai apie siuntinio statusą pateikti.
  • 5.3
   Susisiekimui per kontaktinę formą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą) – per kontaktinę formą siunčiami duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, miestas, el. pašto adresas, yra būtini užklausai apdoroti ir atsakyti į ją; (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą) sutikimas tvarkyti tokius duomenis, kaip el. pašto adresas, telefono numeris, reikalingi komunikacijai, kad būtų galima pateikti komercinį pasiūlymą.
  • 5.4
   Bendravimui su konsultantu pokalbio internetu (angl. chat) metu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą) – pokalbio su konsultantu metu siunčiami duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, vardas ir pavardė, adresas, pašto kodas, miestas, tvarkomi siekiant patikslinti užduotą klausimą ir į jį atsakyti.
  • 5.5
   Siuntos peradresavimui (pagal BDAR 6 straipsnio 1b dalį) – NOVA POST LITHUANIA UAB interneto svetainėje Gavėjas turi galimybę pakeisti pristatymo adresą, jei negali gauti siuntos asmeniškai. Šiuo tikslu renkame šiuos asmens duomenis:
   • 5.5.1
    Gavėjo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą;
   • 5.5.2
    gatvę / namo numerį;
   • 5.5.3
    pašto kodą / gyvenamąją vietą;
   • 5.5.4
    el. pašto adresą ir nurodytos vietos aprašymą.
 6. 6
  Tiesioginė rinkodara ir pardavimų skatinimas. Administratorius, norėdamas informuoti naudotojus apie nuolaidas ir naujus prekių bei paslaugų pasiūlymus, tvarkys Jūsų duomenis, pateiktus registruojantis Svetainėje / Mobiliojoje programėlėje. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas – tiesioginė Administratoriaus produktų ir paslaugų rinkodara (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
  • 6.1
   Komercinės ir rinkodaros informacijos siuntimas elektroninėmis ryšio priemonėmis ir „push“ pranešimais (angl. push). Siekdamas informuoti jus apie Administratoriaus ir Partnerių bendrai siūlomų prekių ir paslaugų nuolaidas ir naujienas elektroninėmis ryšio priemonėmis (SMS, el. paštu, „push“ pranešimais), Administratorius tvarkys jūsų duomenis, kuriuos savanoriškai sutikote naudoti, kaip nurodyta pirmiau. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų valdytojo gautas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą; sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.
 7. 7
  Kandidatų atranka. Įdarbinimo proceso metu toliau nurodytų kategorijų jūsų duomenys bus tvarkomi toliau nurodytais tikslais ir remiantis teisiniu pagrindu.
  • 7.1
   Pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), jei tai yra įmanoma;
  • 7.2
   Kontaktinė informacija (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir t. t.), jei turima;
  • 7.3
   Paraiškos duomenys (CV, motyvacinis laiškas, sertifikatai, rekomendacijos, interviu įrašai ir visi duomenys, kuriuos mums pateikiate arba norite pateikti atrankos metu);
  • 7.4
   Nuotraukos, vaizdo įrašai, jei yra galimybė;
  • 7.5
   Pilietybė ir leidimas dirbti, jei turima;
  • 7.6
   Sveikatos pažyma darbui, jei turima;
  • 7.7
   Teistumas, jei jis susijęs su skelbimu apie laisvą darbo vietą, pvz., vairuotojo pareigas;

   Duomenys, kuriuos pateikėte viešai prieinamose platformose, naudojamose profesiniais tikslais, pagal galiojančias bendrovės, atsakingos už platformos valdymą, sąlygas;
   Pranešimai ir komunikacijos priemonės (pvz., jūsų paraiškos patvirtinimas arba informacija apie pokalbį telefonu ir (arba) vaizdo įrašą, jei taikoma).
   Be šių kategorijų duomenų, kad galėtume įvertinti kiekvieną darbo paraišką, mums reikalingi duomenys, iš kurių sužinotume, ar tinkate darbo vietai.
   Norėdami valdyti mūsų palaikomą ryšį su jumis, įskaitant
  • 7.8
   jūsų tinkamumo darbui (-ams) vertinimą, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas;
  • 7.9
   pasiruošimą ir interviu (tikslas) atlikimą (video), teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas;
  • 7.10
   siekiant patikrinti, ar jūsų duomenys atitinka taikomus sankcijų sąrašus ir įstatymus (tikslas), teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra
   • 7.10.1
    teisinė prievolė ir
   • 7.10.2
    teisėtas interesas.

    Duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų, kai pateikiate savo duomenis mūsų darbo skelbimų svetainėje arba kitais ryšių kanalais. Kai naudojatės kitu kanalu, pavyzdžiui, per viešąsias platformas, naudojamas profesiniais tikslais, pvz., „LinkedIn“, jūsų duomenis tvarkysime pagal tos platformos taikomas sąlygas.  Kai dirbame su įdarbinimo agentūromis, jūsų duomenis gauname netiesiogiai. Šiuo atveju šios įstaigos yra atsakingos už duomenų tikslumo užtikrinimą ir jų perdavimą mums pagal galiojančius teisės aktus.
 8. 8
  Vaizdo kameros ir vaizdo stebėjimas. Mes jus stebime ir tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų pašto padaliniuose, tiek dėl jūsų asmeninio saugumo, tiek dėl mūsų darbuotojų, klientų ir turto saugumo. Vaizdo stebėjimas vykdomas laikantis griežtų saugumo ir konfidencialumo taisyklių, naudojant šiuolaikines technologijas ir įrangą. Vaizdo stebėjimo įrašai mūsų sistemose saugomi iki 30 kalendorinių dienų.
 9. 9
  Telefoninių pokalbių registravimas ir įrašymas. Registre esantys asmens duomenys ir duomenų subjektų kategorijos.
  • 9.1
   Yra registruojami šie telefoninių pokalbių identifikavimo duomenys:
  • 9.2
   Skambučio pradžios ir pabaigos laikas
  • 9.3
   Skambinančiojo numeris
  • 9.4
   Paslaugos numeris, kuriuo buvo skambinta
  • 9.5
   Darbuotojo vardas, pavardė ir telefono numeris.

   Visi telefoniniai pokalbiai paslaugų numeriais yra įrašomi. Pokalbiai įrašomi iš anksto nustatyta tvarka. Įrašymas pradedamas, kai atsiliepiama į skambutį, ir baigiamas skambučio pabaigos signalu.
   Registruojami šie pokalbių ir pokalbių robotų (angl. chatbot) sesijų duomenys:
  • 9.6
   Sesijos laikas
  • 9.7
   Konsultanto ir kliento vardas ir pavardė pokalbio internetu metu

   Pokalbių sesijose saugomas kliento ir konsultanto sesijos turinys, o pokalbių roboto sesijose saugomas automatinio pokalbių roboto ir kliento sesijos turinys.
   Pokalbių roboto atsakymų turinys iš esmės renkamas iš svetainės ir kitų viešai prieinamų šaltinių, kurie yra prieinami visiems. Sesijos pradžioje klientams pateikiamos naudojimo instrukcijos.
   Klientui nepateikiami jokie asmeniniai klausimai ir klientas negali spręsti asmeninių problemų naudodamasis pokalbių roboto paslauga. Jei klientas pokalbių roboto paslaugai pateikia skaitmeninius identifikavimo duomenis, pvz., telefono numerį, po valandos šie duomenys yra automatiškai ištrinami.
   Jei siunčiame SMS užklausą klientui, kuris skambino mūsų aptarnavimo numeriu, įrašomi šie duomenys:
  • 9.8
   Užklausos pateikimo laikas
  • 9.9
   Kliento telefono numeris
  • 9.10
   Atsakymai raštu į klientų užklausas

   Toliau nurodyti duomenys registruojami siekiant identifikuoti klientus, gaunančius informaciją apie tikruosius faktinius savininkus:
  • 9.11
   Vardas, pavardė ir asmens kodas

VIII. DALIJIMASIS DUOMENIMIS

 1. 1
  NOVA POST LITHUANIA UAB gali pateikti šiuos asmens duomenis:
  • 1.1
   NOVA POST LITHUANIA UAB dukterinėms įmonėms ir subrangovams (pvz., transporto partneriams, valdantiems siuntų surinkimo punktus arba siuntų saugyklas) Europos Sąjungoje arba už jos ribų, siekiant pristatyti siuntėjo siuntas gavėjui (pagal BDAR 49 str. 1b) ir c) punktus);
  • 1.2
   subjektams, su kuriais sudaryta sutartis dėl paslaugų teikimo bendrovei NOVA POST LITHUANIA UAB arba jos vardu (toliau – Duomenų tvarkytojai), visų pirma IT paslaugų teikėjams;
  • 1.3
   kitiems asmenims ar organizacijoms, remiantis galiojančiais teisės aktais;
  • 1.4
   bankams ir mokėjimo operatoriams, kad galėtų atlikti operaciją (įskaitant mokėjimus, atliekamus naudojant kodus);
  • 1.5
   teisėsaugos pareigūnams ir valdžios institucijoms, kad būtų laikomasi nacionalinio saugumo reikalavimų arba kaip teisinio proceso dalis, siekiant apsaugoti nuosavybę, arba siekiant atlikti tyrimą dėl NOVA POST LITHUANIA UAB veiklos principų ir politikos pažeidimo, neteisėtos prieigos prie NOVA POST LITHUANIA UAB įrangos ar jos naudojimo arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos.
 2. 2
  Tik siuntėjas ir gavėjas turi teisę gauti informaciją apie siuntą. NOVA POST LITHUANIA UAB gali teikti tokią informaciją kitiems subjektams tik atitinkamuose teisės aktuose, ypač Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, nustatytais atvejais.

IX. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS IR DUOMENŲ IŠTRYNIMAS

 1. 1
  NOVA POST LITHUANIA UAB tvarko asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti. Duomenų saugojimo laikotarpis nustatomas remiantis toliau nurodytais reikalavimais:
  • 1.1
   veiklos reikalavimai: laikotarpis, per kurį informacija reikalinga teikiamoms Paslaugoms vykdyti.
  • 1.2
   teisiniai reikalavimai: laikotarpis, kurį NOVA POST LITHUANIA UAB privalo saugoti duomenis tam tikrą laikotarpį, kad būtų laikomasi teisės aktų.
  • 1.3
   teisėti NOVA POST LITHUANIA UAB interesai: laikotarpis, kuriuo duomenys tvarkomi jų įgyvendinimo tikslais, visų pirma siekiant nustatyti ir pareikšti galimus reikalavimus, susijusius su teikiamomis Paslaugomis.
 2. 2
  Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip ją naudojame?
 • Kokius duomenis renkame ir (arba) tvarkome?

  Siuntų surinkimas ir pristatymas

  Siuntos siuntėjo ir gavėjo pavardė ir vardas, pristatymo vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita siuntėjo mums pateikta informacija, taip pat siuntos gavėjo parašas (pateikiamas siuntos gavimo metu).
  Mūsų sukurti duomenys: siuntos numeris, pristatymo patvirtinimas, siuntos gavimo ir pristatymo vietos GPS duomenys.

  Sutarčių vykdymas (pasiūlymai)

  Asmenų, kurie sutinka su sutartimi: vardas, pavardė, tėvavardis, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
  Juridinių asmenų, kurių vardu sudaroma sutartis, atstovams (pvz., įmonės darbuotojams): vardas, pavardė, tėvavardis, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas ir sudaroma sutartis.

  Muitinės administravimas

  Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, siuntos numeris, išsiųsti pranešimai, siuntos turinys ir prekės kaina.

  Mokėjimų atlikimas ir apskaitos įrašų tvarkymas

  Apskaitos dokumentuose esantys duomenys: vardas, pavardė, tėvavardis, socialinio draudimo numeris, kontaktinė informacija, banko sąskaitos numeris, mokėjimo duomenys, suteiktos paslaugos ir kita informacija pagal apskaitos taisykles.

  Tiesioginė rinkodara (informavimas apie mūsų paslaugas ir apklausų vykdymas siekiant įvertinti mūsų paslaugų kokybę).

  Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

  Mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrų tvarkymas

  Vardas, pavardė, paskyros pavadinimas, lytis, kontaktinė informacija (jei ją mums pateikiate), šalis, nuotrauka, mūsų pranešimų komentarai, mūsų pranešimų platinimas, reakcijos į mūsų pranešimus, palikti atsiliepimai ir įvertinimai, informacija apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote mūsų socialinio tinklo paskyrą, mums išsiųstos žinutės su prisegtais priedais, jūsų žinučių su mumis istorija (žinučių turinys ir kada jos buvo gautos / išsiųstos)

  Užklausų, skundų ir prašymų tvarkymas (vidaus administravimas)

  Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir bet kokia kita informacija ar dokumentai, kuriuos mums pateikiate

  Pokalbių įrašymas siekiant užtikrinti telefono ryšio paslaugų ir informacijos kokybę, apsaugoti darbuotojų ir suinteresuotųjų šalių teises ir teisėtus interesus, apsaugoti jų teises ir teisėtus interesus, rinkti įrodymus, nagrinėti skundus.

  Kaupiami audio duomenys (telefoninio pokalbio įrašai), klientų aptarnavimo operatoriaus vardas, abonento telefono numeris, pokalbio data, pradžios ir pabaigos laikas

  Pašto padaliniuose saugomų siuntų ir Bendrovės turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

  Video duomenys (vaizdo įrašas), įrašymo data ir laikas

  Naudotojų patirties ir kokybės analizavimas siekiant tobulinti mūsų paslaugas

  Iš mūsų svetainės lankytojų renkami ir tvarkomi šie duomenys: IP adresas, operacinė sistema, naudotojo ID ir kita informacija apie lankytojo veiklą mūsų svetainėje ir kitose svetainėse. Ši informacija renkama ir saugoma kaip prisijungimo įrašų dalis arba naudojant slapukus.

 • Teisinis pagrindas

  Siuntų surinkimas ir pristatymas

  Siuntėjo atveju:
  (1) sutarties vykdymas ir sudarymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); ir
  (2) teisinės prievolės vykdymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą.
  Siuntinio gavėjo atveju
  (1) teisinės prievolės įvykdymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą; ir
  (2) mūsų teisėtas interesas įteikti siuntą tinkamam gavėjui (identifikavimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).

  Sutarčių vykdymas (pasiūlymai)

  Sutarties vykdymas ir jos sudarymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)
  Mūsų teisėtas interesas sudaryti ir vykdyti sutartį su kita sutarties šalimi per jos atstovą (sutarties sudarymo, vykdymo, bendravimo, identifikavimo, dokumentų pasirašymo ir kt. tikslais) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

  Muitinės administravimas

  Teisinės prievolės vykdymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą

  Mokėjimų atlikimas ir apskaitos įrašų tvarkymas

  Teisinės atsakomybės vykdyti teisinę pareigą tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas)

  Tiesioginė rinkodara (informavimas apie mūsų paslaugas ir apklausų vykdymas siekiant įvertinti mūsų paslaugų kokybę).

  Informuojame jus apie savo paslaugas:
  (1) jei pasinaudojote mūsų paslaugomis, jūsų duomenis tvarkome remdamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 2 dalimi;
  (2) jei nesinaudojote mūsų paslaugomis (nebuvote mūsų klientas), jūsų duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 1 dalis ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
  Apklausas atliekame remdamiesi teisėtu interesu gerinti savo paslaugų kokybę pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą

  Mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrų tvarkymas

  Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

  Užklausų, skundų ir prašymų tvarkymas (vidaus administravimas)

  Mūsų teisėtas interesas tinkamai ir greitai nagrinėti gautus skundus, užklausas ir prašymus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą

  Pokalbių įrašymas siekiant užtikrinti telefono ryšio paslaugų ir informacijos kokybę, apsaugoti darbuotojų ir suinteresuotųjų šalių teises ir teisėtus interesus, apsaugoti jų teises ir teisėtus interesus, rinkti įrodymus, nagrinėti skundus.

  Jūsų faktinis sutikimas (kai nusprendžiate tęsti pokalbį) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

  Pašto padaliniuose saugomų siuntų ir Bendrovės turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

  Mūsų teisėtas interesas užtikrinti pašto padaliniuose saugomų siuntų saugumą ir Bendrovės turto saugumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

  Naudotojų patirties ir kokybės analizavimas siekiant tobulinti mūsų paslaugas

  Naudojant slapukus gauti duomenys renkami remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Gauti duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu gerinti mūsų svetainės veikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

 • Saugojimo laikotarpis

  Siuntų surinkimas ir pristatymas

  Elektroniniai duomenų kaupikliai, informacinės sistemos ir duomenų bazės saugomos ketverius metus nuo jų gavimo dienos.
  Su krovinių surinkimu susiję dokumentai (važtaraščiai ir pridedami dokumentai) saugomi 12 mėnesių.
  Krovinio dokumentai (elektroniniai ir popieriniai) saugomi ketverius metus.

  Sutarčių vykdymas (pasiūlymai)

  3 metus nuo sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejus, kai duomenis reikia saugoti ilgiau, pvz., siekiant apsaugoti teisinius reikalavimus

  Muitinės administravimas

  Pusę metų aktyviojoje duomenų bazėje. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenis trejiems metams perkeliame į archyvą.

  Mokėjimų atlikimas ir apskaitos įrašų tvarkymas

  Dešimt (10) metų, išskyrus atvejus, kai duomenis reikia saugoti ilgiau, pvz., siekiant apginti teisinius reikalavimus.

  Tiesioginė rinkodara (informavimas apie mūsų paslaugas ir apklausų vykdymas siekiant įvertinti mūsų paslaugų kokybę).

  Duomenys yra tvarkomi, kol galioja sutartis.
  Jei turime jūsų sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, jūsų duomenis tvarkysime penkerius metus nuo sutikimo gavimo dienos.
  Duomenys, naudojami apklausoms atlikti, bus tvarkomi per tris mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos.

  Mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrų tvarkymas

  Treji metai

  Užklausų, skundų ir prašymų tvarkymas (vidaus administravimas)

  Duomenys saugomi trejus metus nuo problemos išsprendimo. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei to reikia Bendrovei, kad ji galėtų apsiginti nuo jai pateiktų skundų, reikalavimų ar ieškinių.

  Pokalbių įrašymas siekiant užtikrinti telefono ryšio paslaugų ir informacijos kokybę, apsaugoti darbuotojų ir suinteresuotųjų šalių teises ir teisėtus interesus, apsaugoti jų teises ir teisėtus interesus, rinkti įrodymus, nagrinėti skundus.

  Ne ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus atvejus, kai duomenis reikia saugoti ilgiau, pvz., siekiant apginti teisinius ieškinius.

  Pašto padaliniuose saugomų siuntų ir Bendrovės turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

  Ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad:
  (1) vaizdo įraše užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės aktų pažeidimas arba darbo drausmės ir (arba) profesinės etikos pažeidimas;
  (2) vaizdo duomenys yra būtini ikiteisminiam ar teisminiam nagrinėjimui; arba
  (3) prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis gautas nepasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui.
  Tokiais atvejais vaizdo duomenys turi būti saugomi tiek, kiek reikia šiems tikslams pasiekti, ir sunaikinti, kai tik jų nebereikia

  Naudotojų patirties ir kokybės analizavimas siekiant tobulinti mūsų paslaugas

 • 1
  Archyvuoti duomenys prieinami tik įgaliotiems darbuotojams. Pasibaigus duomenų saugojimo leidimo laikotarpiui, jie yra visam laikui ištrinami.

X. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į ŠALIS, KURIOS NĖRA EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS NARĖS

 1. 1
  Visos įmonės, kurios tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai priklauso tiems patiems galutiniams faktiniams savininkams kaip ir NOVA POST LITHUANIA UAB, taip pat subrangovai (pvz., transporto partneriai, valdantys siuntų paėmimo punktus ar siuntų saugyklas) Ukrainoje ir Europos Sąjungoje arba užsienyje, siekiant pristatyti siuntas iš siuntėjo Gavėjui (Pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies b punkto c papunktį);
 2. 2
  NOVA POST LITHUANIA UAB neperduoda asmens duomenų tarptautinėms organizacijoms.
 3. 3
  NOVA POST LITHUANIA UAB neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims, jei tai neįmanoma arba prieštarauja visuotinai priimtiems teisės aktams.
 4. 4
  Asmens duomenų apsaugos lygis už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų nesutampa su Europos teisės aktuose numatytu lygiu. Todėl NOVA POST LITHUANIA UAB perduoda asmens duomenis už EEE ribų tik tada, kai tai būtina, užtikrindama tinkamą duomenų apsaugos lygį, daugiausia:
  • 4.1
   bendradarbiaujant su asmens duomenų tvarkytojais tose šalyse, dėl kurių priimtas atitinkamas Europos Komisijos sprendimas užtikrinti pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį;
  • 4.2
   naudojant Europos Komisijos išleistas standartines sutarčių sąlygas, jei užtikrinamas pakankamas asmens duomenų apsaugos lygis;
 5. 5
  Jei pagrįstai ketinama perduoti asmens duomenis už EEE ribų, išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, NOVA POST LITHUANIA UAB apie tai praneš atitinkamame duomenų tvarkymo etape pagal galiojančius teisės aktus.

XI. INFORMACIJA APIE DUOMENIS, SURINKTUS PER NOVA POST LITHUANIA UAB SVETAINĘ

 1. 1
  Duomenų žurnalai ir slapukai. Kiekvieną kartą, kai naudotojas prisijungia prie NOVA POST LITHUANIA UAB svetainės, duomenys išsaugomi žurnalo faile. Laikinai saugomų duomenų apimtis apima:
  • 1.1
   kompiuterio, iš kurio gauta užklausa, IP numerį;
  • 1.2
   domeno vardą;
  • 1.3
   prieigos datą ir laiką;
  • 1.4
   http atsakymo kodą; 
  • 1.5
   aplankytus tinklalapius;
  • 1.6
   operacinės sistemos pavadinimą ir versiją;
  • 1.7
   naršyklės pavadinimą ir versiją;
  • 1.8
   Ekrano skiriamąją gebą.
 2. 2
  Naudojimasis NOVA POST LITHUANIA UAB interneto svetainėmis gali būti susijęs su slapukų naudojimu NOVA POST LITHUANIA UAB serveriuose. Šiuos failus naudoja svetainių administratoriai. Kiekvienas naudotojas gali sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus taip, kad ji nepriimtų slapukų. Tokiu atveju lankytojo kompiuteryje nebus išsaugota jokių duomenų. Slapukuose saugoma informacija nebus siunčiama NOVA POST LITHUANIA UAB.

XII. SLAPUKAI

 1. 1
  Slapukai – tai interneto duomenys, visų pirma tekstiniai failai, kurie yra saugomi Naudotojo galutiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje). Pirmiausia juose nurodomas jų atsiradimo svetainės pavadinimas, unikalus numeris ir saugojimo galutiniame įrenginyje laikas. Slapukai naudojami tam, kad Administratoriui būtų teikiama statistinė informacija apie Naudotojų srautą, Naudotojų aktyvumą ir naudojimosi Paslauga būdą. Jie leidžia pritaikyti turinį ir paslaugas pagal Naudotojo pageidavimus.
 2. 2
  Dėl slapukų naudojimo pateikiame svarbiausią informaciją apie jų naudojimą:
  • 2.1
   Slapukų funkcija nenaudojama jokiai informacijai apie Naudotojus gauti, išskyrus informaciją apie jų elgesį Svetainės puslapiuose.
  • 2.2
   Administratorius saugo slapukus Naudotojų kompiuteriuose šiais tikslais:
   • 2.2.1
    tinkamai pritaikyti Paslaugą prie Naudotojų poreikių ir optimizuoti naudojimąsi interneto svetainėmis;
   • 2.2.2
    įsiminti Naudotojo pageidavimus ir individualius nustatymus, atpažinti Naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti jo poreikiams pritaikytą svetainę (pilnąją versiją, mobiliąją svetainės versiją);
   • 2.2.3
    Svetainės peržiūrų statistikos, padedančios suprasti, kaip Naudotojai naudojasi svetainėmis, kūrimą, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;
   • 2.2.4
    išsaugoti Naudotojo sesiją (po prisijungimo), kurios dėka Naudotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Svetainės tinklalapyje;
   • 2.2.5
    krepšelio duomenų išsaugojimas internetinėje parduotuvėje, kad jie nebūtų prarasti vėl apsilankius Svetainėje.
 3. 3
  Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: sesijos slapukai ir nuolatiniai slapukai. Sesijos slapukai - tai laikini failai, kurie saugomi Naudotojo galutiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. Nuolatiniai slapukai saugomi Naudotojo galutiniame įrenginyje tiek laiko, kiek nurodyta slapukų failo parametruose, arba tol, kol Naudotojas juos ištrina.
 4. 4
  Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai:
  • 4.1
   „Būtini“ slapukai, leidžiantys naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pvz. autentifikavimo slapukai, naudojami paslaugoms, kurioms reikia autentifikavimo Svetainėje; slapukai, naudojami saugumui užtikrinti, pvz., naudojami siekiant nustatyti sukčiavimą autentiškumo patvirtinimo Svetainėje metu; 
  • 4.2
   „Funkciniai ir analitiniai“ slapukai, kurie leidžia „įsiminti“ Naudotojo pasirinktus nustatymus ir suasmeninti naudotojo sąsają, pvz., atsižvelgiant į Naudotojo pasirinktą kalbą ar regioną, šrifto dydį, Svetainės išvaizdą, taip pat leidžia rinkti informaciją apie tai, kaip naudotis Svetainės puslapiais ir pan;
  • 4.3
   „Reklaminiai“ slapukai, kurie leidžia Svetainės Naudotojams pateikti jų interesus labiau atitinkantį reklaminį turinį.
 5. 5
  Pirmą kartą apsilankius svetainėje, jums bus parodyta informacija apie slapukų naudojimą. Svetainės naudojimui reikalingas „būtinų“ slapukų tvarkymas. Kiti slapukai gali būti tvarkomi gavus sutikimą naudoti slapukus pagal šios Politikos nuostatas. Visada galite atšaukti savo sutikimą pakeisdami slapukų nustatymus savo naršyklėje. Šiuos nustatymus galima pakeisti, visų pirma blokuoti automatinį slapukų tvarkymą interneto naršyklės nustatymuose arba informuoti jus, kai slapukai įrašomi į galutinį Svetainės naudotojo įrenginį. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.
  „Reklaminiai“ ir „analitiniai“ slapukai, talpinami galutiniame Svetainės Naudotojo įrenginyje, taip pat gali būti gaunami iš Administratoriaus partnerių ir naudojami analitiniais ir rinkodaros tikslais. Daugiau informacijos apie tai rasite partnerio privatumo politikoje. Administratorius naudoja šias partnerių teikiamas analitines ir rinkodaros priemones:
  • 5.1
   „Google Ads“ – failai, kuriuos „Google“ naudoja savo paslaugų reklamai pritaikyti, pvz., paieškos sistemoje arba rodyti skelbimus internete, daugiau informacijos: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  • 5.2
   „Facebook Pixel“ – įrankis, naudojamas siekiant suderinti „Facebook“ paslaugų skelbimus su individualiomis gavėjo parinktimis, daugiau informacijos: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
  • 5.3
   „Google Analytics“ – failai, naudojami analizuojant, kaip naudotojai naudojasi svetaine, rengiant statistiką ir ataskaitas, daugiau informacijos: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

XIII. SLAPUKŲ BLOKAVIMAS

 1. 1
  Daugeliu atvejų interneto naršyklės pagal numatytuosius nustatymus leidžia saugoti slapukus Naudotojo galutiniame įrenginyje. Svetainės Naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus, pvz., taip, kad blokuotų automatinį slapukų tvarkymą arba informuotų apie kiekvieną jų patalpinimą Svetainės Naudotojo įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus galima rasti naršyklės nustatymuose arba šiose interneto svetainėse:
  • 1.1
   „Internet Explorer“ naršyklėje;
  • 1.2
   „Mozilla Firefox“ naršyklėje;
  • 1.3
   „Chrome“ naršyklėje; 
  • 1.4
   „Safari“ naršyklėje;
  • 1.5
   „Opera“ naršyklėje;
 2. 2
  Tačiau Administratorius informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės puslapių funkcijoms.

XIX. SKUNDAI

 1. 1
  Jei norite pateikti skundą dėl to, kaip NOVA POST LITHUANIA UAB tvarkė jūsų duomenis, pateikite jį raštu, nurodydami kuo išsamesnę informaciją, naudodamiesi šios politikos I skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis. NOVA POST LITHUANIA UAB bendradarbiaus su jumis, kad nedelsdama išspręstų bet kokias iškilusias problemas.
 2. 2
  Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, turite teisę pateikti skundą NOVA POST LITHUANIA UAB priežiūros institucijai. Lietuvoje atitinkama institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – informaciją ir kontaktinius duomenis galite rasti jos interneto svetainėje (https://vdai.lrv.lt/).

XX. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

 1. 1
  Visi pakeitimai, kuriuos NOVA POST LITHUANIA UAB gali padaryti šioje privatumo politikoje ateityje, bus paskelbti interneto svetainėje www.novapost.lt . Naujos sąlygos gali būti rodomos ekrane, o norint toliau naudotis bet kuriomis / visomis NOVA POST LITHUANIA UAB Paslaugomis, gali būti reikalaujama jas perskaityti ir su jomis sutikti.