Odprawa celna

integration

Dla Firm

- Dostawa międzynarodowa

Przy realizacji przesyłek międzynarodowych dostępne są następujące opcjeodprawy celnej:

 • Zamówić odprawę celną przesyłki z pomocą agenta celnego Nova Post
 • Zamówić odprawę celną przesyłki u innego agenta celnego, z którym masz zawartą umowę o rejestrację zgłoszenia importowego
 • Przeprowadzić odprawę celną przesyłki siłami własnymi odbiorcy podczas sporządzania zgłoszenia importowego

Odprawa celna przesyłek odbywa się na podstawie umowy o organizację przewozu lub odrębnej umowyo świadczenie usług pośrednictwa celnego.

W celu dokonania odprawy celnej przesyłek nadawca i/lub odbiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat celnych oraz opłat przewidzianych w przepisach prawa polskiego oraz warunkach umowy zawartej z Nova Post.

Do odprawy celnej przesyłki międzynarodowej w Polsce klient biznesowy potrzebuje:
 1. Posiadać numer EORI*
 2. Wraz z przesyłką należy dołączyć należycie wykonane dokumenty towarzyszące:
  1. fakturę (która musi zawierać szczegółowy opis ładunku, koszt ładunku bez podatku VAT, kody towaru, warunki Incoterms na jakich realizowana jest dostawa, podpis i pieczęć osoby, która ją wystawiła)
  2. zagraniczną umowę gospodarczą
  3. specyfikację
  4. pełnomocnictwo dla pośrednika, podpisaną i zarejestrowaną w systemie celnym
W przypadku niektórych kategorii towarów mogą być wymagane dodatkowe towarzyszące dokumenty przewozowe. Na przykład:
 • certyfikat jakości
 • certyfikat pochodzenia
 • wniosek o potwierdzenie kodu HS produktu ze Zharmonizowanego Systemu opisu i kodowania towarów
 • opis charakterystyk technicznych wyszczególniający cechy jakościowe oraz ilościowe a także
  zakres stosowania
 • lub inne
Ładunki wymagające opinii weterynaryjnej, fitosanitarnej, ekologicznej, hemologicznej
nie są przyjmowane do dostawy.

* Economic Operator Registration and Identification – identyfikator przedsiębiorcy i jest wykorzystywany w punktach celnych Unii Europejskiej do organizacji eksportu, importu oraz tranzytu.

Koszt odprawy celnej

Wywozowe zgłoszenie celne do 3 kodów TN ZDG (towarowa nomenklatura zagranicznej działalności gospodarczej) 165 PLN
dopłata za każdy kolejny kod TN ZDG +10 PLN
Importowe zgłoszenie celne do 3 kodów TN ZDG 210 PLN
za każdy kolejny kod TN ZDG dopłata +10 PLN
Import.Wystawienie celnego listu przewozowego
(Karnet TIR)
do 3 numerów rejestracyjnych przewozu (MRN)
170 PLN
Dopłata za każdy kolejny numer MRN (numerów rejestracyjnych przewozu)
+10 PLN
Eksport
Rejestracja zgłoszenia, do 3x kodów celnych 165 zł
dopłata za każdy następny kod celny 10 zł
Import
Rejestracja zgłoszenia, do 3x kodów celnych 210 zł
dopłata za każdy następny kod celny +10 zł
Zamknięcie KARNET TIR (Międzynarodowy celny
dokument tranzytowy)
145 zł
Inne usługi
Opłata skarbowa za rejestracje pełnomocnictwa agenta celnego 20 zł
Wystawienie świadectwa pochodzenia EUR 1 170 zł
Uzyskanie akredytacji w urzędzie celnym 145 zł
Obecność agenta celnego  lub asystenta pod czas kontroli z urzędu celnego 115 zł  za godzinę