Zásady ochrany osobních údajů

integration

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NOVA GLOBAL CZ s.r.o.

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1. 1
  Tato politika ochrany osobních údajů a používání souborů cookie představuje soubor pravidel pro zpracování osobních údajů a shromažďování souborů cookie (dále jen "Politika") společností NOVA GLOBAL CZ s.r.o., se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, 186 00 Praha 8, zapsaná v REJSTŘÍKU PRÁVNICKÝCH OSOB ČESKÉ REPUBLIKY pod číslem 306183981 (dále jen "NOVA GLOBAL CZ s.r.o." nebo "Správce" nebo "Společnost"), mimo jiné na webových stránkách www.novapost.com/cz-cz (dále jen "Služba"), definuje, jaké údaje shromažďujeme o spotřebitelích, kteří využívají naše služby a o dalších jednotlivcích, jejichž osobní údaje zpracováváme v rámci našich aktivit, včetně uchazečů o zaměstnání. Tato Politika ochrany osobních údajů se rovněž vztahuje na zpracování osobních údajů a komunikace v rámci účtů v sociálních sítích Společnosti (např. Facebook, Instagram, Linkedin), telefonem, e-mailem nebo dopisem, jak je používáme a s kým je sdílíme. Tyto informace rovněž popisují opatření, která přijímáme k ochraně vašich osobních údajů.  
 2. 2
  Uživatelé mohou kontaktovat Správce následujícím způsobem: 
  • 2.1
   dopisem na následující adresu: Za Poříčskou bránou 256/6, 186 00 Praha 8;
  • 2.2
   e-mailem: dataprotection_cz@novapost.com
  • 2.3
   telefonicky: +420225500609
 3. 3
  Osobním údajem je každá informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Mimo jiné tento typ údajů zahrnuje jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Informace, které nelze zpětně spojit s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou (např. statistické údaje), se za osobní údaje nepovažují.
 4. 4
  Před využitím Služby a služeb Společnosti, uživatel by si měl přečíst tuto politiku ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Účelem dokumentu je mimo jiné splnění informační povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 1 a 2 a také čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

II. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POVINNOST MLČENLIVOSTI

 1. 1
  Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a další příslušné vnitrostátní právní předpisy o ochraně osobních údajů.
 2. 2
  Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. poskytuje poštovní služby, a proto je povinna dodržovat důvěrnost korespondence a zajistit bezpečnost zásilek v souladu s ustanoveními poštovního zákona České republiky.

III. OCHRANA INFORMACÍ

 1. 1
  Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. používá vhodná technická a organizační opatření a vynakládá veškeré fyzické a technické úsilí k ochraně osobních údajů před ztrátou, poškozením, zpřístupněním neoprávněným osobám, pozměněním nebo nesprávným použitím.
 2. 2
  Všechna oznámení týkající se ochrany osobních údajů jsou evidována a podrobně vysvětlena a analyzována v souladu s platnými právními předpisy.

IV. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo:

 • 1
  obdržet informace a mít přístup k údajům, které se ho týkají (právo subjektu údajů na přístup podle čl. 15 GDPR);
 • 2
  opravit své nesprávné osobní údaje a aktualizovat své údaje (právo na opravu údajů podle čl. 16 GDPR);
 • 3
  požádat o vymazání svých osobních údajů (právo na vymazání údajů podle čl. 17 GDPR);
 • 4
  požádat o ukončení zpracování (právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR);
 • 5
  požádat o předání údajů jinému správci (právo na předání údajů podle čl. 20 GDPR);
 • 6
  vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR).

V. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MECHANISMUS ODVOLÁNÍ SOUHLASU

 1. 1
  V případě, že je základem pro zpracování údajů souhlas subjektu údajů, informujeme vás, že tato osoba má právo souhlas kdykoli odvolat. Prohlášení o odvolání souhlasu se činí tak, že se správci v souladu s poskytnutými údaji doručí e-mailem nebo poštou prohlášení v tomto smyslu.
 2. 2
  Přijetí takového prohlášení nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování osobních údajů.
 3. 3
  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je neúčinné v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služeb nebo plnění aktuální smlouvy, včetně reklamačního řízení. V tomto případě je odvolání výše uvedeného souhlasu účinné po odstoupení od služby, ukončení smlouvy nebo reklamačního řízení.
 4. 4
  I přes účinné odvolání souhlasu se zpracováním údajů je Správce oprávněn je zpracovávat v rozsahu nezbytném pro:
  • 4.1
   uplatnění nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou;
  • 4.2
   splnění právní povinnosti správce;
  • 4.3
   plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
  • 4.4
   účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.

VI. VYUŽITÍ PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z GDPR

V souvislosti s podaným prohlášením o odvolání souhlasu se zpracováním údajů je společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. oprávněna za účelem identifikace osoby, která prohlášení podává, a za účelem ochrany před neoprávněným přístupem k údajům získat dodatečné potvrzení totožnosti osoby, která takové prohlášení podává.

VII. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

 1. 1
  Za účelem poskytování Služeb a plnění Smlouvy se svými Klienty (Odesílateli, Adresáty) [dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. jako Správce zpracovává nezbytné údaje, jako jsou:
  • 1.1
   Údaje o klientovi (registrační údaje, údaje o kontaktních osobách na straně zákazníka, tj. jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo, podpis, e-mailová adresa, pracovní pozice);
  • 1.2
   Údaje o odesílateli (odesílací adresa a nezbytné kontaktní údaje, podpis, platební údaje a další údaje potřebné k provedení služby objednané odesílatelem);
  • 1.3
   Údaje o příjemci (jméno a příjmení, podpis, adresa, PSČ, město, země a případně další údaje nezbytné pro realizaci, které správci údajů poskytl odesílatel zásilky nebo které uvedl sám adresát, např. e-mailová adresa, telefonní číslo).
 2. 2
  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro plnění služeb poskytovaných společností NOVA GLOBAL CZ s.r.o.. Pokud Odesílatel poskytne další osobní údaje příjemce v souvislosti s výběrem některé z Doplňkových služeb, odpovídá za správné shromáždění těchto údajů, zejména za to, že má souhlas příjemce s jejich předáním společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o.
 3. 3
  V některých případech jsou data rovněž zpracovávány:
  • 3.1
   na základě souhlasu [Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR] – zejména pro marketingové účely nebo v souvislosti s údaji, které příjemce dobrovolně poskytl v souvislosti s doručením zásilky.
  • 3.2
   a oprávněné zájmy Správce [Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] – zejména například: kontrola solventnosti, compliance programy nebo sankce, průzkumy spokojenosti s poskytovanými službami (a také za účelem analýzy výsledků dotazníků vyplněných v rámci tohoto průzkumu a možnosti zpětného kontaktu s osobou poskytující odpověď). 
 4. 4
  NOVA GLOBAL CZ s.r.o. jako registrovaný poštovní provozovatel zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých zákonných povinností [Podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR], vyplývajících zejména ze zákona o poštovních službách a zákona o účetnictví (např.: řádné vyúčtování poskytované služby, vyřizování reklamací). 
 5. 5
  Používání webových stránek společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. může zahrnovat zpracování osobních údajů pro následující účely:
  • 5.1
   Zadání zakázky a činnosti směřující k její realizaci.
  • 5.2
   Sledování zásilek [podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] - číslo zásilky je nutné pro poskytnutí informací o stavu zásilky.
  • 5.3
   Kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře [Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] - údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, jako jsou: jméno a příjmení, adresa, PSČ, město, e-mailová adresa, jsou nutné pro zpracování a odpověď na dotaz; [ souladu s čl. 6 odst. 1a) GDPR] souhlas se zpracováním údajů, jako jsou: e-mailová adresa, telefonní číslo, je nutný pro kontakt za účelem předložení obchodní nabídky.
  • 5.4
   Kontakt s konzultantem přes chat [Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] - údaje zaslané během konverzace s konzultantem, jako je e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa, PSČ, město, jsou zpracovávány za účelem ověření položené otázky a odpovědi na otázku.
  • 5.5
   Přesměrování zásilky [Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] - prostřednictvím webových stránek společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. má příjemce možnost změnit adresu pro doručování, pokud si nemůže zásilku vyzvednout osobně. Za tímto účelem shromažďujeme následující osobní údaje:
   • 5.5.1
    jméno a příjmení adresáta nebo název společnosti;
   • 5.5.2
    ulice / číslo domu; 1.c. poštovní směrovací číslo / místo bydliště;
   • 5.5.3
    e-mailovou adresu a popis požadovaného místa.

VIII. SDÍLENÍ ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ NOVA POST NOVA GLOBAL CZ s.r.o.

 1. 1
  NOVA GLOBAL CZ s.r.o. může poskytnout osobní údaje:
  • 1.1
   dceřiným společnostem NOVA GLOBAL CZ s.r.o. a subdodavatelům (např. přepravním partnerům, provozujícím sběrná místa nebo zásilkových skříňek) v rámci Evropské unie nebo mimo ni za účelem doručení zásilek od odesílatele příjemci [Podle čl. 49 odst. 1 písm. b), resp. c) GDPR];
  • 1.2
   subjektům, které jsou předmětem smlouvy o poskytování služeb pro NOVA GLOBAL CZ s.r.o. nebo jménem NOVA GLOBAL CZ s.r.o. (Zpracovatelé), zejména poskytovatelům IT služeb;
  • 1.3
   jiným osobám nebo organizacím na základě platných právních předpisů;
  • 1.4
   bankám a platebním operátorům za účelem provedení transakce (včetně plateb provedených pomocí kódů);
  • 1.5
   policistům a orgánům činným v trestním řízení za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo v rámci soudního řízení na ochranu majetku nebo za účelem vyšetřování porušení zásad a politik společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o., neoprávněného přístupu nebo použití zařízení společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. nebo jakékoli jiné nezákonné činnosti.
 2. 2
  Pouze odesílatel a příjemce mají právo obdržet informace o zásilce. NOVA GLOBAL CZ s.r.o. může tyto informace poskytnout jiným subjektům pouze v případech uvedených v příslušných ustanoveních zákona, zejména v zákoně o poštovních službách České republiky.

IX. DOBA ULOŽENÍ A VYMAZÁNÍ DAT

 1. 1
  Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Doba uložení dat se určuje na základě následujících požadavků:
  • 1.1
   provozní požadavky: období, ve kterém jsou informace nezbytné k provádění poskytovaných služeb.
  • 1.2
   zákonné požadavky: doba, po kterou je společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. povinna uchovávat údaje po určitou dobu, aby byla v souladu se zákonem.
  • 1.3
   oprávněné zájmy společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o.: doba, během níž jsou údaje zpracovávány za účelem jejich realizace, zejména za účelem zjištění a uplatnění případných nároků v souvislosti s poskytovanými Službami.
 2. 2
  Jaké informace o vás shromažďujeme a jak je používáme:
 • Jaké údaje shromažďujeme/
  zpracováváme

  Svoz a doručování zásilek Příjmení a jméno odesílatele a příjemce zásilky, adresa místa doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje, které nám odesílatel poskytl, jakož i podpis příjemce zásilky (poskytnutý při převzetí). Námi vytvořené údaje: číslo zásilky, potvrzení o doručení, údaje GPS o místě převzetí a doručení zásilky.
  Uzavírání smluv (nabídka) U fyzických osob, které souhlasí se smlouvou: příjmení, jméno, otcovské jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. U zástupců právnických osob, jejichž jménem je smlouva uzavírána (např. zaměstnanců společnosti): příjmení, jméno, otcovské jméno, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis a uzavíraná smlouva.
  Celní správa Příjmení, jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo zásilky, odeslané zprávy, obsah a cena produktu.
  Provádění plateb a vedení účetních záznamů Údaje obsažené v účetních dokladech: příjmení, jméno, druhé jméno, číslo sociálního pojištění, kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, platební údaje, poskytnuté služby a další informace v souladu s pravidly účetnictví.
  Přímý marketing (informování o našich službách a provádění průzkumů pro hodnocení kvality našich služeb).Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo
  Správa našich účtů na sociálních sítích Jméno, příjmení, název účtu, pohlaví, kontaktní údaje (pokud nám je poskytnete), země, fotografie, komentáře k našim příspěvkům, distribuce našich příspěvků, reakce na naše příspěvky, zanechané recenze a hodnocení, informace o tom , kdy jste začali sledovat nebo lajkovat náš účet na sociální síti, zprávy zaslané nám s přílohami, historie vašich zpráv s námi (obsah zpráv a kdy byly přijaty/odeslány).
  Zpracování dotazů, stížností a žádostí (interní správa). Jméno, příjmení, kontaktní údaje a další informace nebo dokumenty, které nám poskytnete.
  Nahrávání hovorů za účelem zajištění kvality telefonních služeb a informací, ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců a zúčastněných stran, ochrany jejich práv a oprávněných zájmů, shromažďování důkazů, posuzování stížností. Shromažďují se zvuková data (záznam telefonního hovoru), jméno provozovatele zákaznického servisu, telefonní číslo účastníka, datum, čas zahájení a ukončení hovoru.
  Zajištění bezpečnosti zásilek uložených na poštách a majetku společnosti (kamerový systém). Videodata (videozáznam), datum a čas sběru
  Analýza uživatelských zkušeností a kvality za účelem zlepšení našich služeb. Od návštěvníků našich webových stránek se shromažďují a zpracovávají následující údaje: IP adresa, operační systém, ID uživatele a další informace o aktivitě návštěvníka na našich webových stránkách a jiných webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány a ukládány jako součást záznamů protokolu nebo prostřednictvím souborů cookie.

 • Právní základ

  Svoz a doručování zásilek V případě odesílatele: (1) plnění a uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a (2) plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V případě příjemce zásilky (1) splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a (2) náš oprávněný zájem doručit zásilku správnému příjemci (identifikace podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  Uzavírání smluv (nabídka) Plnění smlouvy a její uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) Náš oprávněný zájem uzavřít a splnit smlouvu s druhou smluvní stranou pomoci jejího zástupce (za účelem uzavření, plnění, komunikace, identifikace, podpisu dokumentů atd.) (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  Celní správa Splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  Provádění plateb a vedení účetních záznamů Splnění zákonné povinnosti vést účetnictví správné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zákon o účetnictví ČR, zákon o dani z přidané hodnoty ČR).
  Přímý marketing (informování o našich službách a provádění průzkumů pro hodnocení kvality našich služeb).Informujeme vás o našich službách: (1) pokud jste využili našich služeb, zpracováváme vaše údaje na základě článku 81 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích České republiky; (2) pokud jste nevyužili našich služeb (nebyli jste našimi zákazníky), zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu (§ 81 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Průzkumy provádíme na základě našeho oprávněného zájmu zlepšovat kvalitu našich služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  Správa našich účtů na sociálních sítích Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  Zpracování dotazů, stížností a žádostí (interní správa). Náš oprávněný zájem rychle a řádně vyřídit Vaši stížnost, dotaz a žádost přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  Nahrávání hovorů za účelem zajištění kvality telefonních služeb a informací, ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců a zúčastněných stran, ochrany jejich práv a oprávněných zájmů, shromažďování důkazů, posuzování stížností. Váš skutečný souhlas (když se rozhodnete pokračovat v konverzaci) (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
  Zajištění bezpečnosti zásilek uložených na poštách a majetku společnosti (kamerový systém). Náš oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti zásilek uložených na poštovních pobočkách a bezpečnosti majetku společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  Analýza uživatelských zkušeností a kvality za účelem zlepšení našich služeb. Údaje získané prostřednictvím souborů cookie jsou shromažďovány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Získané údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení fungování našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 • Doba skladování

  Svoz a doručování zásilek Elektronická datová pole, informační systémy a databáze se uchovávají po dobu čtyř let od data přijetí. Doklady týkající se převzetí nadrozměrné zásilky (nákladní listy a průvodní doklady) se uchovávají po dobu 12 měsíců. Dokumenty o zásilkách (elektronické i papírové) se uchovávají po dobu čtyř let.
  Uzavírání smluv (nabídka) 3 roky od data ukončení smlouvy, pokud není potřeba uchovávat údaje po delší dobu, například za účelem obhajoby právních nároků.
  Celní správa Šest měsíců aktivní fáze. Po uplynutí této doby předáváme údaje do archivu na tři roky.
  Provádění plateb a vedení účetních záznamů Deset (10) let, s výjimkou případů, kdy je nutné uchovávat údaje déle, například k obhajobě právních nároků.
  Přímý marketing (informování o našich službách a provádění průzkumů pro hodnocení kvality našich služeb).údaje se zpracovávají, dokud je smlouva platná. Pokud máme váš souhlas s přímým marketingem, budeme vaše údaje zpracovávat po dobu pěti let od data obdržení vašeho souhlasu. Údaje použité při provádění průzkumů budou zpracovány do tří měsíců od data poskytnutí služby.
  Správa našich účtů na sociálních sítích Tři roky
  Zpracování dotazů, stížností a žádostí (interní správa). Údaje se uchovávají po dobu tří let od vyřešení problému. Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud je to nezbytné pro obranu společnosti před nároky, požadavky nebo žalobami proti ní.
  Nahrávání hovorů za účelem zajištění kvality telefonních služeb a informací, ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců a zúčastněných stran, ochrany jejich práv a oprávněných zájmů, shromažďování důkazů, posuzování stížností. Ne déle než šest měsíců, s výjimkou případů, kdy je nutné uchovávat údaje po delší dobu, například za účelem obhajoby právních nároků.
  Zajištění bezpečnosti zásilek uložených na poštách a majetku společnosti (kamerový systém). Ne déle než 30 kalendářních dnů, s výjimkou případů, kdy je důvod se domnívat, že: (1) videozáznam je záznamem správního deliktu, trestného činu nebo jiného porušení právních předpisů nebo porušení pracovní kázně a/nebo profesní etiky; (2) videozáznam je nezbytný pro přípravné nebo soudní řízení; nebo (3) žádost o přístup k videozáznamu byla doručena před uplynutím doby uchovávání údajů. V takových případech musí být obrazové údaje uchovávány tak dlouho, jak je pro tyto účely nezbytné, a zničeny, jakmile již nejsou potřeba.
  Analýza uživatelských zkušeností a kvality za účelem zlepšení našich služeb.

 • 1
  Archivovaná data jsou přístupná pouze oprávněným zaměstnancům. Po uplynutí doby oprávnění k ukládání údajů jsou tyto údaje trvale vymazány.

X. PŘÍMÝ MARKETING A PODPORA PRODEJE

Pokud na našich stránkách zadáte objednávku, budeme vám prostřednictvím e-mailu a SMS zasílat příležitostný přímý marketing o podobných produktech a službách. Máme oprávněný zájem zasílat vám tento marketing: propagovat naše produkty a služby našim zákazníkům a zajistit, abyste se dozvěděli o nejlepších dostupných nabídkách a obchodech.

Mohu přestat dostávat přímý marketing?

Ano! Vždy můžete kdykoli odhlásit přímý marketing; to nikdy nebude mít vliv na náš závazek poskytovat vám vynikající služby a kvalitní produkt. Pro odvolání souhlasu ohledně marketingových sdělení, odhlaste se přímo podle pokynů uvedených v e-mailu nebo SMS. Marketingové zprávy vám přestaneme zasílat co nejdříve, ale v každém případě tak učiníme nejpozději do 30 dnů od vaší žádosti.

Jak dlouho mě budete mít přihlášeného k přímému marketingu?

Pokud jste po dobu 5 let neprovedli žádnou objednávku, automaticky vás odhlásíme ze zasílání dalšího přímého marketingu. Pokud si u nás znovu objednáte a předtím jste se z odběru neodhlásili, nebo pokud si objednáte a rozhodnete se pro přímý marketing, budeme vám znovu zasílat marketingová sdělení.

XI. VÝBĚR KANDIDÁTŮ

Během náborového procesu budou zpracovávány následující kategorie vašich údajů, a to pro účely a na zákonném základě. 

 • 1
  Základní údaje (jméno, datum narození), pokud jsou k dispozici; Případné kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.);
 • 2
  Údaje o přihlášce (životopis, motivační dopis, osvědčení, reference, poznámky z pohovoru a veškeré údaje, které nám poskytnete nebo si přejete poskytnout během pohovoru);
 • 3
  Foto, video, pokud je to možné;
 • 4
  Občanství a případně pracovní povolení;
 • 5
  Případné údaje o zdravotní způsobilosti k práci;
 • 6
  Výpisu z rejstříku trestů, pokud se vztahují k inzerované pozici, například u řidičů;
 • 7
  Údaje, které jste poskytli prostřednictvím veřejných platforem používaných pro profesní účely, v souladu s platnými podmínkami společnosti odpovědné za správu platformy;
 • 8
  Komunikace a způsoby komunikace (např. potvrzení vaší přihlášky nebo informace o telefonickém/video pohovoru, je-li to možné).

Kromě těchto kategorií údajů potřebujeme k vyhodnocení každé žádosti o zaměstnání také údaje, které nám napoví, jak jste pro danou pozici vhodní.

Spravovat náš vztah s vámi, včetně:

 • 1
  posoudit Vaši způsobilost pro práci (účely), právním základem zpracování je plnění smlouvy
 • 2
  sestavení a vedení (video)rozhovorů (účel), právním základem pro zpracování je plnění smlouvy.
 • 3
  zkontrolovat dodržování příslušných sankčních seznamů a právních předpisů (účel), právním základem zpracování je a) právní povinnost a b) oprávněný zájem.

Jak shromažďujeme vaše údaje 

Údaje shromažďujeme přímo od vás, když nám poskytnete své údaje na našich náborových stránkách nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů. Pokud používáte jiný kanál, například veřejní platformy pro profesní účely, jako je LinkedIn, budeme vaše údaje zpracovávat v souladu s platnými podmínkami dané platformy. Při spolupráci s personálními agenturami získáváme vaše údaje nepřímo. V takovém případě jsou tyto instituce odpovědné za zajištění správnosti údajů a jejich předání nám v souladu s platnými právními předpisy.

XII. VIDEOKAMERY

Vaše osobní údaje sledujeme a zpracováváme, když navštívíte naše poštovní oddělení, a to jak pro vaši osobní bezpečnost, tak pro bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a majetku. Video dohled se provádí v souladu s přísnými pravidly bezpečnosti a důvěrnostními pravidly s využitím moderních technologií a vybavení. Videozáznamy jsou uloženy v našich systémech po dobu až 30 kalendářních dnů.

Kategorie osobních údajů Právní základ
Biometrické údaje (obraz obličeje)
Náš oprávněný zájem a ochrana životně důležitých zájmů, včetně zdraví a života.

XIII. REGISTRACE A NAHRÁVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ

Osobní údaje a kategorie subjektů údajů v registru

Zaznamenávají se tyto identifikační údaje telefonných hovorů:

 • 1
  Čas zahájení a ukončení hovoru
 • 2
  Číslo volajícího
 • 3
  Volané číslo služby
 • 4
  Jméno a telefonní číslo pracovníka

Všechna telefonní volání na čísla služeb jsou nahrávána. Záznamy se pořizují předem stanoveným způsobem. Nahrávání začíná po přijetí hovoru a končí signálem ukončení. Zaznamenávají se následující údaje o chatu a chatbotových relacích: 

 • 1
  Čas relace
 • 2
  Jméno poradce pro zákazníky v chatu

V relacích chatu se ukládá obsah relace mezi zákazníkem a poradcem pro zákazníky a v relacích chatbotu se ukládá obsah relace mezi automatickým chatbotem a zákazníkem.

Obsah odpovědí chatbota je převážně shromažďován z webových stránek a dalších veřejných zdrojů, které jsou dostupné komukoli. Na začátku relace jsou zákazníkům poskytnuty pokyny k použití.

Zákazníkovi nejsou kladeny žádné osobní otázky a zákazník nemůže prostřednictvím služby chatbot vyřizovat osobní záležitosti. Pokud zákazník ve službě chatbot uvede číselné identifikační údaje, například telefonní číslo, jsou tyto údaje po jedné hodině automaticky vymazány.

Pokud odešleme SMS dotaz zákazníkovi, který kontaktoval naše servisní číslo telefonicky, jsou zaznamenány následující údaje: 

 • 1
  Čas dotazu
 • 2
  Telefonní číslo zákazníka
 • 3
  Písemné odpovědi zákazníka na dotaz

Pro identifikaci zákazníků, kteří obdrží údaje o skutečných vlastnících, jsou zaznamenány tyto údaje: 

 • 1
  Jméno a osobní identifikační kód osoby

XIV. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 1. 1
  Osobní údaje jsou předávány do třetích zemí v případě, že služby poskytované společností NOVA GLOBAL CZ s.r.o. mají být poskytovány i na území třetí země. Taková situace nastává zejména v případě, kdy je zásilka prostřednictvím společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. zasílána do země, která není členem Evropského hospodářského prostoru. Osobní údaje mohou být předávány také subdodavatelům společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. (např. subjektům, které doručují zásilku na území třetí země) a subjektům poskytujícím společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. daňové, právní, auditorské a fakturační poradenství, pokud působí ve třetí zemi.
 2. 2
  Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím.
 3. 3
  Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. nepředává osobní údaje do třetích zemí, pokud to není možné nebo by to bylo v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
 4. 4
  Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) není stejná jako úroveň stanovená evropským právem. Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. proto předává osobní údaje mimo EHP pouze v nezbytných případech při zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů, zejména prostřednictvím:
  • 4.1
   spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise o zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů;
  • 4.2
   používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí za předpokladu, že je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 5. 5
  V případě oprávněného záměru předat osobní údaje mimo EHP jiné než výše uvedeného, bude společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. o této skutečnosti informovat v příslušné fázi zpracování údajů v souladu s platnými právními předpisy.

XV. INFORMACE O ÚDAJÍCH SBÍRANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NOVA GLOBAL CZ s.r.o. WEBOVÉ STRÁNKY

 1. 1
  Protokol událostí a soubory cookie. Při každém přístupu uživatele na webovou stránku společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. jsou údaje uloženy do souboru protokolu. Rozsah dočasně uložených údajů zahrnuje:
  • 1.1
   číslo IP počítače, ze kterého byl dotaz přijat;
  • 1.2
   název domény;
  • 1.3
   datum a čas přístupu;
  • 1.4
   kód odpovědi http;
  • 1.5
   navštívené stránky;
  • 1.6
   název a verze operačního systému;
  • 1.7
   název a verze prohlížeče;
  • 1.8
   rozlišení obrazovky.
 2. 2
  Používání webových stránek společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o. může být spojeno s používáním souborů cookie servery společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o.. Tyto soubory používají správci webu. Každý uživatel může nakonfigurovat nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookie nepřijímal. V tomto případě nebudou v počítači návštěvníka uložena žádná data. Informace uložené v souborech cookie nebudou zasílány společnosti NOVA GLOBAL CZ s.r.o..

XVI. SOUBORY COOKIES

 1. 1
  Soubory cookies jsou internetová data, zejména textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet) uživatele. Především obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich jedinečné číslo a dobu uložení v koncovém zařízení. Soubory cookies se používají k tomu, aby správci poskytovaly statistické informace o návštěvnosti uživatelů, aktivitě uživatelů a způsobu používání služby. Umožňují přizpůsobit obsah a služby preferencím uživatele.
 2. 2
  V souvislosti s používáním souborů cookies poskytujeme nejdůležitější informace o jejich používání:
  • 2.1
   Mechanismus souborů cookies se nepoužívá k získávání jakýchkoli informací o uživatelích, s výjimkou informací o jejich chování na stránkách služby.
  • 2.2
   Správce ukládá soubory cookies do počítačů uživatelů za účelem:
   • 2.2.1
    správné přizpůsobení služby potřebám Uživatelů a optimalizaci používání webových stránek;
   • 2.2.2
    zapamatovat si preferencí a individuální nastavení Uživatele, rozpoznání zařízení Uživatele a správného zobrazení webových stránek přizpůsobených jeho potřebám (plná verze, mobilní verze webových stránek);
   • 2.2.3
    vytváření statistik prohlížení webových stránek, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé webové stránky používají, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
   • 2.2.4
    udržování relace Uživatele (po přihlášení), díky čemuž nemusí Uživatel na každé podstránce Webové stránky znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
   • 2.2.5
    ukládání údajů z košíku v internetovém obchodě, aby o ně Uživatel nepřišel po opětovné návštěvě Služby.
 3. 3
  Služba používá dva základní typy souborů cookies:
  • 3.1
   „relační soubory cookies“
  • 3.2
   „trvalé soubory cookie“.
 4. 4
  Relační soubory cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookies se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.
 5. 5
  V rámci služby se používají následující typy souborů cookies:
  • 5.1
   „nezbytné“ soubory cookies, které umožňují používání služeb dostupných na Webových stránkách, např. autentizační soubory cookies používané pro služby, které vyžadují autentizaci na Webových stránkách;
  • 5.2
   soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti ověřování na webových stránkách;
  • 5.3
   „výkonnostní“ soubory cookies, které umožňují shromažďovat informace o používání webových stránek;
  • 5.4
   „funkční“ soubory cookies, které umožňují "zapamatovat si" nastavení zvolené uživatelem a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo regionu původu uživatele, velikosti písma, vzhledu webových stránek atd

XVII. BLOKOVÁNÍ ÚČINKU SOUBORŮ COOKIES

 1. 1
  V mnoha případech umožňují webové prohlížeče, aby byly soubory cookie uloženy na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookies, např. tak, že zablokují automatické zpracování souborů cookies nebo informují o každém jejich umístění na zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookies naleznete v nastavení prohlížeče nebo na následujících webových stránkách:
  • 1.1
   v prohlížeči Internet Explorer;
  • 1.2
   v prohlížeči Mozilla Firefox;
  • 1.3
   v prohlížeči Chrome;
  • 1.4
   v prohlížeči Safari;
  • 1.5
   v prohlížeči Opera;
 2. 2
  Správce však upozorňuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na stránkách webu.

XVIII. STÍŽNOSTI

 1. 1
  Pokud máte stížnost na způsob, jakým společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. nakládala s vašimi údaji, zašlete ji písemně s uvedením co nejvíce podrobností na kontaktní údaje uvedené v části I těchto zásad. Společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. s vámi bude neprodleně spolupracovat na vyřešení případných problémů.
 2. 2
  Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu NOVA GLOBAL CZ s.r.o. V České republice je příslušným úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů - informace a kontaktní údaje lze nalézt na jeho internetových stránkách (https://www.uoou.cz/).

XIX. ZMĚNY TETO POLITIKY

Veškeré změny, které společnost NOVA GLOBAL CZ s.r.o. může v budoucnu provést v těchto zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na webových stránkach www.novapost.com. Nové podmínky se mohou zobrazeny na obrazovce a můžete být požádáni, abyste si je přečetli a přijali, abyste mohli pokračovat v používání všech stránek NOVA GLOBAL CZ s.r.o. Služby.