Taisyklės ir reglamentai

integration

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS UAB "NOVA POST Lietuva", data 20.03.2023

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šie nuostatai apibrėžia pašto ir ekspedijavimo paslaugų, kurias teikia NOVA POST Lietuva, UAB,
kurios buveinė yra Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius, VĮ Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų
registre įregistruota registracijos numeriu 306183981, telefonas (+370)5-250-06-09, el. paštas
support@novapost.lt, teikimo sąlygas.

1.2. Paslaugų gavėjas, perduodamas siuntą Operatoriui, patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir su jomis
sutinka.

1.3. Dabartinę taisyklių redakciją galima rasti Operatoriaus interneto svetainėje.

1.4. Taikant šias taisykles, įvedamos šios apibrėžtys:

1.4.1. Adresas - nuoroda į siuntėjo nurodytą pašto siuntos pristatymo vietą arba nuoroda į jos grąžinimo
siuntėjui vietą;

1.4.2. Adreso etiketė - siuntimui skirta etiketė su Gavėjo adreso duomenimis, kurią Klientas sukuria
užsakydamas pašto paslaugą;

1.4.3. Filialas - Operatoriaus patalpa, kurioje galima siųsti ir gauti siuntas;

1.4.4. Verslo klientas - Operatoriaus klientas, kuris naudojasi Paslaugomis vykdydamas savo verslo veiklą;

1.4.5. Darbo dienos - įprastos dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus šeštadienius, sekmadienius
ir švenčių dienas Lietuvos Respublikoje;

1.4.6. Civilinis kodeksas - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

1.4.7. Įmonė - NOVA POST Lietuva, UAB, kurios būstinė yra Vilniuje, Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius,
registracijos numeris 306183981;

1.4.8. Vartotojas - fizinis asmuo, kuris su operatoriumi sudaro sandorį, tiesiogiai nesusijusį su jo verslo ar
profesine veikla;

1.4.9. Krovinių ekspedijavimo paslaugų sutartis - gavėjo / siuntėjo ir operatoriaus sutartis, pagal kurią
operatorius organizuoja ir padeda vežėjams teikti krovinių vežimo paslaugas;

1.4.10. Kurjerių siunta - siunta, kuri nėra pašto siunta;

1.4.11. Klientas - Verslo klientas arba vartotojas, veikiantis kaip Siuntėjas, kuris naudojasi Operatoriaus
paslaugomis ir užsako pašto paslaugą, ekspedijavimo paslaugą arba papildomą paslaugą.

1.4.12. Krovinių ekspedijavimo paslaugos - siuntų, išskyrus pašto siuntas, pristatymo ir gabenimo
organizavimo ir palengvinimo paslaugos, kaip apibrėžta Pašto įstatyme;

1.4.13. Pašto įstatymas - Lietuvos Respublikos pašto įstatymas;

1.4.14. Operatorius - Bendrovė; jei tai numato kontekstas; "Operatorius" taip pat reiškia įgaliotą asmenį,
veikiantį Operatoriaus vardu;

1.4.15. Siunta - pašto siunta arba kurjerio siunta su nurodytu gavėju ir adresu, kurią Operatorius pateikia
priimti arba priima vežti ir pristatyti gavėjui;

1.4.16. Siuntų saugykla - įrenginys, leidžiantis siųsti ir paimti siuntas iš automatinių pašto dėžučių
naudojantis Operatoriaus pateiktais prieigos duomenimis;

1.4.17. Siuntinio siuntos forma - forma, kurią Operatorius pateikia užsakydamas Paslaugas ir sudarydamas
Pašto paslaugų sutartį ir (arba) Krovinių ekspedijavimo paslaugų sutartį;

1.4.18. Pašto paslauga (-os) - pašto siuntų pristatymo Lietuvos teritorijoje ir užsienyje paslauga, kaip
apibrėžta Pašto įstatyme, kurią Operatorius teikia vadovaudamasis Taisyklėmis;

1.4.19. Pašto paslaugų sutartis - Paslaugų gavėjo / siuntėjo ir Operatoriaus sutartis, pagal kurią Operatorius
teikia pašto paslaugas Paslaugų gavėjui;

1.4.20. Pašto siunta - siunta, kuri yra pašto siunta arba pašto siunta, kaip apibrėžta Pašto įstatyme;

1.4.21. Pašto pervedimas - nurodymas operatoriui pristatyti nurodytą pinigų sumą adresatui;

1.4.22. Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainoraštis - Operatoriaus ekspedijavimo paslaugų, kurios nėra
Taisyklių dalis, kainoraštis;

1.4.23. Pašto paslaugų kainoraštis - Operatoriaus galiojantis pašto paslaugų ir papildomų paslaugų, kurios
nėra Taisyklių dalis ir kurios skelbiamos novapost.lt, kainų sąrašas.

1.4.24. Gavėjas - asmuo, siuntėjo nurodytas kaip pašto perlaidoje nurodytos siuntos gavėjas;

1.4.25. Taisyklės - šios Bendrovės Paslaugų teikimo taisyklės;

1.4.26. Kelių transporto kodeksas - Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;

1.4.27. Siuntėjas - asmuo, su operatoriumi sudaręs pašto paslaugų teikimo sutartį;

1.4.28. Paslaugos - Operatoriaus teikiamos pašto paslaugos ir krovinių ekspedijavimo paslaugos;

1.4.29. Neadresuoti spausdinti blankai - rašytinė ar grafinė informacija be adresato nuorodos ir adreso,
padidinta spausdinimo ar panašia technika, užfiksuota popieriuje ar kitoje spausdinimui naudojamoje
medžiagoje, įskaitant knygas, katalogus, žurnalus ar laikraščius;

1.4.30. Interneto svetainė - oficiali Operatoriaus interneto svetainė novapost.lt.

2. Teikiamų paslaugų katalogas

2.1. Operatorius teikia šias pašto paslaugas:

2.1.1. pašto siuntų, įskaitant siuntas su deklaruota verte, kaip apibrėžta Pašto įstatyme, priėmimą, rūšiavimą,
išdavimą;

2.1.2. siuntinių ir neadresuotų spausdintų blankų persiuntimas, jei tai atliekama kartu su bent viena iš pirmiau
nurodytų veiklų;

2.1.3. pašto korespondencijos keitimosi tarnybų, kurios užtikrina pašto korespondencijos priėmimą ir
keitimąsi ja tarp subjektų, besinaudojančių šių tarnybų paslaugomis, veiklą.

2.2. Operatorius teikia pagrindinę paslaugą, kurią sudaro pašto siuntų pristatymas Lietuvoje ir tarptautinis
gabenimas šiuo variantu:

2.2.1. Adresas-adresas - siuntos gavimas Siuntėjo adresu ir jos pristatymas Gavėjo adresu;

2.2.2. Filialas-filialas - siuntos gavimas iš Siuntėjo filiale Siuntėjo mieste ir šios siuntos pristatymas Gavėjui
filiale Gavėjo mieste;

2.2.3. Filialas-adresas - siuntos gavimas iš Siuntėjo biure Siuntėjo mieste ir jos pristatymas Gavėjo adresu.

2.2.4. Adresas-filialas - siuntos gavimas iš Siuntėjo adresu Siuntėjo mieste ir pristatymas į filialą mieste,
nurodytame kaip Gavėjo miestas;

2.2.5. Filialas - siuntų saugykla - siuntos priėmimas iš Siuntėjo biure Siuntėjo mieste ir pristatymas į Gavėjo
siuntų saugyklą;

2.2.6. Adresas - siuntų saugykla - siuntos gavimas iš Siuntėjo adresu Siuntėjo mieste ir pristatymas į siuntų
saugyklą Gavėjo mieste;

2.2.7. Siuntų saugykla-pašto skyrius - siuntos gavimas iš siuntėjo siuntų saugykloje siuntėjo mieste ir siuntos
pristatymas į biurą mieste, kuris nurodytas kaip gavėjo miestas;

2.2.8. Siuntų saugykla-adresas - siuntos priėmimas iš Siuntėjo Siuntėjo mieste ir siuntos pristatymas
Adresato adresu.

2.3. Operatorius teikia šias ekspedijavimo paslaugas, susijusias su kurjerių siuntų gabenimu:

2.3.1. kurjerių siuntų, įskaitant siuntas su deklaruota verte, surinkimas, rūšiavimas ir pristatymas;

2.3.2. neadresuotų spausdintų formų paėmimas, rūšiavimas, pristatymas;

2.3.3. Kurjerių siuntų gabenimas per atitinkamas transporto įmones, gabenimo organizavimas,
tarpininkavimas gabenant krovinius.

2.4. Operatorius teikia Krovinių ekspedijavimo paslaugas, kurias sudaro kurjerių siuntų gabenimo Lietuvos
teritorijoje ir tarptautiniais maršrutais organizavimas šiais variantais:

2.4.1. Adresas-Adresas - siuntos gavimas Siuntėjo nurodytu adresu ir siuntos pristatymas Gavėjo nurodytu
adresu;

2.4.2. Filialas-filialas - siuntos gavimas iš Siuntėjo biuro Siuntėjo mieste ir šios siuntos pristatymas į Gavėjo
biurą Gavėjo mieste;

2.4.3. Filialas-adresas - siuntos gavimas iš Siuntėjo biure Siuntėjo mieste ir siuntos pristatymas nurodytu
Gavėjo adresu.

2.4.4. Adresas-filialas - siuntos gavimas iš siuntėjo adresu siuntėjo mieste ir siuntos pristatymas į filialą
mieste, kuris nurodytas kaip gavėjo miestas;

2.4.5. Siuntų saugykla - siuntos gavimas iš Siuntėjo Siuntėjo mieste ir siuntos pristatymas į Siuntų saugyklą
Gavėjo mieste;

2.4.6. Adresas-Siuntinių saugykla - siuntos gavimas iš Siuntėjo adresu Siuntėjo mieste ir šios siuntos
pristatymas į Siuntinių saugyklą Gavėjo mieste;

2.4.7. Siuntų saugykla - padalinys, kuris priima siuntą iš siuntėjo siuntų skyriuje siuntėjo mieste ir pristato
siuntą į padalinį mieste, nurodytame kaip gavėjo miestas;

2.4.8. Siuntų saugykla-adresas - Siuntos priėmimas iš Siuntėjo į Siuntėjo mieste esančią Siuntų saugyklą ir
Siuntos pristatymas Gavėjo adresu;

2.5. Uždarius, laikinai negalint naudotis ar perkėlus prekybos tašką ar Siuntų saugyklą, Operatorius turi teisę
pakeisti Paslaugų gavėjo pristatymo vietą ar būdą, apie tai iš anksto pranešęs Paslaugų gavėjui.

3. Bendrosios pašto paslaugų ir ekspedijavimo paslaugų sąlygos

3.1. Teikdamas paslaugas Operatorius naudojasi tuo pačiu pašto skyrių ir siuntų saugyklų tinklu.

3.2. Operatorius teikia paslaugas vartotojams ir verslo klientams.

3.3. Operatorius teikia Paslaugas Svetainėje nurodytomis datomis, skirtomis šios rūšies Paslaugoms.

3.4. Operatorius teikia Paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinėje prekyboje, šalyse, apie
kurias informacija pateikiama Svetainėje.

3.5. Pašto paslaugų sutartis sudaroma, visų pirma, Operatoriui priimant pašto siuntą vežti ir pristatyti. Pašto
paslaugos parduodamos pagal Interneto svetainėje paskelbtą Pašto paslaugų kainoraštį.

3.6. Ekspedijavimo paslaugų sutartis sudaroma, visų pirma, Operatoriui priimant kurjerio siuntą ir
organizuojant jos gabenimą bei pristatymą. Krovinių ekspedijavimo paslaugos teikiamos pagal Svetainėje
paskelbtą Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainoraštį.

3.7. Siuntinys priimamas ir pristatomas darbo dienomis.

3.8. Pašto paslaugų sutartis ir (arba) Krovinių ekspedijavimo paslaugų sutartis, kurią Operatorius sudaro su
Klientu, kuris yra vartotojas, yra nuotolinė sutartis pagal Civilinio kodekso 6.2288 straipsnį. Paslaugų
gavėjas, kuris yra vartotojas, turi teisę nutraukti sudarytą pašto paslaugų sutartį ir (arba) ekspedijavimo
paslaugų sutartį per 14 dienų nuo jos sudarymo dienos, jeigu jos neįvykdė Operatorius. Vartotojas gali
atsisakyti Pašto paslaugų sutarties ir (arba) Krovinių ekspedijavimo paslaugų sutarties, pateikdamas Klientui,
kuris yra Vartotojas, rašytinį pareiškimą apie atsisakymą el. paštu support@novapost.lt arba per Interneto
svetainę.

3.9. Apie galimybę pristatyti ir išsiųsti siuntinius į Siuntinių saugyklas pranešama Svetainėje pagal
Svetainėje pateiktą galimų išsiuntimo vietų sąrašą. Operatorius negarantuoja, kad tam tikroje teritorijoje bus
galima naudotis siuntinių saugojimo spintelėmis.

3.10. Siuntų pristatymas į Siuntų saugyklą galimas tik į Siuntų saugyklą, esančią Lietuvos Respublikos
teritorijoje.

4. Siuntinių priėmimas ir išdavimas. Paslaugų teikimas

4.1. Bendrosios siuntinių siuntimo taisyklės:

4.1.1. Siuntėjas turi tinkamai supakuoti Siuntą, užtikrindamas Paslaugos saugumą ir nepažeisto Siuntos
turinio pristatymą. Siuntėjo prašymu Operatorius gali pakuoti siuntą kaip papildomą paslaugą;

4.1.2. Siuntos pakavimo būdas turi atitikti Svetainėje paskelbtas pakavimo taisykles;

4.1.3. pakuodamas siuntą turi užtikrinti, kad ji būtų pažymėta atitinkamomis adresų etiketėmis;

4.1.4. Siuntiniai, kurių matmenys ar svoris viršija leistinas ribas, priimami vežti tik iš anksto susitarus su
operatoriumi;

4.1.5. jei siuntėjas, norėdamas suteikti pašto paslaugą, turi nurodyti siuntos vertę, ši vertė turi atitikti faktinę
siuntos turinio vertę. Deklaruota siuntos vertė gali turėti įtakos pašto paslaugos kainai pagal galiojantį Pašto
paslaugų kainoraštį;

4.1.6. siuntos siuntėjas nurodo gavėjo adresą arba siuntų saugyklos ar filialo, į kurį siunta pristatoma, adresą.
Siuntėjas atsako už duomenų, kuriuos Operatorius nurodė pateikti, teisingumą;

4.1.7. Siuntėjas užsako Paslaugą per Svetainę, nurodydamas siuntimo tipą, Siuntėjo ir Gavėjo adreso
duomenis, taip pat pristatymo būdą ir vietą;

4.1.8. pateikęs Paslaugos užsakymą per Svetainę, Siuntėjas gauna galimybę sukurti adreso etiketę, kurią jis
turi aiškiai užklijuoti ant siuntos siuntinio;

4.1.9. paslaugų siuntėjas prie kurjerio siuntos prideda užsakymo metu parengtą važtaraštį;

4.1.10. bet koks žymėjimas, kuriuo Siuntėjas ženklina Siuntinio pakuotę, neuždengia adreso etiketės ir jame
negali būti jokio teisės aktais draudžiamo turinio;

4.1.11. siuntėjas iš anksto sumoka už Paslaugą pagal pasirinktą pašto paslaugos ar ekspedijavimo paslaugos
rūšį ir Kainoraštį, naudodamasis Svetainėje prieinamais mokėjimo būdais, išskyrus grynuosius pinigus,
mokamus Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

4.1.12. operatorius atsisako sudaryti pašto paslaugų sutartį arba ekspedijavimo paslaugų sutartį arba gali
nutraukti sutartį, jei:

a. pašto siuntos atveju Siuntėjas neatitinka Pašto įstatyme ar jo pagrindu išleistuose teisės aktuose, taip pat Taisyklėse nustatytų pašto paslaugų teikimo reikalavimų;

b. kurjerių siuntos atveju Siuntėjas neatitinka Civiliniame kodekse ar jo pagrindu išleistuose teisės aktuose, taip pat Taisyklėse nustatytų ekspedijavimo paslaugų teikimo reikalavimų;

c. dėl Siuntinio turinio ar pakuotės tretiesiems asmenims ir (arba) Operatoriui gali būti padaryta žala;

d. ant Siuntėjo siuntos arba matomoje jos turinio dalyje yra užrašų, paveikslėlių, piešinių ar kitų grafinių simbolių, kurie pažeidžia teisės aktus ar pašto mokesčius, neatitinka Pašto įstatyme nustatytų reikalavimų;

e. Paslauga bus visiškai ar iš dalies teikiama teritorijoje, kurios neapima Operatorius, išskyrus atvejus, kai Operatorius yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį, leidžiančią teikti Paslaugą už tos teritorijos ribų;

f. priimti ar gabenti Siuntą draudžiama pagal atskiras taisykles.

4.1.13. Operatorius turi teisę:

a) atsisakyti sudaryti Pašto paslaugų sutartį / Ekspedijavimo paslaugų sutartį, jei siunta neatitinka Operatoriaus nustatytų sąlygų, būtinų Pašto paslaugų sutarčiai / Ekspedijavimo paslaugų sutarčiai sudaryti;

b) atsisakyti Pašto paslaugų teikimo sutarties / Ekspedijavimo paslaugų sutarties, jei siunta neatitinka Pašto paslaugų teikimo sutartyje / Ekspedijavimo paslaugų sutartyje nurodytų sąlygų.

4.1.14. Jei Operatorius dėl pirmiau nurodytų priežasčių atsisako sudaryti / atsisako pašto paslaugų teikimo
sutartį / sutartį dėl krovinių ekspedijavimo paslaugų, priimta siunta Operatoriaus sąskaita grąžinama Siuntėjui, o mokestis už paslaugą grąžinamas.

4.1.15. Sudaręs su siuntėju Pašto paslaugų sutartį / Krovinių ekspedijavimo paslaugų sutartį, Operatorius gautą siuntą pažymi informacija apie apmokėjimo už paslaugas priėmimą arba apmokėjimo būdą ir leidžia ją identifikuoti.

4.1.16. Siuntą, kurios nepavyksta įteikti adresatui, Operatorius grąžina siuntėjui. Už veiksmus, susijusius su
siuntos grąžinimu, Operatorius gali reikalauti sumokėti pašto paslaugų kainyne arba ekspedijavimo paslaugų
kainyne nurodyto dydžio atlygį.

4.1.17. Grąžinta siunta Siuntėjui pristatoma tokiomis pačiomis pristatymo sąlygomis kaip ir Gavėjui.

4.1.18. Jei Siuntėjas negrąžina siuntos per 7 dienas nuo Siuntėjo pranešimo apie siuntos grąžinimą dienos,
siunta laikoma nepristatoma.

4.1.19. Kilus pagrįstam įtarimui, kad siunta gali pakenkti kitoms siuntoms ar Operatoriaus turtui, Operatorius
turi teisę reikalauti, kad Siuntėjas ją atidarytų, o jei bandymas atidaryti siuntą neįmanomas arba nesėkmingas, Operatorius turi teisę savo sąskaita apsaugoti siuntą apsaugos priemonėmis, įskaitant atvejus, susijusius su pašto eismo saugumu.

4.1.20. Kilus pagrįstam įtarimui, kad Siuntinys yra nusikaltimo objektas arba jo turinys kelia grėsmę žmonėms ar aplinkai, Operatorius nedelsdamas praneša apie tai atitinkamoms institucijoms ir prižiūri bei saugo Siuntinį, kol šios institucijos atliks patikrinimą.

4.2. Siuntinio dydis ir svoris

4.2.1. Paslaugos kaina gali priklausyti nuo Siuntinio svorio ir dydžio pagal Pašto paslaugų kainyną ir (arba) Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyną.

4.2.2. Siuntinio svorį galima nustatyti dviem būdais: faktiniu ir tūriniu. Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal
didesnę svorio vertę - faktinę arba tūrinę - pagal Pašto paslaugų kainyną ir (arba) Krovinių ekspedijavimo
paslaugų kainyną.

4.2.3. Faktinis svoris nustatomas pasvėrus Sklypą ant svarstyklių.

4.2.4. Tūrinis svoris nustatomas pagal išorinius siuntinio matmenis (o netaisyklingos formos siuntinio
išoriniai matmenys matuojami pagal labiausiai išsikišusius taškus) pagal šią formulę:
Tūrinis svoris [kg] = ilgis [cm] x plotis [cm] x aukštis [cm] / 50004000.

4.2.5. Jei siuntos sveria daugiau nei 30 kg, jos turi būti saugiai padėtos ant palečių.

4.2.6. Yra šie pašto siuntos matmenys, nuo kurių gali priklausyti pašto paslaugos kaina pagal Pašto paslaugų
kainyną:

a. dokumentai - pašto siunta, kurioje yra ne daugiau kaip 1 kg sveriantys atvirukai, popieriai, kurių matmenys ne didesni kaip: ilgis - iki 35 cm, plotis - iki 25 cm, aukštis - iki 2 cm;

b. a siuntinys, sveriantis 0-2 kg (faktinis arba tūrinis);

c. a siuntinio svoris (faktinis arba tūrinis) didesnis nei 2 kg, bet mažesnis nei 10 kg;

d. a siuntinys, kurio svoris (faktinis arba tūrinis) viršija 10 kg, bet neviršija 30 kg.

4.2.7. Yra įvairių dydžių kurjerių siuntų, nuo kurių gali priklausyti ekspedijavimo paslaugų kaina pagal Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyną: a. siuntos svoris (faktinis arba tūrinis) didesnis nei 30 kg.

4.3. Siunta

4.3.1. Siuntinius operatorius gali priimti filiale, siuntų saugykloje ir siuntėjo nurodytu adresu.

4.3.2. Siuntinį norintis išsiųsti Klientas Svetainėje užpildo Siuntinio siuntos formą ir sumoka Paslaugos mokestį.

4.3.3. Jei Klientas siunčia siuntą su pasirinktu pristatymo laiko intervalu, tai gali būti papildoma paslauga, už kurią mokama pagal Pašto paslaugų kainyną arba Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyną.

4.3.4. Užpildęs siuntinio siuntos formą, Klientas sugeneruoja ir atsispausdina adreso etiketę, kuri užklijuojama ant siuntinio matomoje vietoje.

4.3.5. Sukurta adreso etiketė galioja 14 dienų.

4.3.6. Užpildęs siuntos siuntimo formą, Klientas gauna siuntos numerį, pagal kurį galima gauti informaciją apie Paslaugos būseną.

4.3.7. Priimdamas siuntą, Operatorius patikrina adreso duomenų išsamumą ir apmokėjimą už siuntos siuntimą.

4.3.8. Jei Operatorius nustato, kad nėra teisingos adreso etiketės, neišsamūs adreso duomenys ar netinkama Siuntos pakuotė, arba yra trūkumų apmokant už Paslaugą, Operatorius turi teisę atsisakyti priimti Siuntą.

4.3.9. Operatoriaus siuntos gavimas nereiškia, kad siuntos turinys buvo patikrintas ir atitinka Taisykles bei galiojančius teisės aktus.

4.3.10. Gofruoto kartono pakuotės, tarpusavyje sujungtos plėvele ir lipnia juosta, nepriimamos. Galima siųsti tris surištus siuntinius, jei laikomasi šių sąlygų: siuntinius sudaro tekstilės gaminiai (drabužiai, audiniai, minkšti gaminiai), bendras svoris neviršija 10 kg, o siuntiniai sujungti ne mažiau kaip penkiais tempiamosios plėvelės ir juostos sluoksniais, kad sudarytų vieną siuntą.

4.3.11. Po 15.00 val. išsiųstos siuntos bus išsiųstos kitą darbo dieną.

4.3.12. Siuntėjas pateikia tinkamai supakuotą siuntą arba turi galimybę įsigyti papildomą paslaugą "Pakavimas", sumokėdamas pašto paslaugų kainyne arba ekspedijavimo paslaugų kainyne nurodytą kainą.

4.3.13. Jei kyla abejonių, kad siuntoje yra draudžiamos kategorijos daiktų (siuntos dėžėse, dėžutėse, pakuotėse, suvyniotos į nepermatomą plėvelę ar kitą turinį dengiančią pakavimo medžiagą, be žymėjimo, jokio identifikavimo, nemalonaus kvapo ir t. t.), Operatorius turi teisę reikalauti patikrinti siuntą ir jos turinį.

4.3.14. Atsisakius ir (arba) aptikus draudžiamą siuntos turinį, Operatorius turi teisę atsisakyti teikti Paslaugą.

4.3.15. Siuntėjas pateikia informaciją, kad siunta būtų įforminta pagal šias taisykles.

4.4. Išsamios siuntos siuntimo į filialą sąlygos

4.4.1. jei Siuntėjas yra Paslaugos mokėtojas ir mokėjimo forma yra grynieji pinigai, Siuntėjas atsiskaito su Operatoriaus atstovu;

4.4.2. siuntėjas privalo informuoti gavėją apie siuntos numerį, pristatymo datą ir supažindinti gavėją su šiomis taisyklėmis;

4.4.3. Šių kategorijų klientai filiale aptarnaujami be eilės:

a. vyresnio amžiaus žmonės;

b. asmenys su negalia

c. su jaunesniais nei 3 metų vaikais;

d. nėščios moterys;

e. kariai (pateikus atitinkamą pažymėjimą).

4.5. Išsamios siuntų pristatymo nurodytu adresu sąlygos

4.5.1. Operatorius išsiunčia siuntinį Kliento nurodytu adresu tik iš anksto apmokėjęs už Paslaugą per Operatoriaus IT sistemą;

4.5.2. Operatoriaus siuntos (atitinkamai pašto siunta arba kurjerio siunta), siunčiamos Kliento nurodytu adresu, negali viršyti 30 kg vienai siuntai, o didžiausias ilgis, įskaitant pakuotę, neturi viršyti 120 cm, o matmenų suma neturi viršyti 150 cm;

4.5.3. Gavėjas privalo leisti Operatoriaus atstovui atvykti į adreso etiketėje nurodytą vietą, taip pat leisti privažiuoti automobiliu prie nurodyto adreso (siuntų, kurių svoris didesnis nei 30 kg) ne didesniu kaip 50 metrų atstumu;

4.5.4. jei bendras siuntos svoris viršija 30 kg, Klientas pats pasirūpina siuntos pakrovimu į Operatoriaus transporto priemonę;

4.5.5. Klientas užtikrina pakuotę ir informacinę paramą Siuntai pagal šių Taisyklių nuostatas;

4.5.6. tuo atveju, kai Operatorius siuntinį siunčia priimdamas jį Kliento nurodytu adresu, Klientas gali pasirinkti dieną ir laiką, kada Operatorius atsiims siuntinį Svetainėje užsakydamas Paslaugą. Klientas privalo suteikti Operatoriui galimybę nurodytu laiku atsiimti pagal Taisykles paruoštą Siuntą;

4.5.7. bendras Operatoriaus siuntos surinkimo laikas neviršija 15 minučių;

4.5.8. Operatorius neišrašo sąskaitos faktūros, kai ji gaunama nurodytu adresu. Norėdamas gauti sąskaitą faktūrą, Klientas turi kreiptis į artimiausią filialą;

4.5.9. pagal sąlygas, numatytas siuntimui Filiale, Siuntą taip pat galima siųsti į atsiėmimo ir pristatymo vietą, kuri yra veiklos įmonės teritorijoje esančios prekybos vietos forma (maisto prekių parduotuvė, drabužių / namų apyvokos / statybinių medžiagų parduotuvė, mini turgus, vaistinė ir pan. ), kurioje galima atsiimti arba pristatyti tik Siuntą, kurios deklaruojama vertė yra mažesnė nei 10 000 eurų, kurios svoris neviršija 30 kg pagal adreso etiketę / važtaraštį ir kurios vienos pusės ilgis neviršija 120 cm.

4.6. Išsamios siuntų siuntimo į siuntų saugyklas sąlygos

4.6.1. jei siuntiniai gaunami į siuntų saugyklą, didžiausias leistinas siuntinio svoris yra 30 kg, o didžiausi jo matmenys - 40*30*60 cm. Siuntinių saugykloje gauto siuntinio vertė negali viršyti 10 000,00 eurų.

4.6.2. siuntėjas gali įdėti siuntą į siuntų saugyklą, jei siuntų saugykloje yra laisvų spintelių. Operatorius negarantuoja, kad bet kuriuo metu, kol veikia siuntų saugykla, bus galima naudotis spintelėmis.

4.6.3. Siuntimas įdedant siuntinius į siuntinių saugyklą galimas Operatoriaus mobiliojoje programėlėje sukūrus siuntinio etiketę;

4.6.4. Vietų, kuriose galima naudotis "Parcel Locker" paslauga, sąrašą galima rasti adresu: novapost.lt ;

4.6.5. Į Siuntinių saugyklą siunčiamų siuntinių turinyje negali būti jokių draudžiamų daiktų, kaip numatyta šiose taisyklėse;

4.6.6. norint išsiųsti siuntą iš Siuntinių saugyklos, reikia naudotis Operatoriaus mobiliąja programėle ir joje autorizuotis;

4.6.7. siųsdamas Siuntą į Siuntų saugyklą, Klientas gali siųsti ne daugiau kaip vieną Siuntą viename važtaraštyje / adreso etiketėje;

4.6.8. mobiliojoje programėlėje sukurta adreso etiketė / važtaraštis galioja 12 valandų nuo jos sukūrimo momento;

4.6.9. už siuntų gabenimo paslaugą per "Parcel Locker" atsiskaitoma tik internetu po to, kai sukuriama adreso etiketė / važtaraštis;

4.6.10. norint išsiųsti Siuntą, įdedant ją į Siuntų saugyklą naudojant Operatoriaus mobiliąją programėlę Siuntėjo telefone, "Bluetooth", geolokacijos ir mobiliojo interneto funkcijos turi būti išjungtos;

4.6.11. siuntų spintelė atidaroma naudojantis Operatoriaus mobiliąja programėle; įdėjus siuntą į siuntų spintelę, Siuntėjas turėtų uždaryti spintelę ir patvirtinti siuntos įdėjimą paspausdamas atitinkamą Operatoriaus mobiliosios programėlės mygtuką;

4.6.12. po to, kai Klientas iš Operatoriaus gaus informaciją apie Siuntinio paėmimą iš Siuntinių saugyklos, Adresatas gaus SMS žinutę apie Siuntinio pristatymo Adresatui pradžią;

4.6.13. jei Siuntinys netelpa į Siuntinių saugyklos langelį arba Siuntinių saugykla siuntimo metu nustatė techninį gedimą, Siuntėjas turi galimybę išsiųsti Siuntinį į Filialą arba užsisakyti savarankišką Siuntinio pristatymą nurodytu adresu;

4.6.14. jei kyla problemų su adreso etiketės / važtaraščio sukūrimu, Siuntų saugyklos atidarymu, Siuntos įdėjimu į Siuntų saugyklą ar kitų problemų Siuntėjui siunčiant Siuntą per Filialą, Siuntėjas gali gauti pagalbą paskambinęs klientų aptarnavimo centro kontaktiniu numeriu.

4.6.15. Siuntinių paskirstymo grafiką galima rasti interneto svetainėje.

4.6.16. Partnerių pašto dėžučių naudojimo sąlygas galima rasti jų interneto svetainėse.

4.7. Bendrosios siuntų pristatymo taisyklės

4.7.1. Operatorius siuntas pristato siuntėjo nurodytu gavėjo adresu, į filialą arba siuntų saugyklą;

4.7.2. numatomas pristatymo laikotarpis - nuo 5 iki 10 darbo dienų;

4.7.3. pristatymas tą pačią darbo dieną kaip papildoma paslauga suteikia teisę Siuntėjui išsiųsti Siuntą iki tam tikros dienos 12:00 val.; ši paslauga teikiama tik pristatant siuntas Lietuvoje ir su sąlyga, kad Gavėjo miestas sutampa su Siuntėjo miestu;

4.7.4. Siuntinių pristatymas su garantuotu pristatymo laiku galimas pagal sąlygas, dėl kurių su Klientu susitarta atskiroje Pašto paslaugų sutartyje ir (arba) Ekspedijavimo paslaugų sutartyje nurodytomis sąlygomis;

4.7.5. Siuntėjas ir Gavėjas gali stebėti Siuntą, taigi ir Paslaugos būseną, Svetainėje, nurodę išsiuntimo numerį, adresu: novapost.lt

4.7.6. pristatydamas tarptautinius Siuntinius, Klientas padengia visas su muitiniu įforminimu susijusias išlaidas, taip pat prisiima riziką, susijusią su muitinės ir sienos apsaugos institucijų veiksmais Siuntinio ir jo turinio atžvilgiu;

4.7.7. jei pagal Siuntėjo pateiktą informaciją Siuntinyje yra daiktų, kuriuos leidžiama įsigyti tik suaugusiems asmenims (arba kuriems taikomas koks nors konkretus amžiaus apribojimas), Operatorius gali pareikalauti, kad Siuntos adresatas arba Gavėjas pateiktų dokumentą, įrodantį, kad asmuo yra pilnametis; atsisakius pateikti dokumentą, Operatorius gali atsisakyti pristatyti Siuntą; Siuntos gavėjo amžiaus patikrinimas gali būti papildoma paslauga, už kurią papildomai mokama pagal galiojantį Pašto paslaugų ir (arba) Ekspedijavimo paslaugų kainyną.

4.8. Išsamios siuntos pristatymo į filialą taisyklės

4.8.1. gauti Siuntinį Filiale, Gavėjas nurodo Siuntinio / Adreso etiketės numerį (jei taikoma) arba mobiliojo telefono numerį, į kurį siunčiamas SMS pranešimas apie galimybę gauti Siuntinį;

4.8.2. gavėjas, kuris yra fizinis asmuo, Operatoriaus atstovui patvirtina savo tapatybę pateikdamas galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

4.8.3. Siuntos pristatymas nepatvirtinus Gavėjo tapatybės galimas, jei deklaruojama Siuntos vertė yra mažesnė nei 10 000,00 eurų, o Gavėjas žino Siuntos numerį ir gali nurodyti gavimo kodą, išsiųstą SMS žinute Gavėjo nurodytu numeriu;

4.8.4. norėdamas gauti siuntinį, kurio vertė yra 10 000,00 eurų arba didesnė, Gavėjas turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nurodyti gavimo kodą, išsiųstą SMS žinute numeriu, nurodytu kaip Gavėjo numeris, arba patvirtinti žinutės gavimą atsiliepdamas į įeinantį skambutį numeriu, nurodytu kaip Gavėjo numeris. Jei nėra SMS gavimo kodo arba išnaudoti visi bandymai nustatyti tapatybę pagal SMS kodą - tapatybė nustatoma per ryšį. Gali būti ne daugiau kaip 2 siuntiniai su SMS gavimo kodu, o SMS gavimo kodo gavimo laikas - 5 minutės;

4.8.5. jei siuntinys, kurio turinys gali būti perduodamas tik pilnamečiam asmeniui, pristatomas Operatoriaus atstovui paprašius, Gavėjas pateikia dokumentą, įrodantį jo amžių. Jei tokio dokumento nėra, Operatoriaus atstovas gali atsisakyti pristatyti Siuntą;

4.8.6. jei Siuntą gauna asmuo, kuris nėra nurodytas kaip Siuntos gavėjas, būtina nurodyti Siuntos numerį ir pateikti atitinkamą įgaliojimą bei Siuntą gavusį asmenį patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta, kad jis yra įgaliotas atsiimti Siuntą. Siuntinio, kurio vertė neviršija 10 000 eurų, gavimo atveju, pateikus giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą, siuntinį gali gauti gavėjui artimas asmuo;

4.8.7. siuntą filiale galima gauti tik darbo valandomis;

4.8.8. šių kategorijų klientai filiale aptarnaujami be eilės:

a. vyresnio amžiaus žmonės;

b. neįgalieji;

c. asmenims, lydintiems jaunesnius nei 3 metų amžiaus vaikus;

d. nėščios moterys;

e. kariai (pateikus atitinkamą pažymėjimą).

4.8.9. Esant sąlygoms, numatytoms pristatymui Filiale, Siuntinį galima siųsti paėmimo ir pristatymo punkte, kuris yra punkto, esančio veikiančios įmonės teritorijoje (maisto prekių parduotuvė, drabužių / namų apyvokos reikmenų parduotuvė, mini turgelis, vaistinė ir t. t.), formatas, kuriame gali būti paimamas arba siunčiamas tik toks Siuntinys, kurio deklaruota vertė yra mažesnė nei 10 000,00 EUR, kuris sveria ne daugiau kaip 30 kg, nurodytas adreso etiketėje / važtaraštyje, ir kurio maksimalus vienos Siuntinio pusės ilgis neviršija 120 cm. Jei gavėjas neatsiima siuntos per 5 kalendorines dienas, ji perduodama artimiausiam filialui.

4.9. Išsamios siuntų pristatymo nurodytu adresu taisyklės

4.9.1. jei Siunta pristatoma Gavėjo adresu, Gavėjas Siuntėjo nurodytu telefono numeriu gauna SMS žinutę apie numatytą Siuntos pristatymo datą; Gavėjas privalo užtikrinti Siuntos pristatymą nurodytą dieną;

4.9.2. jei siunta pristatoma Adresato adresu, nesant Adresato ar jo šeimos nario, įgalioto priimti Siuntą, Operatorius Siuntą išsiunčia į Filialą arba Siuntų saugyklą, kur ji gali būti priimta pagal atitinkamas šiam atsiėmimo būdui taikomas sąlygas. Siuntą galima atsiimti per 7 dienas nuo pranešimo Gavėjui apie gavimo galimybę, po to ji grąžinama Siuntėjui be jokio papildomo pranešimo;

4.9.3. Siunta pristatoma Adresato adresu, tačiau neapima siuntos, kurią Operatorius perkelia nurodytu adresu esančiose patalpose;

4.9.4. Operatorius neprivalo tikrinti asmens, gaunančio Siuntą Adresato adresu; laikoma, kad asmuo, gaunantis Siuntą Adresato adresu, turi teisę ją gauti;

4.9.5. Adresatui, jo šeimos nariui ar kitam įgaliotam asmeniui gavus Siuntinį, Operatorius gali pareikalauti patvirtinti pristatymą; tokiu atveju atsisakymas patvirtinti Siuntinio gavimą laikomas atsisakymu priimti Siuntinį;

4.9.6. jei siuntinys, dėl kurio buvo užsakyta pristatymo paslauga, pristatomas tik į Gavėjo rankas, Gavėjas Operatoriaus atstovo prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; jei tokio dokumento nėra, Operatoriaus atstovas gali atsisakyti pristatyti siuntinį;

4.9.7. bet kokio pristatymo atveju Operatorius turi gauti siuntinį priimančio asmens parašą;

4.9.8. jei pristatoma pašto siunta, kurios turinys gali būti perduodamas tik pilnamečiam asmeniui, gavėjas, Operatoriaus atstovui paprašius, pateikia savo amžių patvirtinantį dokumentą; jei tokio dokumento nėra, Operatoriaus atstovas gali atsisakyti įteikti siuntą;

4.9.9. Operatoriaus atstovo buvimo pristatymo adresu laikas, susijęs su Siuntos pristatymu, neviršija 15 minučių;

4.9.10. Siuntą nurodytu adresu galima pristatyti, jei nurodytas adresas pasiekiamas automobiliu ne didesniu kaip 50 m atstumu;

4.9.11. Siuntinį nurodytu adresu galima pristatyti tik iki 30 kg sveriančius Siuntinius;

4.9.12. vienoje Siuntinio etiketėje / važtaraštyje galima atidėti pristatymo laiką 5 darbo dienoms; jei Siuntinys nebus pristatytas per 5 darbo dienas, jis bus perduotas artimiausiam Filialui;

4.9.13. Siuntos pristatymas nurodytu adresu, jei mokėtojas yra Gavėjas, galimas sumokėjus grynaisiais pinigais iki 10 000,00 eurų siuntos kainos, o sumokėjus negrynaisiais pinigais - bet kokia verte.

4.10. Išsamios siuntų pristatymo į siuntų saugyklą sąlygos

4.10.1. jei siuntinys pristatomas į siuntų saugyklą, didžiausias leistinas siuntinio svoris yra 30 kg, o matmenys - 40*30*60 cm. Į siuntų saugyklą pristatomo siuntinio vertė negali viršyti 10 000,00 eurų;

4.10.2. jei siuntinys neatitinka siuntinio svorio ar matmenų, priimtinų priėmimui į siuntų saugyklą, jis bus išsiųstas į artimiausią filialą;

4.10.3. Į siuntų saugyklą pristatomos siuntos gali būti siunčiamos tik vieną kartą pagal adreso etiketę / važtaraštį.

4.10.4. gavėjas gauna SMS žinutę po to, kai siuntinys įdedamas į siuntinių saugyklą;

4.10.5. norint gauti Siuntą iš Siuntų saugyklos, būtina įsidiegti Operatoriaus mobiliąją programėlę ir autorizuotis naudojantis mobiliojo telefono numeriu, nurodytu kaip Adresato numeris;

4.10.6. norint gauti Siuntą iš Siuntų saugyklos naudojant Operatoriaus mobiliąją programėlę Gavėjo telefone, "Bluetooth", geolokacijos ir mobiliojo interneto funkcijos turi būti išjungtos;

4.10.7. jei Gavėjas moka už Paslaugą prieš gaudamas Siuntą, būtina atsiskaityti banko kortele Operatoriaus mobiliojoje programėlėje;

4.10.8. Siuntą, perduodamą į Siuntų saugyklą, atsiima Adresatas, įvedęs telefono numerį ir iš Operatoriaus gautą prieigos kodą, kurio duomenys leidžia atidaryti Siuntų saugyklą ir atsiimti siuntą; Operatorius neatsako už tai, kad Siuntą Siuntų saugykloje atsiima neįgaliotas asmuo, jei Adresatas atskleidžia ar praranda siuntos gavimo duomenis; Siuntą galima atsiimti per 7 dienas nuo pranešimo Adresatui apie galimybę atsiimti Siuntą pateikimo momento, po kurio ji grąžinama Siuntėjui be jokio papildomo pranešimo;

4.10.9. Operatorius įdeda Siuntą į Siuntų saugyklą tol, kol Siuntų saugykloje yra laisvų dėžučių; jei Siuntų saugykloje nėra laisvų dėžučių, Operatorius turi teisę perkelti Siuntą į kitą netoliese esančią Siuntų saugyklą, pakeisti pristatymo datą arba pristatymo formą, apie tai iš anksto pranešęs Gavėjui;

4.10.10. norėdamas atsiimti Siuntą iš Siuntų saugyklos, Gavėjas turi pasinaudoti Kliento nurodytu telefono numeriu ir Operatoriaus į šį telefono numerį atsiųstu gavimo kodu, įvesdamas juos į atitinkamą Siuntų saugyklos mechanizmą; įvedus reikiamus duomenis, atsidarys Siuntų saugykla, kurioje Gavėjas galės atsiimti Siuntą; atsiėmęs Siuntą, Gavėjas turi uždaryti Siuntų saugyklos duris;

4.10.11. jei per 2 kalendorines dienas nuo Operatoriaus pranešimo dienos Gavėjas neatsiima Siuntinio iš Siuntinių saugyklos, Operatorius pristato Siuntinį į Filialą, informuodamas apie tai Gavėją;

4.10.12. jei Siuntą Gavėjas gauna Filiale, leidimas atsiimti Siuntą tikrinamas Operatoriui pateikiant Gavėjo SMS žinute arba el. paštu gautą siuntos gavimo kodą; Siuntą galima atsiimti per 7 dienas nuo Gavėjo informavimo apie galimybę ją atsiimti dienos, po to ji grąžinama Siuntėjui be jokio papildomo pranešimo;

4.10.13. Siuntinių paskirstymo grafiką galima rasti interneto svetainėje.

5. Siuntai registruoti reikalinga informacija

5.1. Pagrindinė paslaugos rūšis:

5.1.1. "Iš adreso į adresą";

5.1.2. "Nuo padalinio iki padalinio";

5.1.3. "Nuo adreso iki padalinio";

5.1.4. "Nuo padalinio iki adreso";

5.1.5. "Nuo padalinio iki siuntinių saugyklos";

5.1.6. "Nuo adreso iki siuntų saugyklos";

5.1.7. "Nuo siuntinių saugyklos iki siuntinių saugyklos";

5.1.8. "Nuo siuntinių saugyklos iki adreso";

5.1.9. "Nuo siuntinių saugyklos iki padalinio";

5.2. Informacija apie siuntėją:

5.2.1. juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams: pavadinimas (registracijos duomenys) / pavardė, vardas; adresas / filialas / siuntų saugykla; kontaktinio asmens mobiliojo telefono numeris; el. paštas;

5.2.2. fiziniams asmenims: vardas, pavardė; adresas / filialas / siuntų saugykla; mobiliojo telefono numeris; el. paštas;

5.3. Siuntimo pristatymo informacija.

5.4. Informacija apie gavėją:

5.4.1. juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams: pavadinimas (registracijos duomenys) / pavardė, vardas; adresas (įskaitant pašto kodą), adresas / filialas / siuntų saugykla siuntos pristatymui; kontaktinio asmens mobiliojo telefono numeris; kontaktinio asmens el. paštas ir telefono numeris;

5.4.2. fiziniams asmenims: pavardė, vardas; adresas (įskaitant pašto kodą); adresas / filialas / siuntų saugykla, kur bus pristatytas siuntinys; mobiliojo telefono numeris; el. paštas.

5.5. Siuntos informacija: siuntų skaičius; faktinis svoris ir matmenys; deklaruota vertė; turinio aprašymas.

5.6. Paslaugų mokėtojas.

5.7. Mokėjimo forma (grynaisiais / negrynaisiais pinigais).

5.8. Galimos pasirinktos papildomos paslaugos.

5.9. Kita informacija, kuri gali turėti įtakos Paslaugų kokybei, trukmei ir kainai.

6. Nepristatytas siuntinys

6.1. Siuntą, kurios negalima pristatyti adresatui arba grąžinti siuntėjui, nes siuntėjo adreso nėra arba jis neteisingas (neįteikta siunta), operatorius, sudaręs pašto paslaugų sutartį arba ekspedijavimo paslaugų sutartį, gali atskleisti, kad gautų duomenis, leidžiančius ją pristatyti arba grąžinti siuntėjui.

6.2. Neįteikta siunta taip pat laikoma neapmokėta arba apmokėta mažesne suma, jei siuntėjas atsisako sumokėti mokestį už siuntos grąžinimą arba gavėjas atsisako sumokėti papildomą mokestį.

6.3. Nepristatytas siuntinys atidaromas nedelsiant.

6.4. Neįteiktas siuntas atidaro operatoriaus organizacinio padalinio vadovo, atsakingo už neįteiktas siuntas, paskirta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 asmenys.

6.5. Nepristatytas siuntinys atidaromas taip, kad pakuotė būtų kuo mažiau pažeista.

6.6. Atidariusi nepristatytą siuntą, komisija patikrina, ar siuntos viduje pažymėtas adresatas arba siuntėjas ir jų adresai, o jei tokių žymų nėra, komisija patikrina siuntos turinį.

6.7. Jei komisija nustato duomenis, leidžiančius pristatyti arba grąžinti siuntą, tinkamai susegus ir pažymėjus ant komisijos atidarymo pakuotės, tokia siunta pristatoma adresatui arba grąžinama siuntėjui.

6.8. Jei atidarius nepristatytą siuntą neįmanoma jos pristatyti ar grąžinti siuntėjui arba jei siuntėjas atsisako priimti grąžintą siuntą, siuntą sudarančią korespondenciją ir jos pakuotę Operatorius sunaikina taip, kad nebūtų įmanoma atkurti siuntoje ir jos pakuotėje esančios informacijos, ne anksčiau kaip po 60 dienų nuo siuntos atidarymo dienos.

7. Mokėjimai

7.1. Pašto paslaugų mokesčiai nustatomi pagal Pašto paslaugų kainyną.

7.2. Mokesčiai už Krovinių ekspedijavimo paslaugas nustatomi pagal Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyną.

7.3. Mokesčiai už papildomas paslaugas nustatomi pagal galiojantį Pašto paslaugų kainyną ir Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyną.

7.4. Operatorius turi teisę patikrinti siuntos charakteristikas, įskaitant dydį ir svorį, kad nustatytų, ar teisingai apskaičiuota kaina pagal atitinkamą kainyną.

7.5. Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas iš anksto, kai Klientas per Svetainę užsako pašto arba ekspedijavimo paslaugas arba kai perduoda Siuntą nurodytu adresu arba Filiale.

8. Įkeitimo teisė

8.1. Operatorius, su siuntėju sudaręs pašto paslaugų teikimo sutartį, turi teisę įkeisti pašto siuntas reikalavimams pagal šią sutartį užtikrinti ir susigrąžinti pagrįstas papildomas paslaugų teikimo išlaidas, patirtas dėl priežasčių, susijusių su siuntėju arba gavėju.

8.2. Įkeitimo teisė netaikoma, kai siuntos gavėjas yra valdžios institucija.

8.3. Jei gavėjas arba siuntėjas atsisako patenkinti įkeistą reikalavimą, įkeitimo teisę turintis operatorius atidaro siuntą ir pradeda pardavinėti jos turinį:

8.3.1. nedelsiant - jei tai greitai gendantys produktai;

8.3.2. per 14 dienų nuo adresato arba siuntėjo raštiško pranešimo apie ketinimą parduoti siuntinio turinį gavimo dienos - kitais atvejais.

8.4. Pajamas, gautas pardavus Sklypo turinį, Operatorius perveda Siuntėjui jo sąskaita, atėmus įkeitimu užtikrintas gautinas sumas.

8.5. Operatorius turi teisę reikalauti, kad siuntėjas kompensuotų skirtumą, jei įkeitimu užtikrinti reikalavimai viršija sumą, gautą pardavus siuntos turinį.

9. Papildomos paslaugos

9.1. Operatorius teikia šias papildomas paslaugas, už kurias taikomi papildomi mokesčiai pagal Pašto paslaugų kainyną arba Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyną:

9.1.1. Sandėliavimas - Siuntos saugojimas Filiale 7 kalendorines dienas, o po to 53 dienas Operatoriaus sandėliuose, išskyrus atvykimo į Gavėjo filialą dieną. Per 7 dienas, neįskaitant siuntos gavimo dienos, siunta saugoma be papildomų mokesčių. Už siuntinio saugojimą nuo 8 iki 60 kalendorinių dienų imamas saugojimo mokestis. Jei gavėjas arba siuntėjas neatsiima siuntinio per du mėnesius, siuntinys laikomas nepristatomu. Operatorius turi teisę kompensuoti šios Siuntos saugojimo ir gabenimo paslaugų išlaidas (pašto siuntos atveju - pagal Pašto įstatymo nuostatas). Pasibaigus 2 mėnesių laikotarpiui, jei po atitinkamo Operatoriaus pranešimo Siuntėjas neatsiėmė Siuntinio, Siuntinys perduodamas valstybei.

9.1.2. Pakuotė - tai siuntinio įdėjimas į tinkamiausios rūšies pakuotę, kuri užtikrins saugų jo gabenimą, saugojimą ir apsaugą. Siuntinys pakuojamas į Operatoriaus siūlomo asortimento pakuotes.

9.1.3. Adreso keitimas - siuntos, kuri jau yra tvarkoma tame pačiame mieste arba tam tikroje šalyje, pristatymo adreso keitimas. Adreso pakeitimas gali būti susijęs ir su siuntėju, ir su gavėju. Šią paslaugą vienam siuntiniui galima užsakyti tik vieną kartą.

9.1.4. Siuntinio grąžinimas - Siuntinio grąžinimas Siuntėjui remiantis prašymu grąžinti Siuntinį.

9.1.5. Tarptautinis skubus pristatymas - tarptautinio siuntų pristatymo organizavimas. Paslaugą Operatorius teikia pagal sutartis, sudarytas su kitais paslaugų teikėjais, ir platina ją šalyse, kuriose jie yra įsikūrę.

9.1.6. Siuntimas pasirenkant pristatymo laiko intervalą - užsakydamas Paslaugą Gavėjas gali nurodyti pristatymo laiko intervalą.

9.1.7. Siuntinio gavėjo patikrinimas - papildoma paslauga, kuria gali naudotis Verslo klientas, kai Operatorius patikrina gavėjo amžių pristatymo metu, priklausomai nuo Siuntinio turinio, kurį Klientas deklaravo kaip suaugusiųjų prekybai priimtinas prekes.

9.1.8. Siuntinio svorio ir matmenų kontrolė.

9.1.9. Pristatymas tą pačią darbo dieną galimas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamoms Paslaugoms, kai siuntos išsiunčiamos iki tam tikros dienos 12:00 val.

9.1.10. Siuntos atšaukimas - pristatymo atšaukimo ir Siuntos grąžinimo Siuntėjui paslauga, kuri nėra Vartotojo atsisakymas nuo nuotolinių paslaugų sutarties.

9.2. Operatorius gali pradėti teikti ir kitas papildomas paslaugas, apie kurias skelbiama Svetainėje.

10. Kitos operatoriaus paslaugos

10.1. Operatorius gali siūlyti kitas paslaugas, už kurias gali būti mokama papildomai, jei tai nurodyta Pašto paslaugų kainyne arba Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyne.

10.2. "Verslo paskyra" - tai naudotojo paskyra, prie kurios prisijungiama per Svetainę ir per kurią Klientas gali pats kurti adresų etiketes ir važtaraščius, užsakyti papildomas paslaugas ir t. t.

10.3. Mobilioji programėlė - programinė įranga, skirta greitai pasiekti informaciją apie Siuntų siuntimą, veikianti išmaniuosiuose telefonuose su "Android" ir "iOS" operacinėmis sistemomis. Mobilioji programėlė leidžia Klientui patogia forma kurti adresų etiketes ir važtaraščius, rasti artimiausią filialą, apskaičiuoti siuntos kainą, sekti jos buvimo vietą, patogiu metu paskambinti kurjeriui.

10.4. "Siuntos numerio atkūrimas" suteikia siuntėjui arba gavėjui pranešimą apie siuntos numerį, išsiuntus prašymą Operatoriui filiale ir patvirtinus tapatybę.

10.5. "Siuntos sekimas" suteikia galimybę sekti siuntos buvimo vietą pagal siuntos numerį. Paslauga galima naudotis Svetainėje arba mobiliąja programėle.

10.6. "Siuntos peržiūra" suteikia Gavėjui galimybę atidaryti siuntą ir, dalyvaujant Operatoriaus atstovui, konkrečioje vietoje arba pristatymo vietoje nurodytu adresu patikrinti Siuntos būklę, ar nėra išorinių pažeidimų ir ar prekės atitinka užsakymą. Operatorius nenumato siuntos peržiūros, jei tai numatyta sutartyje su Klientu. Atliekant siuntos peržiūrą draudžiama:

10.6.1. prijungti į pakuotę neįtrauktų prietaisų, laikmenų ir mechanizmų (išskyrus SIM korteles, ausines, baterijas, atmintines (norint patikrinti, ar televizoriaus matricoje nėra defektų));

10.6.2. kvepalų buteliukus, skirtus purškimo bandymams, kosmetikos bandymų produktus);

10.6.3. naudoti siuntinio turinį su Gavėjo daiktais, įskaitant laikmenas (draudžiama prijungti, skaityti, kopijuoti);

10.6.4. išpilti siuntinyje esančius degalus ir tepalus ar kitus skysčius, reikalauti juos naudoti;

10.6.5. nustatyti slaptažodžius elektroniniams prietaisams, kurie atlieka šią funkciją (telefonams, planšetėms, kompiuteriams ar nešiojamiesiems kompiuteriams);

10.6.6. nuplėšti gamyklinius, reklaminius ir informacinius lipdukus nuo siuntinio ir pakuotės turinio (išskyrus lipdukus, klijuojamus ant kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių pakuočių jų pristatymo vietose);

10.6.7. atidaryti supakuotus Siuntinius, kurių pirmasis atidarymas atliekamas vienu iš šių būdų (leidžiama tik išorinė apžiūra dėl pažeidimų):

a. plombos (maišeliai, susiūti virvele, metalinis ar popierinis įdėklas ant skardinių, skystų indų dangtelių perforacijos ir t. t.);

b. terminė plėvelė (išskyrus kompiuterinius, elektroninius, optinius gaminius ir jų priedus) - pakavimo plėvelės rūšis, pasižyminti gebėjimu susitraukti veikiant temperatūrai ir įgauti supakuoto gaminio formą;

c. lizdinė plokštelė - talpykla arba dėžutė, įspausta taip, kad atkartoja viduje dedamo gaminio formą ir matmenis arba sukuria gaminio turiniui reikalingą talpyklą, pagaminta iš karščiui atsparaus plastiko ir gali būti padengta kieta spausdinta, metaline arba plastikine danga;

d. Laminuotos polietileno talpyklos - tai talpyklos, kuriose du ar daugiau folijos sluoksnių sujungiami į vieną veikiant aukštai temperatūrai, naudojant klijus arba tirpiklį.

10.6.8. išardyti, išskyrus SIM kortelės ar akumuliatoriaus montavimą, nenaudojant į prietaiso rinkinį neįtrauktų įrankių;

10.6.9. patikrinti siuntą ne filiale (siuntų, siunčiamų į filialą, atveju).

10.6.10. Pristatymo nurodytu adresu atveju taip pat draudžiama:

a. išimkite dėžutę, į kurią supakuotas siuntinys;

b. prijungti nešiojamuosius, buitinius prietaisus prie elektros tinklo (leidžiama patikrinti, ar nėra išorinių Siuntinio defektų ir mechaninių pažeidimų);

10.6.11. Pažeidus šias siuntos peržiūros sąlygas, siunta negali būti grąžinta.

10.7. Informavimas - gavėjo ir siuntėjo informavimas apie siuntos atvykimo, pristatymo ir saugojimo laiką. Paslauga teikiama SMS žinutėmis (žinutėmis mobiliojoje programėlėje arba per bet kokią pasiuntinybę), telefonu arba elektroniniu pokalbiu, remiantis sutartiniais santykiais su operatoriumi.

10.8. "Duomenų keitimas" leidžia siuntėjui keisti adreso etiketėje ir (arba) važtaraštyje nurodytus duomenis nuo jos sukūrimo momento iki tol, kol adresatas gaus siuntą. Paslaugą galima užsisakyti filiale (Siuntėjo arba Gavėjo regione; šiam regionui priklausančių miestų sąrašą galima gauti paskambinus į kontaktų centrą) arba iš asmeninio vadybininko, palikus užpildytą paraišką Svetainėje; Siuntėjas gali atlikti pakeitimus įmonės paskyroje / mobiliojoje programėlėje / API arba paskambinęs į kontaktų centrą. Paslauga neteikiama siuntos pristatymo gavėjo adresu dieną.

10.9. "Mokėjimas internetu" suteikia galimybę atsiskaityti už pašto paslaugas, ekspedijavimo paslaugas ar papildomas paslaugas mobiliojoje programėlėje, įmonės paskyroje ir interneto svetainėje naudojant "Internet-Acquiring" technologiją (šiuo atveju operatorius su mokėjimo paslaugų teikėju pasirašo sutartį dėl lėšų pervedimo paslaugos teikimo naudojant "Internet-Acquiring" technologiją).

10.10. "Atsisakymas priimti siuntą" suteikia siuntėjui ir gavėjui galimybę atsisakyti priimti siuntą. Atsisakymas laikomas pateiktu, jei Siuntėjas ir Gavėjas jį pateikė raštu Skyriuje, telefonu arba elektroniniu paštu (taip pat Bendrovės biure, mobiliojoje programėlėje). Siuntėjui arba Gavėjui atsisakius priimti Siuntą, Siunta laikoma neatsiimta.

11. Taisyklės, taikomos daiktams ir medžiagoms, kurios negali būti siuntinio turinys

11.1. Siuntinyje negali būti:

11.1.1. grynieji pinigai, įskaitant užsienio valiutą, vertybiniai popieriai, mokėjimo kortelės ir kitos mokėjimo priemonės;

11.1.2. nusikalstamos kilmės daiktai;

11.1.3. šaunamieji ir pneumatiniai ginklai bei jų dalys, šaudmenys, duriamieji ginklai, daiktai, imituojantys šaunamuosius ir duriamuosius ginklus, kiti specialiai puolimui ir gynybai skirti daiktai (pistoletai, smeigtukai, paralyžiuojančio poveikio skysčio purkštukai, durklai ir kt.);

11.1.4. juvelyriniai dirbiniai, meno kūriniai, antikvariniai daiktai ir kiti ypatingos vertės daiktai;

11.1.5. medžiagų, pvz: vandenilio peroksidą, rūgštis, didelio oktaninio skaičiaus teršalus, turinčius deguonies (cheminius junginius, kurių dedama į benziną), taip pat skysčius ir medžiagas pakuotėse, kuriose, kaip nustatyta, yra pavojingų medžiagų, pažymėtų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 1-7 klasių etiketėmis, pvz, radioaktyviųjų medžiagų ir kitų pavojingų daiktų, pažymėtų atitinkamais ženklais ("sprogstamosios medžiagos ir medžiagos", "dujos", "degieji skysčiai", "savaime užsiliepsnojančios medžiagos", "toksiškos ir infekcinės medžiagos", "oksiduojančios medžiagos", "radioaktyviosios medžiagos", "ėsdinančios ir ėsdinančios medžiagos", "kitos pavojingos medžiagos ir produktai"), kancerogeninių medžiagų ir bet kokių medžiagų, galinčių kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai;

11.1.6. balionai su skysčiu ar dujomis, įskaitant visų tipų gesintuvus (išskyrus tuščius balionus be vožtuvo);

11.1.7. skysčių talpyklos be gamintojo etikečių (lipdukų) su informacija apie medžiagos pavadinimą, jos savybes ir laikymo sąlygas, turinčios gedimo požymių, nuotėkio požymių, nemalonaus kvapo, netinkamai supakuotos; jei skystis pasižymi cheminėmis savybėmis, būtinas atitinkamas ženklinimas;

11.1.8. liuminescencinės lempos ir kiti gaminiai, kuriuose yra gyvsidabrio ar asbesto, ir iš jų pagaminti gaminiai (vamzdžiai, šiferis ir kt.);

11.1.9. naudoti akumuliatoriai, įskaitant automobilių, motociklų, žemės ūkio mašinų akumuliatorius; nauji automobilių, motociklų, žemės ūkio mašinų akumuliatoriai, kurių kontaktai uždengti gamykliniais plastikiniais dangteliais (tiek su gamykline pakuote, tiek be jos), gali būti vežami tik nurodytu adresu.

11.1.10. gyvūnai, vabzdžiai, gyvūnų liekanos, neapdorotos odos, pelenai ar žmonių palaikai, žmonių ir gyvūnų organai, audiniai ir kūno skysčiai bei kiti biologiškai aktyvūs objektai,

11.1.11. gyvi augalai, ypač tie, kuriems reikalingos specialios transportavimo sąlygos;

11.1.12. tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų dalys;

11.1.13. maisto produktai, kuriems reikalingos specialios temperatūros sąlygos arba kurių tinkamumo vartoti terminas yra ne ilgesnis kaip 5 dienos (tinkamumo vartoti terminas nurodomas ant pakuotės), atšaldyti arba užšaldyti maisto produktai, pieno produktai, daržovės ir vaisiai; kitų maisto produktų vežimas gali būti papildomai ribojamas teritorijose, kuriose galioja apribojimai arba nurodymai dėl embargo, karantino ir t. t., kaip nustato valstybės institucijos;

11.1.14. vaistai ir higienos produktai, kuriems reikalingos specialios laikymo ir transportavimo sąlygos, etilo alkoholis, veterinariniai imunobiologiniai produktai;

11.1.15. narkotikai, narkotinės medžiagos, narkotinės medžiagos, kanapės (išskyrus tas, kuriomis leidžiama prekiauti), psichotropinės ir psichoaktyviosios medžiagos ir panašios medžiagos, visų pirma, pagal galiojančius teisės aktus yra specialiai kontroliuojamos;

11.1.16. skonį ir kvapą skleidžiantys daiktai yra nešvarūs ir gali pakenkti kitiems daiktams arba žmonių ar gyvūnų sveikatai (įskaitant paruoštą maistą, stipriai užterštas dalis, daiktus, esančius alyvoje ar kitose korozinėse medžiagose, bakterijas ir gyvas), virusus, toksines medžiagas);

11.1.17. kiti pagal galiojančius įstatymus draudžiami daiktai.

11.2. Aukščiau pateiktas neleistino siuntų turinio sąrašas yra pavyzdinis ir neišsamus katalogas.

11.3. Leidžiama naudoti šias medžiagas:

11.3.1. medžiagas, priskiriamas 8 ir 9 pavojingumo klasėms, išskyrus rūgštis (neatsižvelgiant į koncentraciją) ir medžiagas, kuriose yra bet koks kiekis rūgšties, vandenilio peroksido ar kitų oksiduojančių savybių turinčių cheminių junginių;

11.3.2. Chemines medžiagas, paženklintas II ir III pavojingumo klasių etiketėmis, vežti skirtuose patvirtinto gamintojo konteineriuose (pakuotėse):

a. dažus: metalinėse talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 10 litrų (neribojant kiekio);

b. aerozolius ir purškalus: iki 1000 ml talpos dažų, buitinės, statybinės, kosmetikos ir automobilinės chemijos skardines;

c. medicinines, antiseptines, dezinfekcines ir plovimo priemones, kurių alkoholio kiekis neviršija 70 % imtinai, plastikinėse ir metalinėse talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 10 litrų;

d. parfumerijos ir kosmetikos gaminius, kurių sudėtyje yra iki 70 % alkoholio, stiklinėse ir plastikinėse pakuotėse;

e. alkoholinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija neviršija 70 %, stiklinėje ir kitoje ne didesnėje kaip 5 litrų talpoje;

f. automobilių alyva (variklinė, transmisinė), neribojant talpyklos tūrio.

g. žmogaus biologinė medžiaga tepinėlių pavidalu (įskaitant iš burnos ertmės); vaistai, antiseptikai, dezinfekcinės ir plovimo priemonės, kurių alkoholio kiekis neviršija 70 % imtinai, plastikinėse ir metalinėse talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 10 l.

11.4. Operatorius turi teisę atsisakyti priimti siuntą, kurios turinio neleidžia Taisyklės ir galiojantys teisės aktai.

11.5. Operatorius turi teisę kontroliuoti Siuntinio turinį, jo nepriimti, grąžinti ir atsisakyti teikti Paslaugą, jei kyla įtarimų, kad Siuntinio turinys yra nepriimtinas šiose Taisyklėse ir galiojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.

11.6. Operatoriaus siuntinio priėmimas nereiškia, kad Operatorius patikrina jo turinį ir kad Paslaugos teikimas yra priimtinas atsižvelgiant į konkretų siuntinio turinį. Operatorius neprivalo tikrinti Siuntinio turinio.

11.7. Jei Operatorius nustato, kad Siuntoje yra arba gali būti turinio, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra nusikalstamas arba kuriuo neleidžiama prekiauti, Operatorius apie tai praneša atitinkamoms tarnyboms arba valstybės institucijoms.

11.8. Jei Operatorius nusprendžia atsisakyti teikti Paslaugą (įskaitant sutarties nutraukimo, Paslaugos teikimo nutraukimo ar Siuntinio grąžinimo atvejus), Operatorius turi teisę grąžinti Siuntinį Siuntėjo sąskaita. Pagrįstais įstatymų leidžiamais atvejais - sunaikinti Siuntą Siuntėjo sąskaita arba perduoti ją atitinkamoms valstybės tarnyboms ar institucijoms.

11.9. Jei siuntą tikrina Operatorius, patikrinimas atliekamas dalyvaujant siuntėjui, o jei tai neįmanoma - Operatoriaus nustatytiems asmenims pagal galiojančius teisės aktus. Operatoriaus patikrintas sklypas bus pažymėtas aiškia informacija, kad sklypas buvo patikrintas.

11.10. Jei dėl to, kad Siuntoje yra nepriimtino turinio, Operatorius, jo darbuotojas ar trečioji šalis patiria nuostolių, susijusių su Paslaugos teikimu, Siuntėjas privalo visiškai atlyginti šiuos nuostolius.

12. Deklaruota vertė

12.1. Deklaruota vertė - tai siuntos vertė, kurią siuntėjas deklaravo siuntinio siuntos formoje. Deklaruota vertė yra lygi faktinei (rinkos) Sklypo vertei.

12.2. Apribojimai, leistini teikiant Paslaugas, susijusias su deklaruotos vertės siuntomis:

12.2.1. Siuntinio, kurio svoris iki 30 kg (imtinai) - iki 10 000 (dešimties tūkstančių) eurų;

12.2.2. pristatymas iš / į siuntų saugyklą - iki 10 000,00 (dešimties tūkstančių) eurų.

13. Nusiskundimai

13.1. Pašto paslaugų ar ekspedijavimo paslaugų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju teisę pateikti skundą turi:

13.1.1. Klientas;

13.1.2. Gavėjas - jei Siuntėjas atsisako teisės pareikšti pretenziją arba jei siuntinys pristatomas Gavėjui.

13.2. Siuntėjas arba gavėjas pirmiausia turi pateikti skundą operatoriui. Skundą galima pateikti bet kuriame Operatoriaus padalinyje, taip pat elektroniniu būdu pagal šių Taisyklių nuostatas.

13.3. Skundas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Siuntinio išsiuntimo dienos.

13.4. Skundai teikiami raštu, elektroniniu būdu arba žodžiu į operatoriaus filialo protokolą.

13.5. Skundą galima pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis Operatoriaus el. pašto adresu: support@novapost.lt.

13.6. Skundo pateikimas elektroninėmis ryšio priemonėmis, nurodant skundo pateikėjo elektroninį adresą, reiškia jo sutikimą, kad skundo nagrinėjimo laiškai būtų siunčiami elektroninėmis ryšio priemonėmis skundo pateikėjo nurodytu elektroniniu adresu.

13.7. Skunde turi būti nurodyta:

13.7.1. siuntėjo arba adresato vardas ir pavardė arba siuntėjo arba adresato, toliau vadinamo skundo pareiškėju, pavadinimas ir adresas korespondencijai arba buvimo vietos adresas;

13.7.2. skundo objektas;

13.7.3. Siuntinio išsiuntimo data ir vieta;

13.7.4. gavimą patvirtinančio dokumento numerį arba siuntos numerį (Parcel note);

13.7.5. reikalavimo pagrindimas;

13.7.6. kompensacijos suma, jei ieškovas reikalauja kompensacijos;

13.7.7. skundo pateikėjo parašas, jei skundas pateikiamas raštu;

13.7.8. skundo data;

13.7.9. pridėtų dokumentų sąrašas.

13.8. Skunduose, pateiktuose ne elektroninėmis priemonėmis, turi būti nurodyta:

13.8.1. siuntos išsiuntimą patvirtinančio dokumento originalą, jei tokį dokumentą išduoda Siuntėjo pašto paslaugų operatorius, - patikrinimui;

13.8.2. siuntėjo pareiškimas dėl teisės pareikšti pretenzijas atsisakymo su sąlyga, kad jis atsisako bet kokių pretenzijų gavėjo naudai;

13.8.3. Operatoriaus prašymu supakuoti pažeistą Siuntą;

13.8.4. pareiškimas apie Siunčiamo asmens nematomų nuostolių ar žalos nustatymą, nurodant aplinkybes ar įrodymus, patvirtinančius aplinkybių, lemiančių reikalavimą atlyginti žalą, buvimą;

13.8.5. išsiuntimą ar pristatymą patvirtinančių aplinkybių nurodymas ir šį faktą patvirtinančių įrodymų nurodymas;

13.8.6. dokumentai, patvirtinantys netinkamą Paslaugos teikimą.

13.9. Prie elektroninėmis ryšio priemonėmis pateiktų skundų pridedamos pirmiau nurodytų dokumentų kopijos. Jei tai būtina tinkamam skundo nagrinėjimui, operatorius gali paprašyti pateikti šių dokumentų originalus.

13.10. Dokumentų originalai skundo pareiškėjui grąžinami bet kuriuo metu jo prašymu. Nesant prašymo, operatorius juos grąžina ne vėliau kaip pasibaigus skundo nagrinėjimo procedūrai.

13.11. Jei skundas neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, Operatorius, jei mano, kad tai būtina tinkamam skundo išnagrinėjimui, pareikalauja, kad skundą pateikęs asmuo per 7 dienas nuo tokio Operatoriaus reikalavimo dienos pašalintų trūkumus, nurodydamas nustatytų trūkumų apimtį. Pareiškime turėtų būti nurodyta, kad per nustatytą laikotarpį nepašalinus trūkumų, skundą bus atsisakyta nagrinėti. Pasibaigus terminui, skundas nenagrinėjamas. Ankstesniame sakinyje nurodytas terminas neįskaitomas į skundo nagrinėjimo terminą.

13.12. Operatorius taip pat vykdo apeliacinę procedūrą, jei skundo pateikėjas ją inicijuoja tuo atveju, kai atsisakoma visiškai ar iš dalies pripažinti pirminį skundą.

13.13. Nepažeidžiant kitų galiojančiuose įstatymuose nustatytų terminų, galima teikti skundus dėl nevykdomos ar netinkamai vykdomos Paslaugos:

13.13.1. dėl pašto siuntos praradimo ar sugadinimo, išskyrus siuntą su korespondencija arba siuntą su deklaruota verte, - per 6 mėnesius nuo išsiuntimo dienos;

13.13.2. dėl Kurjerio siuntos praradimo ar sugadinimo - per 1 mėnesį nuo Siuntos pristatymo dienos;

13.13.3. dėl Siuntinio praradimo - kitą dieną po termino, per kurį nepristatytas Siuntinys laikomas prarastu, pabaigos; Siuntinys laikomas prarastu, jei nepristatomas per 67 dienas nuo jo išsiuntimo;

13.13.4. už vėlavimą pristatyti Siuntą iki garantuotos pristatymo datos, jei tokią datą nustato Operatorius, - po šios datos.

13.14. Skundai dėl nevykdomos ar netinkamai vykdomos Paslaugos, pateikti pasibaigus nustatytam terminui, nenagrinėjami; apie tai Operatorius nedelsdamas praneša skundo pateikėjui.

13.15. Neįgalioto asmens pateiktas skundas laikomas nepateiktu, apie tai operatorius nedelsdamas praneša skundo pateikėjui, informuodamas jį apie galimybę pateikti skundą įgaliotam asmeniui.

13.16. Operatorius patvirtina, kad gavo skundą kartu su pridėtais dokumentais, be kita ko, pateikdamas atitinkamą informaciją siuntos siuntimo patvirtinime.

13.17. Jei skundas pateikiamas elektroninėmis ryšio priemonėmis, operatorius nedelsdamas išsiunčia elektroninį patvirtinimą apie jo gavimą.

13.18. Operatorius nedelsdamas išnagrinėja skundą ir atsako į skundą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo, prie kurio pridedami visi prašomi dokumentai ir informacija pagal šias taisykles, gavimo dienos.

13.19. Atsakyme į skundą nurodoma:

13.19.1. operatoriaus pavadinimas ir, jei operatorius nustato skyrių, pagal kurio kompetenciją turi būti nagrinėjami skundai, - to skyriaus pavadinimas;

13.19.2. nuoroda į teisinį pagrindą;

13.19.3. sprendimą dėl viso ar dalies skundo pripažinimo arba atmetimo;

13.19.4. kompensacijos priteisimo atveju - kompensacijos sumą ir informaciją apie jos išmokėjimo būdą ir datą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos (90 dienų tarptautinių siuntų atveju) ir visus pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius pretenziją;

13.19.5. Operatoriaus darbuotojo, įgalioto atsakyti į skundą, vardas, pavardė ir pareigos;

13.19.6. išsiuntimo paštu atveju - informacija apie teisę apskųsti sprendimą ir adreso, kuriuo turėtų būti pateiktas skundas, nurodymas, taip pat informacija apie galimybę apskųsti sprendimą anksčiau, t. y. nepasibaigus apskundimo procedūrai, teismui arba neteisminio vartotojų ginčų sprendimo tvarka Prezidentui;

13.19.7. faktinį ir teisinį pagrindimą - tuo atveju, jei atsisakoma visiškai ar iš dalies pripažinti skundą;

13.19.8. informacija apie siuntos sulaikymą, jei skundas susijęs su Operatoriaus sulaikyta siunta.

13.20. Atsisakius priimti visą skundą arba jo dalį, skundo pateikėjas per 14 dienų nuo atsakymo į skundą gavimo dienos gali pateikti skundą Operatoriui.

13.21. Apskundus sprendimą dėl skundo, pasibaigus terminui, jis lieka nenagrinėtas, apie tai Operatorius nedelsdamas praneša skundo pateikėjui.

13.22. Operatorius nedelsdamas išnagrinėja skundą ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos praneša skundo pateikėjui apie skundo nagrinėjimo rezultatus.

13.23. Informacijoje apie apeliacinio skundo nagrinėjimo rezultatus pateikiama informacija apie apeliacinio skundo nagrinėjimo paštu procedūros išnaudojimą ir apie teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą arba per internetinę ginčų sprendimo platformą https://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.24. Operatoriui nepateikus atsakymo į skundą, laikoma, kad su skundu sutinkama.

14. Operatoriaus atsakomybė. Kompensacija. Netinkamas Paslaugų vykdymas ar nevykdymas

14.1. Operatoriaus atsakomybės už Paslaugų neatlikimą ar netinkamą atlikimą taisykles reglamentuoja Civilinis kodeksas, Pašto įstatymas, Kelių transporto kodeksas ir Taisyklės.

14.2. Operatorius, sudaręs sutartį su siuntėju dėl pašto ar ekspedijavimo paslaugų teikimo, atsako už Paslaugų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jei Paslaugos neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos dėl šių priežasčių:

14.2.1. nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure);

14.2.2. dėl priežasčių, atsiradusių ne dėl Operatoriaus kaltės, o dėl Siuntėjo arba Adresato kaltės;

14.2.3. siuntėjo arba gavėjo padarytas Pašto įstatymo, Civilinio kodekso, Kelių transporto kodekso arba Taisyklių pažeidimas;

14.2.4. dėl siunčiamų prekių pobūdžio;

14.2.5. Operatorius neatsako ir nemoka kompensacijos, jei:

14.2.5.1. pašto siuntoje pamesti daiktai yra daiktai (prekės), kuriuos draudžiama gabenti paštu;

14.2.5.2. pašto siunta prarandama dėl nenugalimos jėgos (force majeure), atsiradusios pašto siuntų gabenimo metu, kai pašto siuntos turinys yra dingęs arba sugadintas, o pašto siuntos neįmanoma atsiskaityti dėl tarnybinių dokumentų sunaikinimo, jeigu pašto paslaugų teikėjo kaltės negalima įrodyti kitaip;

14.2.5.3. žala atsiranda dėl siuntėjo kaltės, kuris nesilaiko pašto paslaugų teikėjo reikalavimų, keliamų daiktų įpakavimui arba konkrečioms siunčiamo daikto (prekės) savybėms;

14.2.5.4. pašto siunta, joje esantys daiktai (prekės) ar jų dalis buvo sulaikyti siunčiančiosios arba paskirties šalies įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

14.2.5.5. asmeniškai įteikus adresatui registruotąją pašto siuntą, apdraustąją pašto siuntą arba pašto siuntinį su gavimo patvirtinimu, pakuotė, etiketė su specialiu antspaudu, lipnioji juosta, plomba arba rišamoji virvelė nėra pažeisti, o pašto siuntos arba pašto siuntinio svoris atitinka nurodytąjį;

14.2.5.6. adresatas priėmė pašto siuntą ir jos gavimą patvirtino parašu;

14.2.5.7. pašto siunta nebuvo gauta dėl asmens, kurį adresatas įgaliojo atsiimti pašto siuntą, kaltės;

14.2.5.8. pašto siunta buvo pamesta arba sugadinta šalyje, kurioje nenumatytas žalos atlyginimas;

14.2.5.9. siunčiama literatūra akliesiems, karo belaisvių ir internuotų civilių korespondencija;

14.2.6. dėl kitų priežasčių, numatytų Pašto įstatyme ar kituose galiojančiuose įstatymuose.

14.3. Operatorius, nurodydamas pagrindus, pašalinančius Operatoriaus atsakomybę už Paslaugų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, privalo pateikti jų egzistavimą patvirtinančius įrodymus.

14.4. Operatoriaus atsakomybė už Paslaugų nevykdymą ar netinkamą vykdymą neribojama šiais atvejais:

14.4.1. yra delikto (delikto) rezultatas;

14.4.2. atsiranda dėl tyčinės Operatoriaus kaltės;

14.4.3. dėl Operatoriaus grubaus aplaidumo.

14.5. Pretenzija dėl pašto ar ekspedijavimo tarnybos netinkamo vykdymo netenka galios dėl siuntos priėmimo be išlygų, išskyrus atvejus, kai gavėjas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo siuntos priėmimo praneša apie siuntos defektus ar pažeidimus, kurių negalima pastebėti iš išorės, ir gavėjas įrodo, kad siuntos defektai ar pažeidimai atsirado laikotarpiu nuo operatoriaus siuntos priėmimo iki jos pristatymo į paskirties vietą.

14.6. Pranešimas apie netinkamą Paslaugų vykdymą ar nevykdymą pateikiamas raštu, el. paštu support@novapost.lt arba žodžiu įrašui filiale.

14.7. Operatorius nagrinėja pranešimą apie netinkamą Paslaugų teikimą ar neteikimą pagal skundų nagrinėjimo tvarkai numatytas sąlygas.

14.8. Už pašto paslaugų ar ekspedijavimo paslaugų nevykdymą ar netinkamą vykdymą mokama ši kompensacija:

14.8.1. už prarastą, iš dalies prarastą ar sugadintą Siuntą, kuri nėra pašto siunta su korespondencija, - suma, neviršijanti įprastinės prarastos ar sugadintos Siuntos vertės;

14.8.2. už pašto siuntos ar kurjerio siuntos, kurios vertė nurodyta, praradimą, dalinį praradimą ar sugadinimą - siuntėjo nurodyta suma, tačiau neviršijančia deklaruotos siuntos vertės;

14.8.3. už prarastą siuntinį su korespondencija - dešimteriopo paslaugos mokesčio dydžio, bet ne mažiau kaip penkiasdešimteriopo rekomenduojamo rašytinės korespondencijos siuntimo mokesčio, nurodyto paslaugos kainoraštyje;

14.8.4. už pavėluotą siuntos pristatymą, palyginti su garantuotu pristatymo laiku, - suma, neviršijanti dvigubo paslaugos mokesčio.

14.9. Nesuteikus Paslaugų, Operatorius grąžina visą už Paslaugas surinktą mokestį, neatsižvelgiant į tinkamą kompensaciją.

14.10. Paslaugų nesuteikimas visų pirma laikomas Siuntinio praradimu.

14.11. Paslaugų nesuteikimas arba netinkamas jų atlikimas, be kita ko, laikomas:

14.11.1. teikti Paslaugas taip, kad jos neatitiktų Pašto paslaugų sutarties arba Ekspedijavimo paslaugų sutarties, Taisyklių ar galiojančių teisės aktų;

14.11.2. Operatoriui nesilaikant siuntos pristatymo termino su garantuota data;

14.11.3. žala Siuntiniui.

14.12. Jei kompensacija pripažįstama tinkama, ji išmokama ieškovui į jo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų nuo galutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

15. Ginčų sprendimas. Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas

15.1. Prieš pateikdamas pretenziją Operatoriui, Klientas turi pateikti skundą Operatoriui.

15.2. Siuntėjo arba Gavėjo ir Operatoriaus civilinis teisinis ginčas gali baigtis taikiu susitarimu pagal neteisminę procedūrą (jei taikoma) arba, jei Klientas yra vartotojas, pagal vartojimo ginčų sprendimo procedūrą.

15.3. Vartotojų ginčų, susijusių su pašto paslaugomis, neteisminio sprendimo procedūrą vykdo Ryšių reguliavimo tarnyba (http://www.rrt.lt). Krovinių ekspedijavimo paslaugų atveju kompetentinga vartojimo ginčų neteisminio nagrinėjimo institucija yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (http://www.rrt.lt). Vartotojai taip pat gali pateikti pretenzijas elektroniniu būdu per internetinę ginčų sprendimo platformą adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.4. Vartotojai taip pat turi teisę pateikti ieškinį tiesiogiai teismui.

15.5. Verslo klientai pirmiausia turi kreiptis į Operatorių ir tik po to, kai skundas atmetamas (arba, atitinkamais atvejais, apskundžiamas), pateikti ieškinį kompetentingam teismui.

16. Nenugalima jėga

16.1. Esant ypatingoms nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, ypač stichinėms nelaimėms (ypač gaisrui, potvyniui, žemės drebėjimui, ugnikalnio išsiveržimui), epidemijoms, valstybės apribojimams (įskaitant nepaprastosios padėties įvedimą), kariniams veiksmams, karui, riaušėms, blokadai ar bet kokioms kitoms aplinkybėms, kurių negalima numatyti ir kurios nepriklauso nuo Operatoriaus. Tuo atveju, kai atsiradus tokioms aplinkybėms gali kilti grėsmė Operatoriaus, Siuntėjo, Gavėjo ar su Paslaugų teikimu susijusių asmenų saugumui, arba esant tokiai galimybei prarasti galimybę teikti Paslaugas, Operatorius turi teisę sustabdyti ar apriboti Paslaugų teikimą šių aplinkybių atsiradimo laikotarpiu.

16.2. 16.1 punkte nurodytų Paslaugų teikimo sustabdymas arba apribojimas gali būti taikomas visoje teritorijoje arba jos dalyje, kurioje Operatorius teikia Paslaugas.

16.3. 16.1 punkte nurodytų Paslaugų teikimo sustabdymas ar apribojimas įsigalioja nuo įgaliotos valstybės institucijos nurodytų aplinkybių atsiradimo momento arba nuo Operatoriaus pranešimo apie sustabdymą ar apribojimą momento.

16.4. Operatorius Svetainėje paskelbia apie 16.1 punkte nurodytų Paslaugų teikimo sustabdymą ar apribojimą.

16.5. Operatorius gali pratęsti 16.1 punkte nurodytą Paslaugų teikimo sustabdymo ar apribojimo trukmę ne ilgiau kaip 10 darbo dienų po to, kai pasibaigia aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas ar apribotas Paslaugų teikimas, ir apie tai paskelbti Svetainėje.

16.6. 16.1 punkte minėtas Paslaugų teikimo sustabdymas ar apribojimas panaikina Operatoriaus atsakomybę už neatliktas ar netinkamai atliktas Paslaugas tiek, kiek jos atsirado dėl šių aplinkybių.

16.7. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių sustabdomas arba apribojamas 16.1 punkte nurodytų Paslaugų teikimas, Klientas turi teisę atsisakyti Paslaugų teikimo ta apimtimi, kurią paveikė sustabdymas arba apribojimas, ir atsisakyti sutarties.

17. Asmens duomenų ir pašto paslapties apsauga

17.1. Operatorius yra Siųstuvų, Gavėjų, Klientų, įskaitant tuos, kurie yra fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), asmens duomenų valdytojas.

17.2. Operatorius netvarko jokių asmens duomenų, kurie gali būti siunčiami paštu.

17.3. Išsamią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą Operatorius skelbia interneto svetainėje novapost.lt .

17.4. Operatorius ir asmenys, bendradarbiaujantys su juo teikiant Paslaugas, privalo laikytis pašto paslapties atitinkamose nuostatose nustatytomis sąlygomis.

17.5. Pašto paslaptis apima gavėjų, siuntėjų, adresatų ir kitų subjektų, besinaudojančių pašto paslaugomis, duomenis, informaciją apie Paslaugų teikimo faktą ir aplinkybes, informaciją apie išsiuntimą.

17.6. Pareiga saugoti pašto paslaptį neribojama laike.

17.7. Pašto paslapties pareigos pažeidimas, inter alia, yra:

17.7.1. informacijos ar duomenų, kuriems taikoma pašto paslaptis, atskleidimas ar tvarkymas;

17.7.2. neleistinai atidaryti uždarytas pašto siuntas arba sužinoti jų turinį;

17.7.3. sąlygų sudarymas neįgaliotiems asmenims atlikti veiksmus, kuriais pažeidžiama pašto paslaptis.

17.8. Tai nėra pašto paslapties įsipareigojimo pažeidimas:

17.8.1. atlikti veiksmus, pažeidžiančius pašto paslaptį įstatymuose arba Pašto paslaugų sutartyje numatytais atvejais;

17.8.2. Operatoriaus naudojamas nuorodas, įskaitant informaciją apie subjektus, kurie naudojasi jo paslaugomis, ir jų tipus, jei šie duomenys viešai skelbiami gavus išankstinį subjektų, su kuriais jie susiję, sutikimą.

18. Papildomos ir baigiamosios nuostatos

18.1. Naujausią Nuostatų versiją galima rasti interneto svetainėje ir filialuose.

18.2. Apie Taisyklių, Pašto paslaugų kainyno arba Krovinių ekspedijavimo paslaugų kainyno pakeitimus Operatorius praneša interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 14 dienų iki atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo dienos.

18.3. Taisyklių priedai yra neatskiriama jų dalis.

18.4. Tiek, kiek nenumatyta Taisyklėse, taikomos galiojančių teisės aktų, visų pirma Civilinio kodekso, Pašto įstatymo, Kelių transporto kodekso ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos.

18.5. Jei paaiškėja, kad kuri nors Nuostatų nuostata yra pasenusi arba neatitinka taikytinos teisės, likusios Nuostatų nuostatos lieka galioti.