Polityka Prywatnośсi

integration

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEW POST INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies przez NEW POST INTERNATIONAL POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie m.in. na stronach nova-poshta.pl (dalej:

Serwis”).

Niniejszy dokument jest adresowany do wszystkich osób, które odwiedzają stronę nova-poshta.pl, kontaktują się z Administratorem danych osobowych (m.in. telefonicznie, mailowo), pracownikami, współpracownikami lub reprezentantami kontrahentów Administratora danych osobowych (dalej: Użytkownicy”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i usług Administratora danych osobowych, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. Celem dokumentu jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: RODO”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NEW POST INTERNATIONAL POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000611957), ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa (dalej: Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

1.     listownie na adres: ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa

2.     poprzez e-mail: support@nova-poshta.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

1.     Świadczenia obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.

2.     Świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, w tym rozwiązywania problemów technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.     Analizy i statystyki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

4.     Marketingu i reklamy. Podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu treści zamówionych przez Użytkownika oraz aktualizacji oferowanych usług.

5.     Udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora m.in. wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.

6.     Kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach bieżących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.

7.     Realizacji umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.

8.     Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO).

9.     Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji celów, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej oraz systemu obsługi kontrahentów. Administrator może udostępnić dane osobowe do państw trzecich znajdujących się poza UE jedynie w razie stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w tym państwie. W zakresie korzystania z systemu obsługi kontrahentów dane osobowe przekazywane do Szwajcarii. Odpowiedni stopień ochrony danych w tym państwie stwierdza decyzja Komisji Europejskiej 2000/518/WE w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

1.     dane osobowe   Użytkownika      przetwarzane   w   związku   z   wykonaniem   umowy   zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;

2.     Użytkownik kontaktował się z Administratorem jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 2 lat od zakończenia kontaktu.

Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników, które nie są zbierane od nich bezpośrednio, mogą być pozyskiwane od innych podmiotów. Administrator może również przetwarzać dane osobowe pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.     Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.

2.     Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

3.     Prawo do przenoszenia   danych   osobowych,   tj.   prawo   otrzymania   danych   osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

4.     Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.     Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.

PLIKI COOKIES

Co to pliki cookies?

Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

1.     Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.

2.     Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

1.     właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2.     zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);

3.     tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.     utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.     zapisania danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.

Jakie mamy rodzaje plików cookies?

W ramach Serwisu stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  „sesyjne” („session cookies”) oraz

  „stałe” („persistent cookies”).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane w urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Jak blokować działanie plików cookies?

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:

  w przeglądarce Internet Explorer

  w przeglądarce Mozilla Firefox

  w przeglądarce Chrome

  w przeglądarce Safari

  w przeglądarce Opera

Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.